Zápis do 1. ročníka ZŠ - Piaristická spojená škola Nitra

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom k pandemickej situácii Covid-19 nie je možné v škole organizovať DOD, preto sme pre Vás pripravili toto prezentačné video:

                   

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

na školský  rok 2022/2023

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 2:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa koná od 1.apríla do 6. apríla 2022

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA: Zápis na ZŠ 2021 | Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského (edupage.org)

 Písomné vyhlásenie: .PDF

Podľa § 144a zákona účinného od 1.januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Vyplnené prihlášky prídete osobne podpísať v termíne, na ktorý Vás pozveme.

Pri zápise rodič odovzdá podpísaný dokument: Súhlas s inovatívnymi metódami vzdelávania.