Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom k pandemickej situácii Covid-19 nie je možné v škole organizovať DOD, preto sme pre Vás pripravili toto prezentačné video:

                   

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

na školský  rok 2022/2023

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 2:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa koná od 1.apríla do 6. apríla 2022

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA: Zápis na ZŠ 2021 | Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského (edupage.org)

 Písomné vyhlásenie: .PDF

Podľa § 144a zákona účinného od 1.januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Vyplnené prihlášky prídete osobne podpísať v termíne, na ktorý Vás pozveme.

Pri zápise rodič odovzdá podpísaný dokument: Súhlas s inovatívnymi metódami vzdelávania.