Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

                   

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

na školský  rok 2024/2025

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 2:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa koná do konca apríla 

Na zápis budú žiaci pozývaní na základe elektronickej prihlášky.
Informácie im pošleme na mail, ktorý udajú v elektronickej prihláške.
Prihlášku treba vyplniť do konca marca

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA: Zápis na ZŠ 2024 | Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského (edupage.org)

 Písomné vyhlásenie: .PDF

Podľa § 144a zákona účinného od 1.januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Vyplnené prihlášky prídete osobne podpísať v termíne, na ktorý Vás pozveme.

Pri zápise rodič odovzdá podpísaný dokument: Súhlas s inovatívnymi metódami vzdelávania.