Erasmus+

Projekty

Erasmus+

Projekty

Erasmus+

Erasmus+ KA229 Školské partnerstvá:

„Neexistuje planéta B – konať udržateľným spôsobom“

 

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2022

Zmluvy k projektu: Zmluva o poskytnutí grantu    Podpisy oboch zmluvných strán

Na partnerstve participujú tieto školy: Ludwigsgymnasium, Köthen, Nemecko ako koordináto partnerstva, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko, Sukriye Onsun Ilkokulu, Konya, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua”, Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio, Helsinki, Fínsko. Témou partnerstva je udržateľnosť v prostredí domova, školy a regiónu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť udržateľnú kultúru školy a implementovať ju do školského vzdelávacieho programu. Žiaci sa budú aktívne zapájať do vytvárania svojej vlastnej budúcnosti.

V projekte sa zameriame na udržateľné zdroje energií, opatrenia na zastavenie klimatických zmien a ich dôsledkov, dostupnosť a manažment vody, recykláciu odpadu a sociálnu nerovnosť. Vytvoria sa tímy klimatických agentov, ktorí budú zodpovední za uvedenie nových pravidiel udržateľného správania a konania medzi žiakov jednotlivých škôl. Konečným výsledkom projektu bude školský kalendár pre žiakov, ktorý bude obsahovať pravidlá udržateľného konania.

Budeme realizovať 5 vzdelávacích aktivít v rámci mobilít žiakov a učiteľov. Budú pozostávať z workshopov zameraných na návrh a tvorbu udržateľného oblečenia, výrobu bižutérie a dekoračných predmetov, riešenie problematiky udržateľných zdrojov energie, tvorbu biotopu, dobročinnú akciu pre sociálne znevýhodnených. Vytvorí sa logo projektu, ktoré bude umiestnené na hrnčekoch vyrobených z udržateľného materiálu. Na projekte bude spolupracovať aj vysoká škola Hochschule Anhalt zameraná na aplikované vedy, ktorá je partnerskou školou Ludwigsgymnasium.

Výsledky projektu sa budú prezentovať na internetovej stránke projektu a domovských stránkach škôl. Na komunikáciu a spoluprácu škôl bude slúžiť platforma eTwinning (nástroj Twinspace).

Erasmus+ KA229

SuperART for Inclusion

Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

Zmluva o poskytnutí grantu

Na projekte participujú partnerské školy: Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko, Rowan Gate Primary School, Wellingborough, Anglicko, Tytyrin koulu, Lohja, Fínsko, IES Berenguer d’Anoia Inca, Španielsko, Osnovna skola Ante Kovacica, Zlatar, Chorvátsko, Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Vinhais, Portugalsko.

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov vo veku 7 až 13 rokov a všetky aktivity majú vzdelávací a motivačný charakter. Jeho cieľom je podporiť inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, sociálne znevýhodnených žiakov a žiakov pochádzajúcich z menšín alebo utečencov podporou integrácie do bežného vzdelávacieho systému a spoločnosti. Aplikácia inovatívnych metód a stratégií cez umenie (hudba, tanec, výtvarné umenie, divadlo) pomôže odstrániť možné problémy v učení a sociálne vylúčenie. Umením podporíme výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a výrobu produktov, na ktoré budú žiaci hrdí.

Práca žiakov v skupinách z rôznych krajín rozvíja ich komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, zručnosti IKT, posilní vzájomnú toleranciu a vedomie o svojej individualite a talente. Učitelia majú vďaka možnosť preniesť príklady dobrej praxe do vyučovania, diskutovať a porovnávať odlišné školské systémy za účelom pracovať efektívnejšie a uľahčenia vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Výsledkom projektu bude metodologické portfólio o inklúzii pre učiteľov. Výsledky projektu budú pravidelne zverejňované na webovej stránke projektu a na platforme Twinspace.

„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“

Trvanie projektu: 1.9. 2017 – 31.8. 2019

Link na webovú stránku projektu:  www.zoopas.org

Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus

ZMLUVA K PROJEKTU   S PRÍLOHOU

Na projekte participuje 5 partnerských škôl: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Slovensko ako koordinátor projektu, Ludwigsgymnasium v Köthene, Nemecko, Sukriye Onsun Ilkokulu v Konyi, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua” v Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio v Helsinkách, Fínsko.

Cieľmi projektu pre všetky partnerské školy bude zlepšiť kvalitu vzdelávania na školách, podporiť kľúčové kompetencie žiakov, naznačiť riešenie problému prostredníctvom spolupráce škôl a európskych zoologických záhrad, hospodárstva, rodičov a žiakov, rozvíjať a používať inovatívne prístupy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni, rozvíjať mediálne kompetencie, európsku projektovú prácu a interkultúrnu komunikáciu na školách, podporiť získanie autentickej komunikačnej kompetencie v cudzích jazykoch žiakmi a učiteľmi, podporiť výmenu odborných pedagogických skúseností medzi učiteľmi partnerských škôl, integrovať školské partnerstvá do vyučovania prostredníctvom eTwinningu.

Vytvorí sa 5 národných a 5 medzinárodných pracovných skupín. V každej partnerskej škole bude asi 25 žiakov a 8 -10 učiteľov aktívne pracovať v projektovom tíme. Spolupráca v rámci projektu bude zahŕňať spoluprácu so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, riaditeľmi zoologických záhrad, ošetrovateľmi v zoo, vedeckými inštitútmi, univerzitami a vysokými školami, zástupcami hospodárstva a politiky, školskej správy, zainteresovanými kruhmi odborníkov, so zástupcami médií. Uskutočnia sa dve nadnárodné projektové stretnutia učiteľov a 4 vzdelávacie aktivity pre žiakov.

Žiaci budú skúmať, ako zoologické záhrady prispievajú k zachovaniu rôznorodosti druhov, perspektívy budúcnosti zoologických záhrad, medzinárodnú sieť zoologických záhrad, biologickú diverzitu, programy na chov zvierat – výmena genofondu, správny chov druhov podľa medzinárodného štandardu, programy na vzdelávanie a výchovu (vzdelávacie programy zoologických záhrad, otvorené vyučovanie), ochranu zvierat verzus ich práva. Aktivity zahŕňajú vytvorenie webovej stránky, výskumy v zoo, vypracovanie evalvačných pracovných hárkov, vypracovanie polemiky na tému ochrana zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku, vytvorenie leva ako putovného maskota projektu s USB kľúčom, porovnanie programov na ochranu rysov, netopierov, programy na chov býkov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, skúmanie biologickej diverzity a projekty na ochranu leoparda snežného vo Fínsku a vedecké výskumy o zdravej vyváženej strave.

Metodológia bude založená na metóde „Učenie sa vyučovaním“ Jean-Pol Martina, ktorej osobitosť je v prenesení funkcií vyučovania na žiaka. Metodika bude zahŕňať komparatívnu a výskumnú metódu, metódu pozorovania, dialogické slovné metódy, metódu panelovej diskusie, učenie sa myslením, cítením a manuálnou manipuláciou, prácu zameraná na konanie, inkluzívnu pedagogiku, diferenciáciu, kooperatívne učenie, orientáciu na žiaka a na proces, učenie sa k slobodnému rozhodovaniu sa, samostatnú prácu a zároveň aj evalvačné metódy.

Konečnými výsledkami projektu bude internetová stránka projektu, eTwinningový projekt, 5 národných výstav a medzinárodná výstava, moduly na zlepšenie otvoreného vyučovania v prírodovedných predmetoch – metodické portfólio ako online platforma pre učiteľov, spoločné polemiky o vedeckých výskumoch, postery na tému ochrany zvierat, komiksy na tému ochrany zvierat, logo projektu, kniha s výsledkami projektu, kniha receptov na zdravú vyváženú stravu, Európsky týždeň ako záverečné podujatie projektu.

Predpokladaný dopad projektu: rozvíjanie porozumenia pre rôznorodosť európskych kultúr a jazykov, zvýšenie jazykových, sociálnych a digitálnych kompetencií žiakov, zlepšenie ich školských výsledkov, získanie skúseností z oblasti profesijného sveta, pre učiteľov získanie väčších kompetencií pri vykonávaní vlastnej práce formou inovatívnych metód, posilnenie učiteľského povolania.

Možné dlhodobé prínosy: publikovanie overených projektov na internetovej stránke alebo na eTwinningu ako možná výmena takýchto projektov, vypracovanie materiálov na ďalšie ukážkové témy pre online platformu.