Erasmus+

Projekty

Erasmus+

Projekty

Erasmus+ KA219

„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“

Trvanie projektu: 1.9. 2017 – 31.8. 2019

Link na webovú stránku projektu:  www.zoopas.org

Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus

ZMLUVA K PROJEKTU   S PRÍLOHOU

Na projekte participuje 5 partnerských škôl: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Slovensko ako koordinátor projektu, Ludwigsgymnasium v Köthene, Nemecko, Sukriye Onsun Ilkokulu v Konyi, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua” v Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio v Helsinkách, Fínsko.

Cieľmi projektu pre všetky partnerské školy bude zlepšiť kvalitu vzdelávania na školách, podporiť kľúčové kompetencie žiakov, naznačiť riešenie problému prostredníctvom spolupráce škôl a európskych zoologických záhrad, hospodárstva, rodičov a žiakov, rozvíjať a používať inovatívne prístupy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni, rozvíjať mediálne kompetencie, európsku projektovú prácu a interkultúrnu komunikáciu na školách, podporiť získanie autentickej komunikačnej kompetencie v cudzích jazykoch žiakmi a učiteľmi, podporiť výmenu odborných pedagogických skúseností medzi učiteľmi partnerských škôl, integrovať školské partnerstvá do vyučovania prostredníctvom eTwinningu.

Vytvorí sa 5 národných a 5 medzinárodných pracovných skupín. V každej partnerskej škole bude asi 25 žiakov a 8 -10 učiteľov aktívne pracovať v projektovom tíme. Spolupráca v rámci projektu bude zahŕňať spoluprácu so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, riaditeľmi zoologických záhrad, ošetrovateľmi v zoo, vedeckými inštitútmi, univerzitami a vysokými školami, zástupcami hospodárstva a politiky, školskej správy, zainteresovanými kruhmi odborníkov, so zástupcami médií. Uskutočnia sa dve nadnárodné projektové stretnutia učiteľov a 4 vzdelávacie aktivity pre žiakov.

Žiaci budú skúmať, ako zoologické záhrady prispievajú k zachovaniu rôznorodosti druhov, perspektívy budúcnosti zoologických záhrad, medzinárodnú sieť zoologických záhrad, biologickú diverzitu, programy na chov zvierat – výmena genofondu, správny chov druhov podľa medzinárodného štandardu, programy na vzdelávanie a výchovu (vzdelávacie programy zoologických záhrad, otvorené vyučovanie), ochranu zvierat verzus ich práva. Aktivity zahŕňajú vytvorenie webovej stránky, výskumy v zoo, vypracovanie evalvačných pracovných hárkov, vypracovanie polemiky na tému ochrana zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku, vytvorenie leva ako putovného maskota projektu s USB kľúčom, porovnanie programov na ochranu rysov, netopierov, programy na chov býkov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, skúmanie biologickej diverzity a projekty na ochranu leoparda snežného vo Fínsku a vedecké výskumy o zdravej vyváženej strave.

Metodológia bude založená na metóde „Učenie sa vyučovaním“ Jean-Pol Martina, ktorej osobitosť je v prenesení funkcií vyučovania na žiaka. Metodika bude zahŕňať komparatívnu a výskumnú metódu, metódu pozorovania, dialogické slovné metódy, metódu panelovej diskusie, učenie sa myslením, cítením a manuálnou manipuláciou, prácu zameraná na konanie, inkluzívnu pedagogiku, diferenciáciu, kooperatívne učenie, orientáciu na žiaka a na proces, učenie sa k slobodnému rozhodovaniu sa, samostatnú prácu a zároveň aj evalvačné metódy.

Konečnými výsledkami projektu bude internetová stránka projektu, eTwinningový projekt, 5 národných výstav a medzinárodná výstava, moduly na zlepšenie otvoreného vyučovania v prírodovedných predmetoch – metodické portfólio ako online platforma pre učiteľov, spoločné polemiky o vedeckých výskumoch, postery na tému ochrany zvierat, komiksy na tému ochrany zvierat, logo projektu, kniha s výsledkami projektu, kniha receptov na zdravú vyváženú stravu, Európsky týždeň ako záverečné podujatie projektu.

Predpokladaný dopad projektu: rozvíjanie porozumenia pre rôznorodosť európskych kultúr a jazykov, zvýšenie jazykových, sociálnych a digitálnych kompetencií žiakov, zlepšenie ich školských výsledkov, získanie skúseností z oblasti profesijného sveta, pre učiteľov získanie väčších kompetencií pri vykonávaní vlastnej práce formou inovatívnych metód, posilnenie učiteľského povolania.

Možné dlhodobé prínosy: publikovanie overených projektov na internetovej stránke alebo na eTwinningu ako možná výmena takýchto projektov, vypracovanie materiálov na ďalšie ukážkové témy pre online platformu.