Erasmus+

Projekty

Erasmus+

Projekty

Erasmus+

Erasmus+ KA229 Školské partnerstvá:

„Neexistuje planéta B – konať udržateľným spôsobom“

 

Trvanie projektu: 1.9.2020 – 31.8.2023

Zmluvy k projektu: Zmluva o poskytnutí grantu    Podpisy oboch zmluvných strán

Na partnerstve participujú tieto školy: Ludwigsgymnasium, Köthen, Nemecko ako koordináto partnerstva, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko, Sukriye Onsun Ilkokulu, Konya, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua”, Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio, Helsinki, Fínsko. Témou partnerstva je udržateľnosť v prostredí domova, školy a regiónu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť udržateľnú kultúru školy a implementovať ju do školského vzdelávacieho programu. Žiaci sa budú aktívne zapájať do vytvárania svojej vlastnej budúcnosti.

V projekte sa zameriame na udržateľné zdroje energií, opatrenia na zastavenie klimatických zmien a ich dôsledkov, dostupnosť a manažment vody, recykláciu odpadu a sociálnu nerovnosť. Vytvoria sa tímy klimatických agentov, ktorí budú zodpovední za uvedenie nových pravidiel udržateľného správania a konania medzi žiakov jednotlivých škôl. Konečným výsledkom projektu bude školský kalendár pre žiakov, ktorý bude obsahovať pravidlá udržateľného konania.

Budeme realizovať 5 vzdelávacích aktivít v rámci mobilít žiakov a učiteľov. Budú pozostávať z workshopov zameraných na návrh a tvorbu udržateľného oblečenia, výrobu bižutérie a dekoračných predmetov, riešenie problematiky udržateľných zdrojov energie, tvorbu biotopu, dobročinnú akciu pre sociálne znevýhodnených. Vytvorí sa logo projektu, ktoré bude umiestnené na hrnčekoch vyrobených z udržateľného materiálu. Na projekte bude spolupracovať aj vysoká škola Hochschule Anhalt zameraná na aplikované vedy, ktorá je partnerskou školou Ludwigsgymnasium.

Výsledky projektu sa budú prezentovať na internetovej stránke projektu a domovských stránkach škôl. Na komunikáciu a spoluprácu škôl bude slúžiť platforma eTwinning (nástroj Twinspace).

 


Vzdelávacia aktivita C1 Téma: medzinárodný audit – Sukriye Onsun Ilkokulu, Konya, Turecko 14.11.2021 – 20.11.2021

Plánované miestne projektové aktivity k príprave na vzdelávacie aktivity C1 sme realizovali ako všetky partnerské školy v prvom roku trvania projektu prezenčnou a dištančnou formou. Na vzdelávacej aktivite sa z dôvodu pandemickej situácie zúčastnili len 2 pedagógovia pracovného tímu, Mgr. Hudecová a PaedDr. Krnáčová.

Počas mobility prebehlo plánovanie ďalších medzinárodných stretnutí v Španielsku, Slovensku, Nemecku, Fínsku.

Počas medzinárodného stretnutia sme navštívili “Vedecké centrum v meste Konya”, školu v prírode v meste Sille, kde sme spolu s miestnymi študentmi participovali na workshopoch. Tím tureckých žiakov nám prezentoval výrobky z recyklovaných materiálov. Navštívili sme školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Melike Hatun Special Education School. Oboznámili sme sa so spôsobom vzdelávania a aktivitami, ktoré škola ponúka pre študentov, aby sa uplatnili na trhu práce.

Absolvovali sme prehliadku areálu školy, navštívili sme eko-záhradu, kompostáreň, mini ZOO a skleníky.

Navštívili sme radnicu “Karatay Municipality” v meste Konya, kde nás predstaviteľ Mestského zastupiteľstva informoval o stratégii mesta v súvislosti s odpadovým hospodárstvom.


Zhrnutie zo vzdelávacej aktivity C2 v Španielsku, Castro del Rio Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua” 23.4.-30.4.2022

23.4.2022-príchod účastníkov partnerských škôl projektu

24.4.2022-žiaci strávili deň s hosťovskými rodinami (aktivity, výlety, vzájomné spoznávanie sa)

25.4.2022-verejné prázdniny v Andalúzii

-exkurzia účastníkov do Cordoby

-aktivity súvisiace s projektom, problematika vody, vodných zdrojov v Andalúzii

-návšteva národného parku v blízkosti rieky Guadalquivir, vzdelávacie aktivity pre žiakov ,pozorovanie rastlinstva a živočíšstva národného parku, návšteva historických vodných mlynov

-návšteva historického centra Cordoby, židovskej časti mesta a mešity

26.4.- aktivity v škole – názov Castro del Rio

-žiaci z jednotlivých krajín si pripravili a odprezentovali informácie o svojej krajine, meste a škole

-prezentácie výsledkov národných auditov Turecka, Fínska, Slovenska, Nemecka

-prezentácie medzinárodných auditov Španielska, Turecka, Fínska, Slovenska, Nemecka

-exkurzia k rieke Guadajoz v Castro del Rio spojená s odberom vzoriek vody, informácie o aktuálnej situácii s vodou v regióne

27.4.-exkurzia do Granady, návšteva lokality UNESCO – Alhambra

-aktivity súvisiace s národným auditom Španielska, problematika vodných zdrojov, návšteva starobylej vodnej cisterny (obdobie Nasrid) v mestskej časti Albaicin v Granade

28.4.-prezentácia národného auditu Španielskeho tímu

-prezentácie tričiek projektu, návrhy predstavili a odprezentovali tímy z Turecka, Slovenska, Nemecka

-workshop-analýza odobratých vzoriek vody z miestnej rieky Guadajoz (stupeň znečistenia, chemická analýza)

-prezentácia návrhov eko- pohárov jednotlivých krajín-Španielska, Turecka, Fínska, Slovenska, Nemecka

-workshop a diskusia o knihe autorky Emmi Itäranta, Strážkyňa prameňa(Memory of water), študenti aj učitelia zo zúčastnených krajín knihu prečítali a zúčastnili sa diskusie, ktorú viedol tím učiteľov a žiakov z Fínska

-rozlúčkový večer pre žiakov a učiteľov, vyhodnotenie medzinárodných súťaží o logo projektu a návrhu rámu pre pravidlá udržateľnosti (pravidlá si vyberú jednotlivé krajiny)

-odchod tímu z Fínska na letisko  v Malage

29.4.-odchod tímov z Turecka, Slovenska, Nemecka


ERASMUS+      „Neexistuje planéta B“     Vzdelávacia aktivita C3 Nitra, Slovensko

 

Termín:  4.11. –  11.11.2022

Zodpovední: RNDr. Gregušová, PaedDr. Krnáčová, Mgr. Kotruszová

Téma: Ciele trvalo udržateľného rozvoja

V dňoch 4. 11. 2022 až 11. 11. 2022 sa na škole uskutočnila vzdelávacia aktivita C3 , projektu Erasmus+, “Neexistuje  planéta B“.  Hlavnou témou bola trvalá udržateľnosť, čiastkovými úlohami boli prezentácie o sociálnej nerovnosti na školách, tvorba stratégie na jej znižovanie a následná diskusia na túto tému.

 

Medzinárodného stretnutia sa zúčastnili učitelia a študenti z Nemecka, Fínska, Turecka, Španielska, Slovenska v počte 47 osôb. 

 • Učitelia navštívili organizáciu Centrum pre rodinu ,kde sa oboznámili s aktivitami centra smerom k sociálne slabším rodinám a utečencom z Ukrajiny.
 • Taktiež sme s učiteľmi zo zahraničia navštívili Misijné múzeum na Kalvárii, kde sme sa oboznámili s misijnou úlohou cirkvi. Absolvovali  sme aj návštevu Slovenskej katolíckej charity so sídlom v Nitre, kde mali možnosť učitelia diskutovať o úlohách a fungovaní charitatívnych organizácií vo svete.
 • V rámci pracovného týždňa sa uskutočnili workshopy na témy:
 1. Upcyklácia a fastfashion
 2. Výroba tričiek projektu (tričká boli použité zo swapu, príp. zo second-handu)
 3. Charitatívne projekty, dobročinne aktivity na školách-diskusia, rolové hry, riešenie problémových úloh súvisiacich s témou

4.Výroba eko – doplnkov z recyklovateľného, prírodného materiálu

5.Tvorba módnej návrhárky Emy Klein (absolventka Piaristického gymnázia), slovenská tvorba v módnom priemysle

 1. Predstavenie medzinárodného kalendára ekoaktivít pre zúčastnené školy
 • Medzinárodný tím študentov a žiakov zorganizoval dobročinný bazár. Výťažok z tejto dobročinnej akcie bol venovaný sociálnemu fondu našej školy a peniaze budú venované sociálne slabším študentom školy.
 • Zorganizovali sme medzinárodnú módnu prehliadku modelov vyrobených z prírodných, upcyklovaných, recyklovateľných materiálov. Každý model mal myšlienku a niesol posolstvo: napr. sila rastlín, znečistenie Baltského mora, ako sociálne siete zasahujú do nášho súkromia.
 • Medzinárodný tím učiteľov a študentov navštívili Bratislavu a Trenčín. Participujúci žiaci a učitelia mali možnosť spoznať kultúrno historické pamiatky, sakrálne stavby, navštívili pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a výtvarnú výstavu slovenských umelcov.
 • Zúčastnili sme sa tematických exkurzií:
 1. Bratislava-zelená strecha Nivy (biológia, krajinná ekológia, trvalá udržateľnosť).
 2. Vetropack, sklárne Nemšová-najväčší výrobca obalového skla na Slovensku, recyklačná linka na odpadové sklo.
 • Medzinárodné tímy sa zúčastnili aj na vyučovaní v rôznych predmetoch.
 • Na projekte participovali učitelia z viacerých PK, patrí im veľká vďaka. Projekt je veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených študentov aj učiteľov.

 


 

Erasmus+, „Neexistuje planéta B – konaj udržateľne“

„There is no planet B  – acting Sustainably“  2020-1-DE03-KA229-077356_3

 

Správa o mobilite v Nemecku, Ludwigsgymnasium Köthen,  14.1.2023 – 20.1.2023 

téma: Zabezpečiť prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých                     Ensure access to affordable, reliable sustainable and modern energy for all

 

Na vzdelávacej aktivite C4 v Nemecku v Ludwigsgymnasiu Köthene sa zúčastnili 2 učitelia a 6 žiaci. Prvý deň bol nazvaný „Family Day“. Program pre žiakov pripravili partnerské rodiny a niesol sa v podobe výletov do okolia (Lipsko, Drážďany,…) , prípadne spoznávaním pamätihodností , či zábavnými aktivitami. Medzinárodný tím učiteľov navštívil mesto Wittenberg a prezrel si zaujímavosti mesta Köthen .

Druhý deň prebiehal v priestoroch gymnázia: Ludwigsgymnasium Köthen. Nemecký žiaci a učitelia medzinárodných hostí privítali recepciou v auditóriu s krásnym vystúpením speváckeho zboru školy, tanečných skupín a príhovormi študentského senátu a riaditeľa školy.

Program pokračoval prehliadkou školy a účasťou na rôznych vyučovacích hodinách, kde žiaci a učitelia s partnerských škôl boli ich aktívnymi účastníkmi. Nasledoval program s prezentáciou projektov: “Project Kids I“ . Prezentácie o škole a meste mali všetci medzinárodný hostia po čom nasledovala Kahoot diskusia, ktorú pripravili nemecký študenti. Popoludnie sa nieslo v znamení workshopov na základnú tému: „Zabezpečiť prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých“. Participanti sa aktívne zúčastňovali na troch rôznych workshopoch: Green Claasroom, Escape, Climate chance experiments, výstupy z ktorých sa zhrnuli pri záverečnom programe. Porada koordinátorov riešila pripravovanú mobilitu C5 vo Fínsku.

Náročný pracovný deň bol zakončený oddychovou aktivitou bowlingom, prepojeným s projektom zacieleným na spoluprácu, kooperáciu, vzťahy a priateľstvo medzi žiakmi “Project Kids II”.

Ďalšie dni tím Erasmus+ spoznával historicky, priemyselne a kultúrne významné miesta okolia, mestá: Wolfsburg a Dresden. Návšteva vedeckého centra Phaeno (architekt: Zaha Hadid) a  exkurzia do výrobne a vývoja elektromobilov klasickou technikou manufaktúry “Gläserne Fabrik“ vo Wolfsburgu bola veľmi inšpiratívna. V Drážďanoch sme navštívili krásne pamätihodnosti v centre mesta a výstavu vzácnych artefaktov v múzeu “Neues Grünes Gewölbe“.

Ďalší deň sa pripravovali závery z realizovaných workshopov a medzinárodný tím tvoril prezentáciu na záverečné vystúpenie. 1 Green Claasroom – dekorácie, 2 Escape – prezentácia filmu, 3 Climate chance experiments -prezentácia experimentu s climate box – vlastný dizajn. Dopoludnie bolo aj v znamení príprav na módnu šou modelov z udržateľných a recyklovaných materiálov, ktorá bola už prezentovaná na Slovensku. Nasledovalo predstavenie partnerskej univerzity: Anhaltská univerzita aplikovaných vied,  prednáškami, prehliadkou a workshopmi na tému: “Udržateľná energia a technológia spracovania” . Žiaci sa na workshope venovali technológii tvorby energie z bioodpadu.

Vo večerných hodinách sa konal záverečný rozlúčkový večer s programom a rôznymi charitatívnymi aktivitami. Prezentovali sa výstupy z realizovaných workshopov. Módna šou modelov z jednotlivých krajín z udržateľných a recyklovaných materiálov, ktoré vyjadrovali problémy sveta dnešnej doby z rôznych hľadísk otvorila spoločenský rozlúčkový večer. Reprezentanti hosťujúcich krajín sa poďakovali hostiteľskej krajine za výbornú starostlivosť a bohatý a inšpiratívny program v rámci mobility C4 v Nemecku a recipročne poďakovali hostitelia za návštevu.

Vzdelávacia aktivita C4 priniesla nielen informácie o možnosti prístupu k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých, ale aj množstvo iných použiteľných informácií a skúseností pre zúčastnených a priateľstvá medzi žiakmi z rôznych krajín sveta: Nemecko, Fínsko, Slovensko, Španielsko a Turecko.

 


Vzdelávacia aktivita C5. Téma: opatrenia na zastavenie klimatických zmien a ich dôsledkov, usporiadanie záverečného podujatia projektu – prezentácia výsledkov projektu na „Trhu budúcnosti“. 23.4.-29.4. 2023, Vuosaaren lukio, Helsinki, Fínsko

V rámci prípravy na mobilitu C5 vo Fínsku sa uskutočnilo niekoľko prípravných pracovných stretnutí učiteľov a žiakov. Po rozdelení úloh, pracovný tím žiakov aktualizoval prezentáciu o našej škole, doplnil ju o aktivity, ktoré prebiehajú na našej školy v súvislosti s projektom.

Najdôležitejším procesom, ktorý prebiehal na škole bola príprava a tvorba návrhov dizajnu plagátov  na medzinárodnú súťaž. Prebehlo hlasovanie a boli vybrané najlepšie návrhy dizajnu plagátov. Spoločne sme vytvorili šesť plagátov o aktivitách, ktoré sa uskutočnili na našej škole počas mobility C3. Spomedzi nich sme vybrali tri najlepšie, ktoré boli posunuté do medzinárodnej súťaže: plagát o výrobe ekologických tričiek s logom, plagát o výrobe ekologických šperkov (výťažok bol darovaný sociálnemu fondu školy, ktorý podporuje  sociálne slabšie deti) a plagát o eko fashion show.

Za prítomnosti vedenia školy, učiteľov, rodičov žiakov a žiakov školy, sme so zámerom šíriť informácie o projekte v širšej komunite školy vysadili v areáli školy päť drevín. Každý strom predstavuje jednu partnerskú krajinu. V rámci akcie sme zúčastnených informovali o cieľoch, aktivitách a celkovom prínose projektu.

Ako súčasť príprav sme vytvorili certfikáty o výsadbe drevín na pôde školy pre všetky partnerské krajiny. Tieto stromy sú spomienkou na projekt Erasmus +: There is no planet B.

Počas medzinárodného stretnutia mobility C5 sa uskutočnila medzinárodná súťaž plagátov. Hlasovaním bol vybraný najlepší z nich. Plagát o eko fashion show, ktorého autorom je naša žiačka Natália Lovaszová, získal prvé miesto.

V súvislosti s témou mobility C5 sa žiaci aktívne zúčastnili rôznych workshopov, panelových diskusií. Jednou z najzaujímavejších aktivít bola hra, kde žiaci zo všetkých partnerských krajín vytvorili parlament – každý zastávajúci rôzne funkcie (z rôznych vymyslených kontinentov) a mali následne rokovať o tom, ako by  riešili ekologické problémy vo svete.

Veľmi zaujímavou aktivitou pre medzinárodné tímy žiakov bolo ekologické varenie. V súlade s témou, zameraním projektu museli žiaci vymyslieť recept na jedlo, ktoré okrem toho, že bude chutné, bude aj šetrné k životnému prostrediu.

V rámci diseminácie sme inštalovali plagáty vytvorené našimi žiakmi v priestoroch školy, výsledky projektu sme zverejnili na stránke školy a sociálnych sieťach (Facebook školy, Instagram školy).

Žiaci, ktorí participovali na projekte počas jeho trvania zorganizovali pre žiakov školy prednášku a následnú diskusiu o aktivitách, výsledkoch a prínosoch projektu.

Erasmus+ KA229

SuperART for Inclusion

Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

Zmluva o poskytnutí grantu

Na projekte participujú partnerské školy: Piaristicka spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko, Rowan Gate Primary School, Wellingborough, Anglicko, Tytyrin koulu, Lohja, Fínsko, IES Berenguer d’Anoia Inca, Španielsko, Osnovna skola Ante Kovacica, Zlatar, Chorvátsko, Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Vinhais, Portugalsko.

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov vo veku 7 až 13 rokov a všetky aktivity majú vzdelávací a motivačný charakter. Jeho cieľom je podporiť inklúziu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, sociálne znevýhodnených žiakov a žiakov pochádzajúcich z menšín alebo utečencov podporou integrácie do bežného vzdelávacieho systému a spoločnosti. Aplikácia inovatívnych metód a stratégií cez umenie (hudba, tanec, výtvarné umenie, divadlo) pomôže odstrániť možné problémy v učení a sociálne vylúčenie. Umením podporíme výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a výrobu produktov, na ktoré budú žiaci hrdí.

Práca žiakov v skupinách z rôznych krajín rozvíja ich komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, zručnosti IKT, posilní vzájomnú toleranciu a vedomie o svojej individualite a talente. Učitelia majú vďaka možnosť preniesť príklady dobrej praxe do vyučovania, diskutovať a porovnávať odlišné školské systémy za účelom pracovať efektívnejšie a uľahčenia vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Výsledkom projektu bude metodologické portfólio o inklúzii pre učiteľov. Výsledky projektu budú pravidelne zverejňované na webovej stránke projektu a na platforme Twinspace.

 

Aktivita C1 – medzinárodné stretnutie projektového tímu Erasmus+

10. – 16. november 2019

„SuperART for Inclusion“

Medzinárodná vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v meste Wellingborough v Anglicku na pôde partnerskej školy Rowan Gate Primary School za účasti partnerských škôl zo Slovenska, Fínska, Španielska, Portugalska a Chorvátska. Tejto aktivity sa zúčastnili Mgr. Marcela Jahnová a Mgr. Denisa Olšanská. Rowan Gate Primary School je špeciálna škola, kde sa spolu vzdelávajú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na škole pracuje tím odborníkov vrátane asistentov učiteľov. V každej triede je max. 10 žiakov. Počas návštevy prebiehal na škole Týždeň umenia – „Arts week“, kde žiaci pracovali s prírodnými materiálmi a vytvárali rôzne umelecké diela. Tieto zaujímavé umelecké kreácie si budú môcť vyskúšať aj naši žiaci na hodinách výtvarnej výchovy.

Okrem tejto školy sme navštívili aj školu Greenfields Primary and Nursery School, kde sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenení do bežných tried a funguje tu inkluzívne vzdelávanie.

Aktivita C1 mala plánovací a vzdelávací charakter, nakoľko išlo o prvé stretnutie projektového tímu. Na stretnutí boli naplánované vzdelávacie aktivity na školách, ako aj vzdelávacie aktivity počas medzinárodných stretnutí v nadchádzajúcom období. Partnerské školy si rozdelili zodpovednosť za jednotlivé aktivity a spoločne vytvorili projekt na platforme eTwinning, kde budú postupne uverejňované výsledky projektu.

Učitelia partnerských škôl predstavili svoje školy a vzdelávacie systémy v jednotlivých krajinách. Mali možnosť diskutovať na tému inklúzie a vzájomne sa inšpirovať.

Medzinárodné stretnutie tímu bolo zakončené návštevou Národnej galérie v Londýne, kde sme spolu so žiakmi Rowan Gate Primary School absolvovali zážitkovú hodinu priamo v galérii. Žiaci tu mali možnosť vidieť reálne umenie a následne kreslili obrázok podľa originálnej predlohy na obraze.

 

Aktivita C2 –  medzinárodné stretnutie projektového tímu na Malorke, v Španielsku

2.- 8. február 2020

„Drama bits and pieces“ bol názov vzdelávacej aktivity, ktorú žiaci Martina Kollárová, Lina Ballová, Patrick Carrick Murray, Ondrej Spišák a učitelia Mgr. Marcela Jahnová, Mgr. Erika Komlóšiová a Mgr. Ivana Vojteková  absolvovali v Španielsku na pôde partnerskej školy IES Berenguer d’Anoia v meste Inca.

Všetky  workshopy, ktorých sa zúčastnili žiaci, boli zamerané na dramatické hry a hudobné aktivity. Mali možnosť zahrať si na typických afrických nástrojoch a nacvičiť choreografiu. Učitelia absolvovali workshop, ako viesť komunitné kruhy, veľa diskutovali o inklúzii a pripravovali podklady k metodickému portfóliu, ktorý bude finálnym produktom projektu.

Počas exkurzie do hlavného mesta Palma de Mallorca sme navštívili katedrálu Catedral de Mallorca, hrad Castillo de  Bellver a dom a múzeum obrazov umelca Joan Miróa. V krásnej dedinke Valldemossa, ktorú Frederic Chopin opísal ako najkrajšie mesto na svete, žiaci   hľadali a spoznávali miestne budovy, miesta a uličky formou súťaže v skupinách.

Žiaci bývali v hosťovských rodinách, kde mali možnosť spoznať ich tradície, zvyky a typické jedlá.

V máji 2020 bude naša škola hostiť žiakov a učiteľov z partnerských škôl.

Aktivita C6 –  medzinárodné stretnutie vo Vinhais, v Portugalsku

21.- 26. marca 2022

„Masks“ bol názov vzdelávacej aktivity, ktorú žiaci a učitelia  absolvovali v Portugalsku na pôde partnerskej školy Agrupamento de Escolas D. Afonso III v meste Vinhais.

Všetky  workshopy, ktorých sa zúčastnili žiaci, boli zamerané na výtvarné a hudobné aktivity. Žiaci mali možnosť vyskúšať si výrobu tradičných masiek.  Učitelia veľa diskutovali o inklúzii a pripravovali podklady k metodickému portfóliu, ktorý bude finálnym produktom projektu.

Počas exkurzie do mesta Braganza sme navštívili aj geologické múzeum. Navštívili sme budovu novej školy, ktorá je prispôsobená žiakom so špeciálnymi potrebami.

Žiaci bývali v hosťovských rodinách, kde mali možnosť spoznať ich tradície, zvyky a typické jedlá.

V apríli  bude naša škola hostiť žiakov a učiteľov z partnerských škôl.

 

Aktivita C3 –  medzinárodné stretnutie v Nitre, na Slovensku

 1. – 29. apríla 2022

„Music and dance“ bol názov vzdelávacej aktivity, ktorú žiaci a učitelia  absolvovali v našej škole.

V pondelok sa uskutočnili uvítacie aktivity pre žiakov a učiteľov, aby sa navzájom spoznali. Všetky tímy pracovali v skupinách a robili icebreaking a teambuildingové aktivity. Žiaci a učitelia z iných krajín absolvovali prehliadku školy pod vedením našich žiakov. Po obede nás čakala mini prehliadka mesta Nitra a prechádzka mestským parkom.

V utorok sa uskutočnil celodenný výlet do hlavného mesta – Bratislavy.

V stredu sa žiaci zúčastnili rôznych umeleckých dielní – hudobný, tradičný tanec, moderný tanec, spev, maľovanie). Workshopy sa konali dopoludnia a popoludní.

Vo štvrtok bol výlet do Topolčianok. Navštívili sme hrad a zubriu roboru a prešli sme sa aj v blízkom lese. Večer sa konala rozlúčka so všetkými účastníkmi mobility a učiteľmi z našej školy a rodičmi hostiteľských rodín.

V piatok bola výstava a galéria žiackych prác. Žiaci mohli maľovať, hrať na hudobných nástrojoch, tancovať a oddychovať.

 

Aký bol prínos?

Do všetkých aktivít boli zapojení žiaci aj učitelia. Spoznali a naučili sa tradície, históriu a kultúru Slovenska. Všetky workshopy boli zamerané na implementáciu inkluzívneho aspektu vo vzdelávaní a na inovatívne metódy vo vzdelávaní. Žiaci sa zdokonalili aj v anglickom jazyku.

 

Aktivita C7 –  medzinárodné stretnutie v Lohji, vo Fínsku

Všetky krajiny priviezli štyroch žiakov a troch učiteľov podľa plánu do Fínska, kde sme mali záverečné stretnutie projektu. Bolo to dokonalé ukončenie projektu, ktorý umožnil žiakom budovať priateľstvá za hranicami. Vo vzduchu boli cítiť veľké pocity a silné emócie, ktoré žiaci počas týždňa prejavili. Skvelá príležitosť zažiť rozdiely vo vyjadrovaní pocitov medzi jednotlivcami a národmi.

Návštevníci spoznali fínsku školu a mali možnosť komunikovať a spolupracovať v angličtine. Žiaci si navzájom pomáhali vo workshopoch, ako napríklad Sketch book a Stop animation, ktoré organizoval chorvátsky tím. Téma na nich bola emotívna, ako môžete prejaviť súcit, keď má človek smútok. Ďalšími workshopmi boli line dance s populárnou hudbou a tradičným fínskym tancom, IT workshop, kde žiaci používali laserovú rezačku.

Mali sme výlet do lesa a miestnej bane a urobili sme si piknik na pláži, kde sme hrali hry. Strávili sme jeden deň v Helsinkách, hlavnom meste Fínska a videli sme pár turistických atrakcií ako Suomenlinna.

Večer sa konala posledná rozlúčka a pozvané boli všetky hostiteľské rodiny. Priniesli občerstvenie a videli videá, obrázky a tance a hry z projektu.

 

Mali sme výlet do lesa a miestnej bane a urobili sme si piknik na pláži, kde sme hrali hry. Strávili sme jeden deň v Helsinkách, hlavnom meste Fínska a videli sme pár turistických atrakcií ako Suomenlinna.

„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“

Trvanie projektu: 1.9. 2017 – 31.8. 2019

Link na webovú stránku projektu:  www.zoopas.org

Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu Erasmus

ZMLUVA K PROJEKTU   S PRÍLOHOU

Na projekte participuje 5 partnerských škôl: Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Slovensko ako koordinátor projektu, Ludwigsgymnasium v Köthene, Nemecko, Sukriye Onsun Ilkokulu v Konyi, Turecko, Instituto Enseñanza Secundaria “Ategua” v Castro del Río, Španielsko a Vuosaaren lukio v Helsinkách, Fínsko.

Cieľmi projektu pre všetky partnerské školy bude zlepšiť kvalitu vzdelávania na školách, podporiť kľúčové kompetencie žiakov, naznačiť riešenie problému prostredníctvom spolupráce škôl a európskych zoologických záhrad, hospodárstva, rodičov a žiakov, rozvíjať a používať inovatívne prístupy na miestnej, regionálnej a európskej úrovni, rozvíjať mediálne kompetencie, európsku projektovú prácu a interkultúrnu komunikáciu na školách, podporiť získanie autentickej komunikačnej kompetencie v cudzích jazykoch žiakmi a učiteľmi, podporiť výmenu odborných pedagogických skúseností medzi učiteľmi partnerských škôl, integrovať školské partnerstvá do vyučovania prostredníctvom eTwinningu.

Vytvorí sa 5 národných a 5 medzinárodných pracovných skupín. V každej partnerskej škole bude asi 25 žiakov a 8 -10 učiteľov aktívne pracovať v projektovom tíme. Spolupráca v rámci projektu bude zahŕňať spoluprácu so žiakmi, učiteľmi, rodičmi, riaditeľmi zoologických záhrad, ošetrovateľmi v zoo, vedeckými inštitútmi, univerzitami a vysokými školami, zástupcami hospodárstva a politiky, školskej správy, zainteresovanými kruhmi odborníkov, so zástupcami médií. Uskutočnia sa dve nadnárodné projektové stretnutia učiteľov a 4 vzdelávacie aktivity pre žiakov.

Žiaci budú skúmať, ako zoologické záhrady prispievajú k zachovaniu rôznorodosti druhov, perspektívy budúcnosti zoologických záhrad, medzinárodnú sieť zoologických záhrad, biologickú diverzitu, programy na chov zvierat – výmena genofondu, správny chov druhov podľa medzinárodného štandardu, programy na vzdelávanie a výchovu (vzdelávacie programy zoologických záhrad, otvorené vyučovanie), ochranu zvierat verzus ich práva. Aktivity zahŕňajú vytvorenie webovej stránky, výskumy v zoo, vypracovanie evalvačných pracovných hárkov, vypracovanie polemiky na tému ochrana zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku, vytvorenie leva ako putovného maskota projektu s USB kľúčom, porovnanie programov na ochranu rysov, netopierov, programy na chov býkov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, skúmanie biologickej diverzity a projekty na ochranu leoparda snežného vo Fínsku a vedecké výskumy o zdravej vyváženej strave.

Metodológia bude založená na metóde „Učenie sa vyučovaním“ Jean-Pol Martina, ktorej osobitosť je v prenesení funkcií vyučovania na žiaka. Metodika bude zahŕňať komparatívnu a výskumnú metódu, metódu pozorovania, dialogické slovné metódy, metódu panelovej diskusie, učenie sa myslením, cítením a manuálnou manipuláciou, prácu zameraná na konanie, inkluzívnu pedagogiku, diferenciáciu, kooperatívne učenie, orientáciu na žiaka a na proces, učenie sa k slobodnému rozhodovaniu sa, samostatnú prácu a zároveň aj evalvačné metódy.

Konečnými výsledkami projektu bude internetová stránka projektu, eTwinningový projekt, 5 národných výstav a medzinárodná výstava, moduly na zlepšenie otvoreného vyučovania v prírodovedných predmetoch – metodické portfólio ako online platforma pre učiteľov, spoločné polemiky o vedeckých výskumoch, postery na tému ochrany zvierat, komiksy na tému ochrany zvierat, logo projektu, kniha s výsledkami projektu, kniha receptov na zdravú vyváženú stravu, Európsky týždeň ako záverečné podujatie projektu.

Predpokladaný dopad projektu: rozvíjanie porozumenia pre rôznorodosť európskych kultúr a jazykov, zvýšenie jazykových, sociálnych a digitálnych kompetencií žiakov, zlepšenie ich školských výsledkov, získanie skúseností z oblasti profesijného sveta, pre učiteľov získanie väčších kompetencií pri vykonávaní vlastnej práce formou inovatívnych metód, posilnenie učiteľského povolania.

Možné dlhodobé prínosy: publikovanie overených projektov na internetovej stránke alebo na eTwinningu ako možná výmena takýchto projektov, vypracovanie materiálov na ďalšie ukážkové témy pre online platformu.