Poradné orgány

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradné orgány

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vyberte si stránku:

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Členovia:

RNDr. Monika GREGUŠOVÁ  predsedníčka
za zamestnancov
PhDr. Ján VANČO, PhD. za zriaďovateľa
Mgr. Ľuboš Kováč za zriaďovateľa
páter Mgr. Marek KOTRAS, SchP za zriaďovateľa
páter Mgr. Matúš PALAJ, SchP za zriaďovateľa
Mgr. Erika KOMLÓŠIOVÁ za zamestnancov
Veronika BELKOVÁ za zamestnancov
Doc. Mgr. Jana BÍROVÁ, PhD. za rodičov
JUDr. Gabriela Košudová za rodičov
JUDr. Ing. Ján REJDA za rodičov
Emma OLACHOVÁ za študentov

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy.

Členovia:

Trieda titul, meno a priezvisko
príma A Ing. Katarína Koprdová
sekunda A Arpád Piroška
tercia A Ing. Beáta Šedíková
kvarta A Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.
kvinta A MUDr. Jarmila Sieglová
sexta  A Mgr. Jana Krajčírová
septima  A Mgr. Zuzana Bencová
oktáva A Ing. Eleonóra Justusová
I. A Rozália Kóšová
I. B Magdaléna Michalíčková
II. A Lucia Guzmická
II. B Stanislav Kóňa
III. A PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
III. B Ing. Ján Šiška
III. C Mgr. Miroslava Ligačová
IV. A Mgr. Monika Mišiaková
IV. B Marta Szabóová
I. A  ZŠ MUDr. Margita Pirošová
II. A  ZŠ PaedDr. Peter Kollár, PhD.
III. A  ZŠ Mgr. Niké Čaja
IV. A  ZŠ Mgr. Katarína Matušicová
V. A  ZŠ JUDr. Ing. Ján Rejda – predseda

Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným školským samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Členovia

Martina Sklenárová  predseda  III. C
 Andrej Gerhát  podpredseda  sexta A
 Jasmína Grežová  podpredsedníčka  III. B
 Samuel Olach  podpredseda  IV. A
 Štefan Gritti  člen  I. A
 Michal Repka  člen  I. B
 Viktória Sustorová  člen  II. A
 Martin Labat  člen  II. B
 Adam Pavlovič  člen  III.A
 Kristína Tóthová  člen  IV. B
 Vladimír Svoboda  člen  kvinta A
 Ema Dulíková  člen  septima A
 Zuzana Blašková  člen  oktáva A