Poradné orgány

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradné orgány

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vyberte si stránku:

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Členovia:

PaedDr. Michal Hudec, PhD. predsedníčka
za pedagogických zamestnancov
PhDr. Ján VANČO, PhD. za zriaďovateľa
Mgr. Ľuboš Kováč za zriaďovateľa
páter Mgr. Marek KOTRAS, SchP za zriaďovateľa
Mgr. Anežka Kútiková za zriaďovateľa
Mgr. Alžbeta Miškovová za pedagogických zamestnancov
Peter Čurgali za nepedagogických zamestnancov
PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková za rodičov
JUDr. Ivana Kováčová za rodičov
Ing. Erika Kuzmová za rodičov
Sára Ivanová za študentov

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy.

Členovia:

TRIEDA 

 

Zástupca do Rady rodičov 
I.A ZŠ 

 

PaedDr. Patrícia Halmešová 
I.B ZŠ 

 

Mgr. Katarína Petrušková 

 

II.A ZŠ 

 

Mgr. Rozália Košťálová 
II.B ZŠ  

 

Mgr. Karin Hlavatá 
III.A ZŠ 

 

Ing. Simona Poliaková 
IV.A ZŠ 

 

Michal Bystriansky 
V.A ZŠ 

 

Mgr. Niké Čaja 
VI.A ZŠ 

 

Mgr. Soňa Kondelová, PhD. 
VII.A ZŠ 

 

Ingrid Hajnušová 
Príma A 

 

Mgr. Katarína Matušicová 
Sekunda A 

 

JUDr. Ing. Ján Rejda 
Tercia A 

 

Ing. Martina Vendžúrová 
Kvarta A 

 

Mgr. Miroslava Ligačová 
Kvinta A 

 

Ing. Beata Šedíková 
Sexta A 

 

J. B.   
Septima A 

 

MUDr. Jarmila Sieglová 
Oktáva A 

 

Mgr. Jana Krajčírová 
I.A  

 

Mgr. Zuzana Bartošová 
I.B 

 

Mgr. Katarína Welnitzová, PhD.
II.A 

 

PaedDr. Katarína Navarová 
II.B 

 

Mgr. Miroslav Hruška 
III.A 

 

Rozália Kóšová 
III.B 

 

Juraj Ivan 
IV.A 

 

Lucia Guzmická 
IV. B Stanislav Kóňa 

Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným školským samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Členovia

Martina Sklenárová  predseda  III. C
 Andrej Gerhát  podpredseda  sexta A
 Jasmína Grežová  podpredsedníčka  III. B
 Samuel Olach  podpredseda  IV. A
 Štefan Gritti  člen  I. A
 Michal Repka  člen  I. B
 Viktória Sustorová  člen  II. A
 Martin Labat  člen  II. B
 Adam Pavlovič  člen  III.A
 Kristína Tóthová  člen  IV. B
 Vladimír Svoboda  člen  kvinta A
 Ema Dulíková  člen  septima A
 Zuzana Blašková  člen  oktáva A
Skupinka úplne neobyčajne obyčajných študentov, ktorí sa v spolupráci s vedením snažia na základe podnetov od študentov spraviť našu školu príjemnejší prostredím.

Členovia: 

Meno a priezvisko Trieda
Andrej Gerhát oktáva A predseda
Zuzana Fačkovcová III. A
Simona Skaličanová septima A
Slavomíra Kušanová II. B
Barbora Balážiová III. A
Alex Kukla sexta A