Vnútorný poriadok

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vnútorný poriadok

PIARISTICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO V NITRE, PIARISTICKÁ 6, NITRA

 

                                                        

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

 

 

Vypracovali:   Mgr. Dominika Blašková

Miriam Dubová

Mgr. Sandra Kozárová

Mgr. Jozefa Masliková

 

 

 

 

Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6, 949 01 Nitra

                 Vnútorný poriadok Školského klubu detí

 

Platný od  20. 9. 2020                                               Mgr. Marcela Jahnová

riaditeľka ZŠ

 

 

Školský poriadok ŠKD obsahuje tieto kapitoly:

Čl.1      Riadenie a organizácia ŠKD
Čl.2      Prevádzka ŠKD
Čl.3      Zaraďovanie detí do ŠKD
Čl.4      Dochádzka detí do ŠKD
Čl.5      Preberanie detí
Čl.6      Dodržiavanie zásad v jedál
Čl.7      Podmienky zaobchádzania s majetkom
Čl.8      Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
Čl.9      Práva a povinnosti dieťaťa
Čl.10    Práva a povinnosti zákonného zástupcu
Čl.11    Opatrenia vo výchove
Čl.12    Dokumentácia ŠKD
Čl.13    Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD
Čl.14    Výchovné opatrenia

Článok 1

Riadenie a organizácia ŠKD

 

 1. Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi ho riaditeľ školy. ŠKD je zriadený podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
 2. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou  na vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod žiakov.
 3. Vychovávateľky ŠKD sú pedagogickí zamestnanci školy.
 4. Riaditeľ určí počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov. Oddelenie ŠKD sa ruší v tom prípade, ak počet žiakov v oddelení klesne na 12 a je možnosť tieto deti zaradiť do ostatných oddelení.

 

Článok  2

Prevádzka ŠKD

 

 1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 7.30 hod. a po skončení vyučovania do 16.30 hod.
 2. Vychovávateľky ŠKD zabezpečujú rannú službu, od 6.30 hod. do 7.30 hod.. Službukonajúca vychovávateľka otvorí oddelenie ŠKD. Pred odchodom zo služby sa presvedčí, či nebola zadelená na zastupovanie.
 3. Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný plán činnosti na príslušný deň. Žiakov svojho oddelenia preberá od vyučujúceho po poslednej vyučovacej hodine v triede oddelenia. Získa potrebné informácie o žiakoch, prebranom učive a úlohách.
 4. Žiaci sa od skončenia vyučovania zúčastňujú na činnosti vo svojom oddelení.
 5. Rozdelenie služieb, zadelenie zastupovania, sledovanie nadčasov vykonáva vedenie základnej školy.

Článok 3

Zaraďovanie detí do ŠKD

 

 1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok a to na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom žiaka (zápisný lístok) najneskôr do 15. septembra príslušného roku. Dieťa je možné do ŠKD prihlásiť aj počas školského roka.
 2. O zaradení žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy. O vyradení žiaka rozhoduje riaditeľka základnej školy po prerokovaní vychovávateľkou.
 3. Žiaci sa zaraďujú do oddelení ŠKD podľa veku, s prihliadnutím na organizačné možnosti ŠKD, osobnostné črty dieťaťa. Oddelenie ŠKD nemusí byť totožné  s triedou žiaka.
 4. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci z nižších ročníkov, prihlásení na pravidelnú dochádzku.

Článok 4

Dochádzka detí do ŠKD

 

 1. Zápis žiaka do ŠKD je dobrovoľný. Dochádzka do ŠKD sa denne eviduje.
 2. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠKD uvedie zákonný zástupca na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke a odchode oznamuje zákonný zástupca písomne.
 3. Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.
 4. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedá zákonný zástupca.

Článok 5

Preberanie detí

 

 1. Počas konania záujmových krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdávajú vychovávateľke.
 2. Dieťa preberá zo školského klubu zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD.  Ďalšiu zodpovednosť za dieťa vychovávateľka ŠKD nepreberá.
 3. Všetky zmeny o čase odchodu žiaka  oznámi zákonný zástupca písomne vychovávateľke, ktorá následne zmenu poznačí do osobného spisu dieťaťa.
 4. Z ŠKD dieťa nemôže odísť svojvoľne.
 5. Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy zodpovedá vychovávateľ za dieťa až do príchodu do školy.  Z miesta konania podujatia môže vychovávateľ uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu rodiča.
 6. V prípade ak by vychovávateľ mal podozrenie, že preberajúca osoba prišla pre dieťa pod vplyvom návykových, omamných látok, dieťa sa mu nevydá a kontaktuje sa ďalšia poverená osoba. Pri agresívnom správaní vychovávateľ privolá políciu.
 7. Vychovávateľ, ktorý má dlhú službu v ŠKD je zodpovedný za deti, ktoré sú mu zverené do konca prevádzky ŠKD. Nesie za nich zodpovednosť. Ak by zákonný zástupca meškal a neohlásil by včas svoje neskoré vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD, vychovávateľ, ktorý je na dlhej službe sa pokúsi kontaktovať zákonného zástupcu a informovať sa čo sa deje. Ak by sa stalo, že zákonný zástupca nezdvíha telefón, ostáva s dieťaťom v ŠKD do príchodu zákonného zástupcu.
 8. Rodičom sa poskytuje možnosť ohlásiť neskorší príchod pre dieťa v nevyhnutnom prípade na telefónne číslo vychovávateľky ŠKD.

Článok 6

Dodržiavanie zásad v školskej jedálni

 

 1. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov v jedálni. Deti prichádzajú do jedálne spolu s vychovávateľkou.
 2. V jedálni sa žiak správa slušne, svojim správaním nevyrušuje ostatných stravníkov, nebehá, počká kým sa naobedujú aj  ďalší spolužiaci. Po skončení obeda odchádza celé oddelenie spoločne.
 3. Žiaci, ktorí končia vyučovanie neskôr a nie je možnosť odobedovania vychovávateľkou, odchádzajú na obed s vyučujúcim do jedálne a po naobedovaní odchádzajú do svojho oddelenia.
 4. Odhlasovanie a prihlasovanie  na stravovanie v školskej jedálni, zabezpečenie čipu, ako aj vyplatenie stravy zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa.

Článok 7

Podmienky zaobchádzania s majetkom

 1. Každý žiak ŠKD je povinný šetriť majetok základnej školy ako aj majetok školského klubu detí pri ZŠ. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy alebo školského klubu je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.
 2. Papiere, odpadky je žiak povinný odhadzovať  do odpadkových košov v triede, do košov na chodbe školy.
 3. Manipulovať s oknami je zakázané, taktiež je zakázané otvárať veľké okná.

Článok 8

Starostlivosť o zdravie a  bezpečnosť detí

 1. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá vychovávateľka.
 2. Prechod žiakov do klubu v priestoroch a areáli školy zabezpečuje vychovávateľka.
 3. Pre výchovnú činnosť v škole využívajú žiaci priestory určené ŠKD, areál školského dvora, telocvičňu, školské ihrisko.
 4. Žiak sa zdržiava v priestoroch svojho oddelenia  v čistom oblečení, v zdravotne vhodnej obuvi – prezuvkách, ktoré používa aj v škole.
 5. Žiakom je zakázané nosiť do ŠKD predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie.  Taktiež nosenie do ŠKD a  požitie drog, omamných látok, liehových nápojov a zábavnej pyrotechniky sa zakazuje.
 6. Pri úraze, ktorý sa dieťaťu stane v ŠKD poskytne vychovávateľka predlekársku prvú pomoc zranenému. Informuje rodičov, resp. privolá z kancelárie školy jednotku RZS.
 7. Každý úraz, ktorý sa stane v ŠKD sa musí oznámiť v kancelárii školy u službukonajúceho vedúceho pedagogického zamestnanca, resp. u iného pracovníka školy. Vychovávateľka je povinná s priebehom úrazu a následným ošetrením dieťaťa oboznámiť zákonného zástupcu.
 8. V záujme zabezpečenia  kvalitného a nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť dieťa z ŠKD podľa potreby s prihliadnutím na činnosti v ŠKD.

Článok 9

Práva a povinnosti dieťaťa

 

Dieťa má právo na

 1. rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu
 2. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie, zdravotný stav
 3. úctu k vierovyznaniu, národnostnej a etnickej príslušnosti
 4. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou
 5. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 6. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 7. slobodnú voľbu krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami

Dieťa je povinné

 1. neobmedzovať svojim konaním práva a právom chránené záujmy ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove
 2. dodržiavať školský poriadok školy, ďalšie vnútorné predpisy školy, ako aj školský poriadok ŠKD
 3. chrániť pred poškodením majetok základnej školy a  ŠKD
 4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné pomôcky, materiál v ŠKD
 5. konať tak, aby neohrozil svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove
 6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy a ŠKD
 7. oznámiť vychovávateľke v oddelení ŠKD, ak má u seba mobilný telefón, tento využívať len po súhlase vychovávateľky ŠKD na komunikáciu výlučne s rodičom
 8. rešpektovať zákaz vyhotovovania zvukových a obrazových záznamov na mobilný telefón alebo iné médium

Článok 10

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca dieťaťa  má právo

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v ŠKD poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa platných štátnych vzdelávacích programov
 2. oboznámiť sa so školským poriadkom ŠKD
 3. byť informovaný o výchovných výsledkoch svojho dieťaťa
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa

Zákonný zástupca je povinný

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v ŠKD
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom školy a ŠKD
 3. informovať školu a ŠKD o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovu a vzdelávanie
 4. nahradiť škodu, ktorú dieťa zavinilo
 5. uhrádzať poplatky za dieťa v ŠKD v stanovenom termíne
 6. informovať školu a ŠKD o infekčnom ochorení dieťaťa, resp. rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti

Článok 11

Opatrenia vo výchove

 1. Žiakovi možno udeliť za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za statočný čin pochvalu alebo iné ocenenie.
 2. Ak dieťa svojim správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných detí alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania.  Po vylúčení dieťaťa z ŠKD nie je možné nárokovať si vrátenie poplatku za ŠKD.

Článok 12

Dokumentácia ŠKD

 

 1. Dokumentácia ŠKD je určená zákonom NR SR číslo 245/52008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ďalšie podrobnosti určuje Vyhláška MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
 2. Za vedenie dokumentácie v oddelení zodpovedá príslušná vychovávateľka, za dokumentáciu ŠKD sú zodpovedné vychovávateľky.

Článok 13

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 1. Príspevok na  úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený riaditeľom školy na základe VZN zriaďovateľa ŠKD .
 2. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti,  ZŤP preukazu, na základe písomnej žiadosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD.
 3. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uhrádza vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 4. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD do stanoveného termínu a boli v ŠKD využité všetky primerané a dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľ školy o vyradení žiaka z ŠKD.

 

Článok 14

Výchovné opatrenia

Vnútorný poriadok Školského klubu detí je záväzný pre všetky deti, ktoré sú do ŠKD zapísané. Porušovanie poriadku ŠKD, nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, neprimerané a agresívne správanie sa voči spolužiakom, alebo konanie, ktorým dieťa ohrozuje vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť spolužiakov alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa z ŠKD rozhodne riaditeľ školy na podnet a prerokovanie s vychovávateľkou. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokovateľné.

Postup pri vylúčení dieťaťa z ŠKD:

 1. Písomné napomenutie vychovávateľom:
 • porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach vychovávateľky
 • nerešpektovanie pokynov vychovávateľky
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom
 • verbálne obťažovanie, šikanovanie spolužiakov
 1. Pokarhanie riaditeľom školy:
 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy
 • pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľkou
 1. Vylúčenie z ŠKD:
 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZ
 • ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí
 • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy Riaditeľ školy má právo vylúčiť dieťa z ŠKD aj v prípade opakovaných oneskorených platieb (min. 2-3 mesiace), resp. neplatenia príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.

O Vnútornom poriadku ŠKD boli upovedomení aj zákonní zástupcovia detí, čo svojím podpisom potvrdzujú a uvedomujú si následky porušenia poriadku ŠKD. Upovedomenie je súčasťou Osobných spisov detí. O dodržiavaní zásad Vnútorného poriadku boli oboznámené všetky deti ŠKD.

Vnútorný poriadok ŠKD bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou dňa 20.09.2020.

Vypracovali: Mgr. Dominika Blašková

Miriam Dubová

Mgr. Sandra Kozárová

Mgr. Jozefa Masliková