Zelená škola

Náš Environmentálny akčný plán školy

PDF na stiahnutie

Aktivity:

Marec 2023, hodina nemeckého jazyka, tercia
Zber odpadu v okolí našej školy

Deň Zeme 2023

ZELENÁ ŠKOLA

 

V Školskom roku 2021/ 2022 sme pracovali v druhom certifikačnom období. Aktivity prebiehali priebežne podľa EAP (príloha) na tento rok, no nie všetky ciele sme splnili a niektoré aktivity bude potrebné v nasledujúcom certifikačnom období zopakovať alebo uskutočniť. Zlepšiť musíme prácu kolégia- pracovať aktívnejšie, viac sa osobne angažovať- v svojej triede, kabinete, ostatných priestorich školy.- Sme v tom všetci., participácia všetkých potrebných zložiek- žiaci, učitelia, TH pracovníci, školská jedáleň. Zlepšiť potrebujeme aj informovanosť celej komunity.

V kolégiu pracovali žiaci z kvarty, VI.A ZŠ, tercie, VIII.A ZŠ, viacerí vyučujúci, aj priebežne, pani zástupkyňa Jenisová, TH pracovníci a pani kuchárky. Zloženie kolégia je variabilné a počas roka sa menilo. Chceme ho zastabilizovať a zapojiť aj pátrov.

Naše úspechy v tomto roku:

· Hlavný cieľ- cieľ č.1 sa nám podarilo takmer naplniť- zlepšenie separovania a učenie o ňom a zníženie celkového komunálneho odpadu o 200l/ týždeň a ukladanie bioOdpadu z kuchyne do kompostoviska.

· Aktivity cirkulárnej ekonomiky- SWAPy- rastlín, kníh, oblečenia

· Veľmi kladne boli hodnotené aktivity v rámci projektu ElektroodpadDopad5 na škole našou pani koordinátorkou zo ŽIVICE (Lesanka Blažecová)

· Zorganizovali a úspešne uskutočnili Akčný deň

 

 

 

Mgr. Svoradová Lacinová

 

EKO_Alarm

V spolupráci s CEEV Živica sme sa zapojili umiestnením plastových nádob na separovanie odpadu do tried ZŠ v počte 32 nádob od spoločnosti Curaprox. Chceme sa zapojiť aj v budúcom šk. roku, aby sme požiadali o ďalšie nádoby.

Žiaci z kolégia hodnotia aktivity Akčného dňa 2022
Šijeme EKO tašky
EKO polícia kontrolu obsah smetných nádob

Akčný deň apríl 2022Aktivita 6

Elektroodpad dopad aktivity zamerané na minimalizáciu elektroodpadu

prezentácia filmu ´´ Vitajte v Sodome ´´

Elektroodpad-dopad

Aktivita 3

Výukový Program: Ako správne separovať, tipy na minimalizáciu odpadu

Dátum: 4.6.2021

Počet: 45 žiakov

Triedy: VI. A ZŠ, VII. A ZŠ, Tercia

Aktivita 4

Revitalizácia a vybudovanie kompostoviska

Trieda: III.A ZŠ, VII.A ZŠ, Tercia

Dátum: Máj – Jún – stále pracujeme

Aktivita 2

Prvá časť:

Monitoring: : Zhotovenie nádob na separovaný odpad do triedy

Triedy: I.B ZŠ

Dátum: 15.6.2021

 

 

Druhá časť:

 

AKČNÝ DEŇ

AKTIVITY- DEŇ ZEME, ŠTVRTOK, 28.4.2022

Koordinátor: Mgr. Svoradová Lacinová

Zúčastnilo sa: 147 žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ, 176- 2. st. ZŠ a NG, 17 učiteľov

Zodpovední:

ANALYZUJ- Bobčeková, Gašparovičová- I.A (PaedDr. Hudec, PhD.) Analýza vzorky vody a pôdy pomocou chemického kufríka

ELEKTROODPAD- Čerenka, Zima, Studeničová, Felisová – I.B (Mgr. Svoradová Lacinová) Aktovity podľa metodiky projektu

KOMPOSTOVANIE- Košťálová, Tarková, Gorná- V.A ZŠ (PaedDr. Hudec, PhD.) Čo je, na čo slúži, čo doň nepatrí- intzeraktívne.

SEPAROVANIE 1- Barantal, Uher VI.A ZŠ Tinesová, Kolenová KVARTA (Mgr. Svoradová Lacinová, PaedDr. Krnáčová)

SEPAROVANIE 2- Benko, Tábi, Koprdová KVARTA A (Mgr. Svoradová Lacinová, PaedDr. Krnáčová)

Praktické separovanie odpadkov v triede, domáce separovanie a kompostovanie.

EKOplagát- Balážiová- III.A; Hruška- III.B (Mgr. Svoradová Lacinová) dotvorenie plagátika ľubovoľnou výtvarnou technikou.

TRIČKOtaška 1- Nagyová, Domos, Bohach- VIII.A ZŠ (Mgr. Svoradová Lacinová)

TRIČKOtaška 2- Vnuková, Komorová- I.A (Mgr. Svoradová Lacinová)

Staré tričká sme pretvorili na taška na uskladnenie zeleniny, alebo šatstva, či na iný účel. Hlavne, že sme ho „cirkulovali“.

ZELENÁ STRECHA- Vilinová, Bilic- VIII.A ZŠ (PaedDr. Krnáčová, RNDr. Gregušová) Na čo je zelená strecha? Aké rastliny tu nájdeme? Odpovede na tieto a podobné otázky.

Akčný deň ku Dňu Zeme sa uskutočnil 28. 4. 2022 formou rovesníckeho vzdelávania. Spolu sedem aktivít sa uskutočnilo na deviatich stanovištiach. Celkový priebeh sa riadil harmonogramom (vytvorila Mgr. Svoradová Lacinová v kooperácii so študentami/žiakmi). Aktivity prebiehali v interiéri a exteriéri školy, podľa náplne. Dĺžka jednej aktivity bola 20 min. Ohlasy na časovú dotáciu aj náplň aktivít boli pozitívne, zaujali aj starších a učiteľov. Žiaci zapojení do rovesníckeho vzdelávania získali cenné skúsenosti v prezentačných, komunikačných aj sociálnych zručnostiach a mnohí našli svoje skryté talenty.

 

Mgr. Svoradová Lacinová

ČAS SEPAROVANIE 1

TRIEDA

SEPAROVANIE 2

TRIEDA

ELEKTROODPAD KOMPOSTOVANIE ANALYZUJ ZELENÁ STRECHA EKOplagát

TRIEDA

TRIČKOtaška

(VIII.A ZŠ /TRIEDA )

1. 8:00- 8:20 I.A ZŠ I.B ZŠ III.A ZŠ IV.A ZŠ V.A ZŠ III.B ZŠ II.A ZŠ VI.A ZŠ- do 8:45
8:25- 8:45 II.A ZŠ II.B ZŠ III.B ZŠ V.A ZŠ IV.A ZŠ III.A ZŠ I.A ZŠ I.B ZŠ
2. 8:55- 9:15 III.A ZŠ III.B ZŠ I.A ZŠ II.A ZŠ II.B ZŠ I.B ZŠ IV.A ZŠ VII.A ZŠ- do 9.40
9:20- 9:40 IV.A ZŠ V.A ZŠ I.B ZŠ II.B ZŠ,  TERCIA A II.A ZŠ I.A ZŠ III.A ZŠ III.B ZŠ
3. 9:50- 10:10 VII.A ZŠ II.A ZŠ,  TERCIA A I.A ZŠ I.B ZŠ, PRÍMA II.B ZŠ, KVARTA III.B ZŠ III.A ZŠ
10:15- 10:35 PRÍMA A II.B ZŠ I.B ZŠ I.A ZŠ II.A ZŠ VI.A ZŠ V.A ZŠ- od 9:50
4. 10:55- 11:15 TERCIA A KVARTA A IV.A ZŠ III.A ZŠ III.B ZŠ V.A ZŠ I.B ZŠ I.A ZŠ
11:20- 11:40 V.A ZŠ III.B ZŠ III.A ZŠ IV.A ZŠ II.B ZŠ II.A ZŠ
5. 11:50- 12:10 VI.A ZŠ VII.A ZŠ PRÍMA A SEKUNDA A? TERCIA A KVARTA A- do 12:35
12:15- 12:35 TERCIA A PRÍMA A VII.A ZŠ VI.A ZŠ SEKUNDA A?
6. 12:45- 13:05 PRÍMA A KVARTA A VI.A ZŠ IV.A ZŠ
13:10- 13:30 SEKUNDA A? VI.A ZŠ KVARTA A II.B ZŠ
7. 13:35- 13.55 KVARTA A TERCIA A
14:00- 14:20