Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Školská psychologička

Školská psychologička

Mgr. Zuzana Zelenajová

Kontakt:         e-mail: zuzana.zelenajova@pgjknr.sk

t.č.:      037 2300200 kl.28

 

Konzultačné hodiny pre rodičov:

 • streda 07:00 – 8:30
 • štvrtok 14:30 – 16:00
 • konzultácie si prosím vopred dohodnite, po dohode je možné sa stretnúť i v inom čase

 

Konzultačné hodiny pre žiakov a učiteľov:

 • pondelok 07:00 – 15:00
 • utorok 07:00 – 15:00
 • streda 09:00 – 15:00
 • štvrtok 07:30 – 14:00

 

Školská psychologička pôsobí priamo na pôde školy, pozná atmosféru školy a jej problémy. Zameriava sa na podporné služby škole so zreteľom na individuálne potreby žiakov. Je tu na to, aby vypočula, snažila sa pochopiť, nesúdila a nehodnotila. Je povinná zachovávať mlčanlivosť podľa etického kódexu psychológov.

 

Náplň práce

 


Náplň práce školskej psychologičky:

Vykonáva odborné činnosti v oblasti:

 • diagnostickej:Poznávanie osobnostných vlastností, schopností i osobnosti žiaka, identifikácia symptómov porúch  učenia, emočných porúch i správania. Spoločne s pedagógmi a inými odborníkmi sa spolupodieľa na ich zmiernení.
 • poradenskej: Poskytovanie konzultácií a poradenstva žiakom, rodičom i pedagógom. Pomoc pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle plnej akceptácie ich osobnosti.
 • intervenčnej: Vytváranie podmienok pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku školskému učivu, v spolupráci s pedagógmi.
 • preventívnej: Vytváranie a realizácia špeciálnych preventívnych skupinových programov napomáhajúcim zdravému rozvoju osobnosti dieťaťa. Pozorovanie žiakov v triedach za účelom včasného odhalenia problémov v rôznom spektre ťažkostí, problémových vzťahov.

Pripravuje tiež podklady pre iných odborných zamestnancov poradenských i zdravotníckych zariadení.

 

 

 Etický kódex školského psychológa:

 1. Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
 2. Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
 3. Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
 4. Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
 5. Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
 6. Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
 7. Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
 8. Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
 9. Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
 10. Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
 11. Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
 12. Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.

 

 • Máš problémy s učením? Nezvládaš stres?
 • Uniká ti životný zmysel?
 • Prežívaš pocity smútku, úzkosti, menejcennosti?
 • Máš strach z odmietnutia, výsmechu, či nepochopenia?

Túto poradňu sme založili s úmyslom byť Vám nápomocní pri objavovaní Vašich schopností, hodnôt a vnútornej sily. Môžeš kontaktovať Mgr. Zuzanu Zelenajovú

  Ako povzbudiť svoje dieťa, aby sa mi zdôverilo     .PDF