Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dôležité dátumy a informácie

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 26 (jedna trieda)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 20. marec 2024

Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024

Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP (1.– 5. ročníka ZŠ)

 •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu 17. mája 2024,

 

 •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na osemročné štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 1 – Učebný plán pre 8-ročné štúdium

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na štvorročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 50 (dve triedy)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 20. marec 2024

Prvý termín prijímacej skúšky:  2. máj 2024

Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP – ISCED 2 (5.– 9. ročník ZŠ)

 

 •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu  17. mája 2024,

 

 •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na štvorročné štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 1 – Učebný plán pre 4-ročné štúdium

V školskom roku 2023/2024 otvárame

 


 


Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Brána na vysokú školu

Chceš po strednej škole študovať na vysokej? Poď študovať k nám. Doviedli sme tam stovky študentov a dovedieme tam aj teba. Ako jedno z mála gymnázií v kraji ponúkame výnimočný edukačný program so širokým spektrom voliteľných predmetov nielen tradičných, ale aj špeciálnych – ekonomika, psychológia, umenie a kultúra.

Prečo študovať práve u nás?

 • vyrazíš so spolužiakmi na adaptačný kurz a stanete sa skvelým kolektívom
 • máš príležitosť stať sa úspešným v súťažiach, olympiádach, SOČ a realizovať svoj vlastný projekt formou bádateľsko-výskumnej práce
 • realizujeme zahraničné projekty ERASMUS+, výmenné pobyty a exkurzie v zahraničí aj s družobnou školou vo  Würselene v Nemecku, hodiny konverzácie s lektormi počas English Week
 • okrem angličtiny ťa naučíme hovoriť po nemecky, francúzsky, taliansky alebo rusky, pripravíme ťa na medzinárodný certifikát z francúzskeho jazyka DELF, oprávňujúci študovať na univerzitách vo frankofónnych krajinách
 • môžeš byť pri tvorbe oceňovaného študentského časopisu Kalazancio a stať sa žurnalistom alebo grafikom
 • môžeš byť súčasťou školského divadelného predstavenia a byť na chvíľu hercom alebo spevákom na doskách DAB
 • čaká ťa množstvo aktivít: imatrikulácie, študentský ples, výtvarné vernisáže a iné spoločensko-kultúrne akcie
 • ponúkame pravidelné športové aktivity, súťaže a každoročný lyžiarsky výcvikový kurz na Orave
 • prispôsobujeme sa dobe a využívame moderné technológie v prírodovedných predmetoch v IT ScienceLabe

VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY

8-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

4-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)