Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dôležité dátumy a informácie

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 26 (jedna trieda)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 23. marec 2023

Prvý termín prijímacej skúšky: 4. máj 2023

Druhý termín prijímacej skúšky: 9. máj 2023

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP (1.– 5. ročníka ZŠ)

 •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu  19. mája 2023,

 

 •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 24. mája 2023 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na osemročné štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 1 – Potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 2 – Učebný plán pre 8-ročné štúdium

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 9.12.2022 o 8:00 do 15:00

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na štvorročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 50 (dve triedy)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 20. marec 2023

Prvý termín prijímacej skúšky: 4. máj 2023

Druhý termín prijímacej skúšky: 9. máj 2023

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP – ISCED 2 (5.– 9. ročník ZŠ)

 

 •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu  19. mája 2023,

 

 •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 24. mája 2023 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na štvorročné štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 1 – Potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium: PDF na stiahnutie

Príloha č. 2 – Učebný plán pre 4-ročné štúdium

V školskom roku 2023/2024 otvárame


 


Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Brána na vysokú školu

Chceš po strednej škole študovať na vysokej? Poď študovať k nám. Doviedli sme tam stovky študentov a dovedieme tam aj teba. Ako jedno z mála gymnázií v kraji ponúkame výnimočný edukačný program so širokým spektrom voliteľných predmetov nielen tradičných, ale aj špeciálnych – ekonomika, psychológia, umenie a kultúra.

Prečo študovať práve u nás?

 • vyrazíš so spolužiakmi na adaptačný kurz a stanete sa skvelým kolektívom
 • máš príležitosť stať sa úspešným v súťažiach, olympiádach, SOČ a realizovať svoj vlastný projekt formou bádateľsko-výskumnej práce
 • realizujeme zahraničné projekty ERASMUS+, výmenné pobyty a exkurzie v zahraničí aj s družobnou školou vo  Würselene v Nemecku, hodiny konverzácie s lektormi počas English Week
 • okrem angličtiny ťa naučíme hovoriť po nemecky, francúzsky, taliansky alebo rusky, pripravíme ťa na medzinárodný certifikát z francúzskeho jazyka DELF, oprávňujúci študovať na univerzitách vo frankofónnych krajinách
 • môžeš byť pri tvorbe oceňovaného študentského časopisu Kalazancio a stať sa žurnalistom alebo grafikom
 • môžeš byť súčasťou školského divadelného predstavenia a byť na chvíľu hercom alebo spevákom na doskách DAB
 • čaká ťa množstvo aktivít: imatrikulácie, študentský ples, výtvarné vernisáže a iné spoločensko-kultúrne akcie
 • ponúkame pravidelné športové aktivity, súťaže a každoročný lyžiarsky výcvikový kurz na Orave
 • prispôsobujeme sa dobe a využívame moderné technológie v prírodovedných predmetoch v IT ScienceLabe

VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY

8-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

4-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

Trieda v projekte IT Akadémia.

Nie je len pre budúcich ítečkárov.

Začali sme v šk. roku 2019/2020

 

Šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu  svojich snov, alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorý zarezonuje v slovenskom i globálnom technologickom biznise. Výhodou softvérového vývojára oproti absolventovi manažérskej školy je, že ak má myšlienku, dokáže ju zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase, keď sa ľudská spoločnosť digitalizuje rýchlosťou svetla, bude táto znalosť čoraz dôležitejšia.

V súčasnosti existuje na trhu práce nesúlad ponuky a dopytu. Absolventi prídu do života a zistia, že to, čo prax požaduje, im chýba. Projekt IT Akadémia to chce zmeniť. Cieľom je obrátiť myslenie žiakov, aby chceli študovať vedu a techniku.

Základom IT Akadémie sú inovované metodiky, ktoré zapracujeme do výučby. Žiaci si poznatky nebudú osvojovať pasívne, dospejú k nim vlastnou poznávacou činnosťou. Budú vyzbrojení bádateľskými kompetenciami (inquiry-based education), aby dokázali študovať na náročných univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť.

Reč nie je len o informatike, zmení sa aj vyučovanie tradičných prírodovedných predmetov, ako je matematika, fyzika, chémia, biológia či geografia. Nové metodiky výučby necielia na prípravu budúcich ítečkárov. Trieda v projekte IT Akadémia je prospešná aj pre tých žiakov, ktorí v tomto sektore svoju budúcnosť nevidia. Zmyslom je ukázať význam informačných technológií a to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

Prostredníctvom IT Akadémie sa do školy zabezpečila technika: tablety, 3D tlačiarne, robotické stavebnice, senzory CO2, meteostanice, digitálne váhy či digitálne mikroskopy. Na našej škole vzniklo IT ScienceLab (Vedecko-technologické laboratórium).

IT Akadémia počíta s IT sektorom. IT firmy spolupracujú s univerzitami, ich špecialisti prednášajú alebo pomáhajú zariadiť špecializované učebne. Snažíme sa presvedčiť tínedžerov o význame matematiky, fyziky či informatiky pre ich ďalšie štúdium.

Súčasná spoločnosť potrebuje dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú vo svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Pochopenie prírodovedných disciplín, dnešnej matematiky, informatiky a technických vied  trvá veľa rokov. V žiakoch chceme vzbudiť nadšenie a budeme sa snažiť, aby si ho uchovali veľa rokov ako špičkoví vedci a odborníci napríklad vo finančnej matematike, poisťovníctve, aplikovanej informatike, ako IT špecialisti či vývojári. Je to vzdelávanie pre 21. storočie.