Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. šiesta časť §72 – §93 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (aktuálne znenie).

ŠKOLSKÝ ZÁKON (245/2008)

ZÁKON O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA NA SŠ (318/2008)

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV (všetky predmety)

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020

  • Tieto formy maturitnej skúšky boli pre školský rok 2019/2020 zrušené. 

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu z cudzieho jazyka úroveň B2

Špecifikácia testu z matematiky

Sekcia stránky nucem.sk, kde nájdete vzory odpoveďových hárkov a pokyny k ich vypĺňaniu

Link na video Ako funguje maturitná skúška
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
Link na video Ako prebieha maturitná skúška

Riadny termín ÚFIČ MS 2020

  • po obnovení vyučovania. Termín zverejníme

Dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a maturite žiakov s ZZ v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Maturita 2020 – základné informácie a ďalšie informácie v dokumente Maturita 2020 – Informácie pre gymnáziá s VJS.

ODOVZDÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MATURITNÚ SKÚŠKU do 30. septembra 2019 (triednemu učiteľovi skôr – do 24. 9. 2019)!

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách – §6 (318/2008 Z.z.) – dôležitý bod (8)

Zoznam predmetov maturitnej skúšky – §12 (318/2008 Z.z.)