ŠKD

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Infolist ŠKD

        Pracovníci školského klubu detí:

 1. oddelenie – Mgr. Sandra Kozárová (vychovávateľka)
 2. oddelenie – Bc. Veronika Danišová (vychovávateľka)
 3. oddelenie – Mgr. Dominika Blašková (vychovávateľka)
 4. oddelenie – Miriam Dubová (vychovávateľka)
 5. oddelenie – Katarína Füleová
 • Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí je 15€ mesačne. Túto sumu je možné uhradiť k 31.12.= 60 € a k 30.6. = 90 € . Platbu je možné uhrádzať výlučne len bankovými prevodom na číslo účtu ŠKD: SK84 0200 0000 0013 8769 9059. Do poznámky je potrebné uviesť celé meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.
 • Dieťa smie z ŠKD prebrať len rodič (zákonný zástupca) alebo osoby uvedené v splnomocnení, v prípade inej osoby musí byť o tomto vopred písomne upovedomená vychovávateľka.
 • Ak uznáte za vhodné, deťom prosím pribaľte oblečenie do ŠKD: tepláky, príp. tričko na prezlečenie.
 • Podľa vašich možností Vás prosíme o poskytnutie kancelárskeho papiera.
 • Poplatok do fondu ŠKD je 3€ mesačne – tieto finančné prostriedky sú vynaložené na zakúpenie všetkých potrebných pomôcok do ŠKD, odmeny a pod. Poplatok je možné uhrádzať mesačne (3€), polročne (15€) alebo ročne (30€) osobne p. vychovávateľkám.
 • Prosíme o založenie samostatného zrkadielka do ŠKD. Dôležité informácie a aktuality Vám budeme písať do zrkadielka a cez Edupage, kde prosíme o spätnú väzbu.

 

        Režim dňa v ŠKD

čas činnosť
6,30 – 7,30 Rané schádzanie detí, individuálne činnosti podľa záujmu detí, voľné oddychové hry, odchod do tried na vyučovanie.
 

11,40 – 12,35

Preberanie detí od pani učiteľky, príprava na obed, spoločná modlitba pred obedom, hygiena, obed – sebaobslužné činnosti, dodržiavanie pravidiel kultúrneho stolovania.
12,35 – 14,00 Oddychové aktivity, hry podľa záujmu žiaka.
 

14,00 – 15,00

Pobyt vonku a záujmová činnosť pri ŠKD, telovýchovno – športová oblasť, pracovno-technická oblasť, spoločenskovedná oblasť, esteticko-výchovná oblasť, prírodno-enviromantálna oblasť výchovy.
 

 

15,00 – 15,30

Vzdelávacia oblasť – príprava na vyučovanie, individuálne vypracovanie domácich úloh, utvrdzovanie a rozvíjanie vedomostí získaných na vyučovaní, didaktické hry, vedomostné súťaže, hádanky, doplňovačky, tajničky, individuálny prístup, podporovanie individuálnych schopností detí.
15,30 – 16,30 Odpočinková činnosť – nenáročná činnosť odpočinkového charakteru v zbernej triede podľa individuálneho záujmu detí, odchod detí zo ŠKD.

 

Konzultačné hodiny pedagógov

 1. Rodič môže konzultovať prospech a správanie svojho dieťaťa s pedagógom v uvedom dni a čase.
 2. Odporúčame komunikovať s jednotlivými pedagógmi školy aj formou správ po prihlásení do Edupage. Touto formou si môžete dohodnúť aj iný termín stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.

Za pochopenie ďakujeme

 

 

Konzultačné hodiny platné do septembra 2021 pre vychovávateľky ŠKD:

 

 1. oddelenie Mgr. Sandra Kozárová, – UTOROK  12:40 – 13:30 hod. sandra.kozarova@pgjknr.sk

T.č. 0901/909 021

II.oddelenie  Bc. Veronika Danišová,  –   PONDELOK 12:40 – 13:30 hod.

veronika.danisova@pgjknr.sk

T.č. 0901/909 022

III. oddelenie Mgr. Dominika Blašková, – PONDELOK 12:40 – 13:30 hod. dominika.blaskova@pgjknr.sk

T.č. 0901/909 024

 1. oddelenie Miriam Dubová, – UTOROK 12:40 – 13:30 hod.                     miriam.dubova@pgjknr.sk

T.č. 0901/909 025

V.oddelenie Katarína Füleová, –              PONDELOK 12:40 – 13:30 hod.

katarina.fuleova@pgjknr.sk

T.č. 0901/909 023