Voda v krajine

Projekty

Voda v krajine

Projekty

Voda v krajine

Projekt Voda v krajine bol na našej škole realizovaný v rokoch 2014-2016.
V tejto sekcii prinášame viac informácií o tomto projekte.

https://www.eeagrants.sk/325-sk/voda-v-krajine/

Partnerská škola Heilieg-Geist-Gymnasium, Würselen – partner projektu

Informacie o projekte – prezentácia

Brožúra Voda v Krajine

Deň 5. jún 2015 – Medzinárodný deň životného prostredia na chvíľu spojil 200 žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského z Nitry, 20 žiakov z Gymnázia, Párovská 1, Nitra s uznávanými odborníkmi v oblasti vedy. Všetci prítomní sa zúčastnili konferencie, v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Nitre,  s témou „Konferencia o manažmente vôd.“

Konferencia bola zavŕšením práce žiakov Piaristického gymnázia v oblasti využitia vody v krajine. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi na škole pracujú od septembra 2014 na projekte s názvom „Voda v krajine“ v rámci komponentu „Modré školy“ program „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. Svoje výsledky výskumu prezentovali na konferencii žiaci projektového tímu Veronika Klobušická, Romana Szaboóvá, Daniel Magula, Kristína Jahnová. Vo vestibule zasadačky boli vystavené fotografie, výtvarné práce, pracovné listy z nemeckého a anglického jazyka, práce z biológie, ktoré žiaci gymnázia vytvorili počas práce na projekte.

Za projektový tím pedagógov, ktorý pracuje na škole v zložení PaedDr. Zuzana Turčeková, RNDr. Monika Gregušová, Mgr. Marcela Jahnová, projekt predstavila v úvode konferencie PaedDr. Zuzana Turčeková.

Konferencie sa zúčastnili významní hostia: viceprimátor mesta Nitra PhDr. Ján Vančo, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc., odborník v oblasti hydrológie z Katedry biometeorológie a hydrológie, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, RNDr. Pavel Šťastný, CSc. – vedúci odboru Klimatologickej služby zo SHMÚ, Doc. Ing., Ľuboš Jurik, PhD., z Katedry krajinného inžinierstva, SPU Nitra, RNDr. Milan Bolvanský, CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene pobočka biológie drevín Nitra, Eva Gašperanová, poradkyňa pre granty EHP a Nórska z Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave, Mgr. Jana Kvantová, projektová manažérka, riaditeľka Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského, Nitra Mgr. Katarína Čurillová.

Konferenciou sprevádzala RNDr. Monika Gregušová, učiteľka Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Konferencie sa zúčastnili aj médiá: TV Nitrička, fotograf Mestského úradu Nitra. Krátka reportáž z tohto podujatia bola odvysielaná v TV Nitrička v spravodajstve v termíne 6. 6. 2015 a celý nasledujúci týždeň.

Na záver zostáva len dodať, že konferencia bola úspešná, pretože mladí ľudia sa spoločne s odborníkmi zamysleli nad opatreniami, ktoré sú potrebné uskutočniť v našich mestách, obciach, aby sa zabránilo povodniam, suchu. A naozaj stačí málo: treba vedieť niečo o klimatických zmenách, či manažmente vôd.

Pozvánka na konferenciu

V dňoch 27. mája 2015 – 30. mája 2015 sa uskutočnil študijný pobyt v Nórsku – v Osle. Pobyt bol financovaný Úradom vlády SR finančnými prostriedkami v rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha komponentu ACC03 Modré školy. Študijného pobytu sa za našu školu zúčastnili dvaja žiaci zapojení do projektu Veronika Klobušická z kvinty A, Daniel Magula z kvinty A, pedagogický sprievod RNDr. Monika Gregušová. V rámci návštevy Nórskeho riaditeľstva pre vodné a energetické zdroje (NVE) predstavili naši žiaci projekt Voda v krajine s použitím powerpointovej prezentácie.

Dňa 28. januára 2015 sa uskutočnila videokonferencia s partnerskou školou z Wurselenu. Cez Skype sa virtuálne spojilo 12 žiakov a troch pedagógov z partnerskej školy s našimi vybranými 4 žiakmi z pracovného tímu žiakov (Veronika Klobušická, Kristína Jahnová, Lucia Ivančíková, Romana Szabóová), a tromi pedagógmi projektového tímu (PaedDr. Zuzana Turčeková, RNDr. Monika Gregušová, Mgr. Marcela Jahnová).
Žiaci si vymenili informácie v anglickom jazyku o témach, na ktorých pracovali tri mesiace. Témy, o ktorých sa žiaci rozprávali boli:

  1. Zrážky v krajine. Mení sa počet zrážok v krajine za obdobie posledných 5 rokov? Ako využiť zrážkovú vodu v krajine? Nájdite informáciu zo SHMU a navrhnite riešenia využitia zrážkovej vody.
  2. Spotreba vody v škole. Zistite spotrebu vody v škole za obdobie posledných troch rokov. Navrhnite spôsoby šetrenia vodou.
  3. Zásobovanie vody v meste. Odkiaľ je dodávaná voda? Kde končí odpadová voda zo školy? Kde sa čistí odpadová voda z Nitry?

Najprv náš žiak povedal zistené informácie o téme, následne o rovnakej téme povedal žiak z partnerskej školy. Následne žiaci medzi sebou diskutovali, kládli si priebežne otázky, na základe vypočutých informácií. Všetky zistené informácie o zadaných témach, o ktorých žiaci diskutovali budú publikované v slovenskom aj v anglickom jazyku v brožúre, ktorá bude vydaná v rámci projektu Voda v krajine.

Článok o videokonferencii z partnerskej školy