Osemročné štúdium

Školský vzdelávací program

Osemročné štúdium

Školský vzdelávací program

Učebný plán

8–ročného vzdelávacieho programu na gymnáziu  7902J 00

Vzdelávací program:    Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom

 ISCED 244, ISCED 344 (inovovaný)

platný v školskom roku 2021/2022 pre triedu  príma A, sekunda A, tercia A

Poznámky  ŠVP

 

 1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v 1. ročníku nesmie byť vyšší ako 30, v 2. až 4. ročníku 34 a v 5. až 8. ročníku 36 hodín, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 276 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
 2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania.
 4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.
 5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.
 6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 8). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov fyzika, chémia, biológia. V každom z predmetov fyzika, chémia, biológia a matematika sa trieda v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine v týždni. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede
 7. Vyučovacie hodiny pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra sa použijú na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku.
 8. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
 9. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.
 10. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:
 11. a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;
 12. b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;
 13. c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;
 14. d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
 15. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.

 

 

Poznámky  ŠkVP

 

Pred nástupom do 7. ročníka si žiak vyberá (vyplnením písomnej prihlášky) z ponuky voliteľných predmetov, ktoré sa budú vyučovať v 7. a 8. ročníku štúdia, 3 predmety nasledovne:

Jeden z predmetov Seminár z ANJ B2, Seminár z NEJ B2, Seminár z FRJ B2, Seminár z TAJ B2, Seminár z RUJ B2, ktorého dotácia je v 7. ročníku štúdia 2 hodiny týždenne a v 8. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne. Podmienkou je, že žiak sa v danom cudzom jazyku vzdelával v 5. a 6. ročníku.

Dva z predmetov  Seminár z ANJ B1, Seminár z NEJ B1, Seminár z FRJ B1, Seminár z TAJ B1, Seminár z RUJ B1, Seminár z matematiky, Seminár z informatiky, Seminár z fyziky, Seminár z chémie, Seminár z biológie, Seminár z dejepisu, Seminár z geografie, Seminár z občianskej náuky, Seminár z ekonomiky, Seminár zo psychológie, Seminár z umenia a kultúry, ktorých časová dotácia je v 7. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne a v 8. ročníku štúdia 4 hodiny týždenne.

Podmienkou otvorenia skupiny na seminár je 10 prihlásených žiakov, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. Zmenu vo výbere voliteľných predmetov počas 7. a 8. ročníka môže žiak uskutočniť len so súhlasom riaditeľa školy na základe písomnej žiadosti.

 1. Predmet výtvarná výchova sa v 2. ročníku vyučuje každý druhý týždeň 2 vyučovacie hodiny
 2. Predmet biológia sa v 2. a 3. ročníku vyučuje 1 hodina každý týždeň, 1 hodina každý druhý týždeň (ak je v triede minimálne 24 žiakov ako delená)
 3. Trieda s minimálnym počtom žiakov 24 sa delí na skupiny v predmete chémia na jednej hodine v 3. a 5. ročníku, fyzika na jednej hodine v 4. a 5. ročníku, biológia na 1 hodine v 6. ročníku, matematika na 1 hodine v 7. ročníku
 4. V predmete katolícke náboženstvo sa trieda s minimálnym počtom žiakov 24 delí na skupiny na dvoch hodinách v 1. ročníku, na dvoch hodinách v 2. ročníku, na dvoch hodinách v 5. ročníku
 5. Trieda s počtom žiakov vyšším ako 16 sa v predmete informatika delí na 2 skupiny

8–ročného vzdelávacieho programu na gymnáziu  7902J 00

Vzdelávací program:    Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom

ISCED 244, ISCED 344 (inovovaný)

platný v školskom roku 2021/2022 pre triedu   kvarta A, kvinta A

Poznámky  ŠVP

 

 1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v 1. ročníku nesmie byť vyšší ako 30, v 2. až 4. ročníku 34 a v 5. až 8. ročníku 36 hodín, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 276 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
 2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania.
 4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.
 5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.
 6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 8). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov fyzika, chémia, biológia. V každom z predmetov fyzika, chémia, biológia a matematika sa trieda v niektorom z 5. až 8. ročníka delí na skupiny na jednej hodine v týždni. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede
 7. Vyučovacie hodiny pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra sa použijú na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku.
 8. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
 9. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.
 10. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:
 11. a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;
 12. b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;
 13. c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;
 14. d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
 15. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.

 

 

Poznámky  ŠkVP

 

Pred nástupom do 7. ročníka si žiak vyberá (vyplnením písomnej prihlášky) z ponuky voliteľných predmetov, ktoré sa budú vyučovať v 7. a 8. ročníku štúdia, 3 predmety nasledovne:

Jeden z predmetov Seminár z ANJ B2, Seminár z NEJ B2, Seminár z FRJ B2, Seminár z TAJ B2, Seminár z RUJ B2, ktorého dotácia je v 7. ročníku štúdia 2 hodiny týždenne a v 8. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne. Podmienkou je, že žiak sa v danom cudzom jazyku vzdelával v 5. a 6. ročníku.

Dva z predmetov  Seminár z ANJ B1, Seminár z NEJ B1, Seminár z FRJ B1, Seminár z TAJ B1, Seminár z RUJ B1, Seminár z matematiky, Seminár z informatiky, Seminár z fyziky, Seminár z chémie, Seminár z biológie, Seminár z dejepisu, Seminár z geografie, Seminár z občianskej náuky, Seminár z ekonomiky, Seminár zo psychológie, Seminár z umenia a kultúry, ktorých časová dotácia je v 7. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne a v 8. ročníku štúdia 4 hodiny týždenne.

Podmienkou otvorenia skupiny na seminár je 10 prihlásených žiakov, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. Zmenu vo výbere voliteľných predmetov počas 7. a 8. ročníka môže žiak uskutočniť len so súhlasom riaditeľa školy na základe písomnej žiadosti.

 1. Predmet výtvarná výchova sa v 2. ročníku vyučuje každý druhý týždeň 2 vyučovacie hodiny
 2. Predmet biológia sa v 2. a 3. ročníku vyučuje 1 hodina každý týždeň, 1 hodina každý druhý týždeň (ak je v triede minimálne 24 žiakov ako delená)
 3. Trieda s minimálnym počtom žiakov 24 sa delí na skupiny v predmete chémia na jednej hodine v 3. a 5. ročníku, fyzika na jednej hodine v 4. a 5. ročníku, biológia na 1 hodine v 6. ročníku, matematika na 1 hodine v 7. ročníku
 4. V predmete katolícke náboženstvo sa trieda s minimálnym počtom žiakov 24 delí na skupiny na dvoch hodinách v 1. ročníku, na dvoch hodinách v 2. ročníku, na dvoch hodinách v 5. ročníku
 5. Trieda s počtom žiakov vyšším ako 16 sa v predmete informatika delí na 2 skupiny

 

8–ročného vzdelávacieho programu na gymnáziu  7902J 00

Vzdelávací program:    Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom

ISCED 244, ISCED 344 (inovovaný)

platný v školskom roku 2021/2022 pre triedu  sexta A, septima A, oktáva A