Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vyberte si stránku:

Snaha byť v živote úspešný môže motivujúco vplývať na aktívne učenie sa žiakov. Ich prirodzená zvedavosť podnecuje chuť  hľadať a nachádzať súvislosti medzi javmi, riešiť problémy, vyslovovať a zdôvodňovať svoj názor, argumentovať, bádať, objavovať. Implementácia bádateľsko-výskumných metód vo forme tvorby a obhajoby vlastného projektu – ročníkovej práce podporuje prezentačné zručnosti s využitím IKT, talent , osobnosť a záujem každého žiaka, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov v praxi a zároveň úroveň edukačného procesu na škole.

Ročníkové práce majú zatraktívniť vyučovanie, aby sa stalo pre žiaka zaujímavejším, aby priamo vnímal prepojenie školy so životom a aby sme získali jeho pozornosť. Teší nás pocit, že zavedenie projektového dňa oživilo záujem o projektové súťaže, ale zároveň vyvolalo v žiakoch i učiteľoch  prirodzenú hrdosť z dobre odvedenej práce a pocit užitočnosti a suverenity v ďalšom štúdiu a následne v praxi.

Žiaci nášho gymnázia v predmaturitnom ročníku vytvoria pod vedením školiteľa projekt na vybranú tému z oblasti, ktorá ich zaujíma. V spolupráci  môžu  zlepšovať vzťahy, prejavovať svoje individuálne kreatívne počiny a vykonávať určené pracovné úlohy. Vypracujú písomnú prácu, prezentujú ju pred komisiou a v diskusii majú možnosť obhájiť svoje závery.

Zapojení žiaci sú tak vystavení prostrediu, kde musia byť zodpovední, aktívni, flexibilní a samostatne sa rozhodovať. Vďaka aktivite si posilnia sebavedomie, zdokonalia si prezentačné zručnosti pri riešení problémov a pri častej komunikácii  si zvýšia svoje šance na lepšie umiestnenie na trhu práce.

Interná smernica k vypracovávaniu ročníkových prác

Školiteľ Predmet (skratka) Názov témy Žiak Trieda
RNDr. Monika Gregušová BIO Vplyv vybraných látok na pohyblivosť spermií. Lea Jašíčková III.A
RNDr. Monika Gregušová BIO Bol raz nie jeden zub. Natália Egyudová III.A
Mgr. Tatiana Hudecová ANJ Recenzia diela anglicky píšuceho autora. Liliana Palatická III.C
PaedDr. Michal Hudec, PhD. MAT Matematika v rubikovej kocke Adam Bóssi III.C
PaedDr. Michal Hudec, PhD. MAT Matematické hádanky a hlavolamy Igor Belák III.C
PaedDr. Michal Hudec, PhD. MAT Pytagorova veta a jej dôkazy Tomáš Pivarči III.A
PaedDr. Michal Hudec, PhD. CHE Stanovenie obsahu vitamínu C v zelenine Doršicová Veronika septima A
Mgr. Veronika Štefániková INF Virtuálna realita Samuel Šiška III.B
Mgr. Veronika Štefániková INF Tvorba aplikácie Roman Hudec III.B
Mgr. Hana Šuchová PSY Deti rozvodov Jasmína Grežová III.B
Mgr. Hana Šuchová PSY Pohybové hry s netradičnými pomôckami na rozvoj pohybových schopností u mentálne postihnutých žiakov Lenka Kopčeková III.B
Mgr Mariana Svoradová Lacinová TSV Úroveň HČJ vo volejbale 15- 19 ročných dievčat na PGJKNR Anna Tabiová septima A
Mgr Mariana Svoradová Lacinová TSV Vrh guľou Jaroslav Greguš III.A
Mgr Mariana Svoradová Lacinová GEG Statická doprava v meste Nitra Ema Nosianová III.C
Mgr Mariana Svoradová Lacinová GEG Potravinová politika a potravinová bezpečnosť v krajinách V4 a na Slovensku Ján Studenič III.A
Mgr Mariana Svoradová Lacinová PSY/TSV Mimoškolské pohybové aktivity 7-8 ročných detí na PZSJKNR Natália Dolníková III.C
PaedDr. Štefan Murárik ANJ Porovnanie filmovej a literárnej verzie diela (pracovný názov) Sára Greksová septima A
Mgr. Andrea Kotruszová BIO Možnosti ochrany živočíšnych druhov a zachovanie biodiverzity prostredníctvom ZOO na Slovensku Marek Hudec III.C
Mgr. Jarmila Komorová INF Hardware pre robotická stavebnice Michal Lešš III. B
Mgr. Jarmila Komorová INF Software pre robotická stavebnice Maxim Lepjak III. B
Mgr. Jarmila Komorová INF Vytvorenie robota Rudolf Bezák III. C
Mgr. Jarmila Komorová INF Primcíp LCD monitorov Samuel Korgo III. B
Mgr. Jarmila Komorová INF Dopady virtuálnych hier Šimon Zaujec III. B
PaedDr. Milan Trnka INF Technická inovácia systému školského rozhlasu a zvonenia Jakub Hrnčár septima A
PaedDr. Milan Trnka INF Návrh a zostrojenie elektrobicykla s využitím 3D tlače – modelovanie a návrh softwaru Michal Magula septima A
PaedDr. Milan Trnka INF Návrh a zostrojenie elektrobicykla – konštrukčné výpočty a montáž komponentov Martin Benc septima A
PaedDr. Milan Trnka GEG Geocaching – založenie geokešky a návrch SWG geocoin školy Patrícia Ňorbová III.B
PaedDr. Milan Trnka GEG Školské Telúrium – návrh a zostrojenie školského modelu obehovej sústavy Slnko, Zem a Mesiac Matej Soukup III.A
PaedDr. Milan Trnka GEG Lucia Bollová III.B
PaedDr. Milan Trnka GEG Migračné vlny v Nemecku od r.1900 do súčasnosti Erik Tatar III.B
Mgr. Daniel Antalík INF Progaming a súťaže v e-športoch Tomáš Varga III. C
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ Produkcia reči a rečové ústrojenstvo Martin Benca septima A
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ Emily Dickinson – život a dielo Kristína Zrubcová septima A
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ Prírodné krásy a turisticky atraktívne miesta v Kanade Boris Kaščák III.A
Mgr. Ing. Peter Valachovič Sch.P. INF Svet očami kamery Bachanová Nikola septima A
Mgr. Ing. Peter Valachovič Sch.P. INF Učebnica jazyka Python 3.x Kiss Tomáš septima A
Mgr. Ing. Peter Valachovič Sch.P. INF Etické princípy dátovej vedy a použínia dát – dátové analýzy využívania dát Teleki Gabriela septima A
Mgr. Ing. Peter Valachovič Sch.P. INF Inteligentná domácnosť Mikuška Branislav septima A
Mgr. Ing. Peter Valachovič Sch.P. INF Neurónové siete Repka Martin III.C
Mgr. Marcela Jahnová ANJ Učebná pomôcka v anglickoím jazyku pre ekologickú výchovu žiakov ZŠ Alexandra Šabová III.B
Mgr. Marcela Jahnová PSY Vplyv sociálnych sietí na človeka Simona Brunegrafová III.C
Mgr.Marcela Jahnová PSY Preventívne programy a ich vplyv na zmenu postoja mladých ľudí Petra Stoláriková III.C
PaedDr. Zora Masaryková NEJ Postavenie žien v spoločnosti Tamara Ťažárová septima A
PaedDr.Monika  Krnáčová BIO Práva zvierat Samuel Ivančík septima A
PaedDr.Monika  Krnáčová BIO Poľovníctvo-ochrana lesnej zveri Radoslav Černák septima A
PaedDr.Monika  Krnáčová BIO Prvá pomoc Daniela Pastierová septima A
PaedDr.Monika  Krnáčová BIO Separácia odpadu na škole Vladimíra Pipíšková III.C
PaedDr.Monika  Krnáčová BIO Peter Hanus III.C
PaedDr.Elena Gálová BIO Separácia, likvidácia a dalšie využitie plastových obalov Natália Lopušanová III.B.
PaedDr. Elena Gálová ANJ Britské kráľovné a ich vplyv na rozvoj svetovej ekonomiky Vanesa Preszinská III.B.
Mgr. Andrea Oloachová PSY Miera radosti z pohybu u adolescentnej mládeže Zuzana Solgajová III.A
PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP. BIO Laudato si (separácia odpadu) Laura Švajdleníková III.A
PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP. BIO Holuby, ako ich ešte nepoznáte Júlia Sčasná III.C
Mgr. Ľubomíra Komorová TSV Športová výživa Patrik Lukáčik III. A
PaedDr. Alžbeta Horáková MAT Zlatý rez Adam Pavlovič III.A
PaedDr.Alžbeta Horáková MAT Matematika v bežnom živote Alexa Plevová III.B
PaedDr. Peter Kollár DEJ Slovanská mytológia Anton Krkošek III.C
PaedDr. Peter Kollár DEJ História 1. svetovej vojny vo filme Martina Sklenárová III.C
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Právo-Zákonnik práce Martin Hronec III.C
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Historický vývoj ekonomického myslenia Kristína Bezáková III.C
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Rómovia Paolína Tkáčiková III.A
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Voľby – politický systém Filip Svoboda septima A
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Práva menšín Tomáš Škvarka III.A
Mgr.Ing.Jana Urbanová OBN Psychológia Ema Černá III.B