Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Žiaci nášho gymnázia v predmaturitnom ročníku vytvoria pod vedením školiteľa projekt na vybranú tému z oblasti, ktorá ich zaujíma. V spolupráci  môžu  zlepšovať vzťahy, prejavovať svoje individuálne kreatívne počiny a vykonávať určené pracovné úlohy. Vypracujú písomnú prácu, prezentujú ju pred komisiou a v diskusii majú možnosť obhájiť svoje závery.

Zapojení žiaci sú tak vystavení prostrediu, kde musia byť zodpovední, aktívni, flexibilní a samostatne sa rozhodovať. Vďaka aktivite si posilnia sebavedomie, zdokonalia si prezentačné zručnosti pri riešení problémov a pri častej komunikácii  si zvýšia svoje šance na lepšie umiestnenie na trhu práce.

Smernica – ročníkové práce

Šablóna na tvorbu ročníkových prácRP

Šablona soč

Snaha byť v živote úspešný môže motivujúco vplývať na aktívne učenie sa žiakov. Ich prirodzená zvedavosť podnecuje chuť  hľadať a nachádzať súvislosti medzi javmi, riešiť problémy, vyslovovať a zdôvodňovať svoj názor, argumentovať, bádať, objavovať. Implementácia bádateľsko-výskumných metód vo forme tvorby a obhajoby vlastného projektu – ročníkovej práce podporuje prezentačné zručnosti s využitím IKT, talent , osobnosť a záujem každého žiaka, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov v praxi a zároveň úroveň edukačného procesu na škole.

Ročníkové práce majú zatraktívniť vyučovanie, aby sa stalo pre žiaka zaujímavejším, aby priamo vnímal prepojenie školy so životom a aby sme získali jeho pozornosť. Teší nás pocit, že zavedenie projektového dňa oživilo záujem o projektové súťaže, ale zároveň vyvolalo v žiakoch i učiteľoch  prirodzenú hrdosť z dobre odvedenej práce a pocit užitočnosti a suverenity v ďalšom štúdiu a následne v praxi.