Škola bez nenávisti

Projekty

Škola bez nenávisti

Projekty

Škola bez nenávisti

ŠKOLA BEZ NENÁVISTI

Naša škola bola vybratá medzi 20 škôl na Slovensku, ktoré sú zapojené do 1. ročníka programu Škola bez nenávisti. Tento program realizuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zámerom programu je implementácia štandardu kvality v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na škole. Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania,
 • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v medziosobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu,
 • vzájomný rešpekt v komunikácii,
 • toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií,
 • rozvoj sociálnych zručností,
 • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru,
 • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv,
 • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Priebeh 1. ročníka programu Škola bez nenávisti:

 1. Prvé pracovné stretnutie koordinátorov – september 2019
 2. Administrácia programu – vytvorenie školského tímu, sumarizácia údajov – do konca septembra 2019
 3. Vzdelávanie pre školy – Projekt je zmena – dve víkendové stretnutia v októbri a v novembri
 4. Interný audit pre školy – október 2019 – elektronické dotazníky pre žiakov, učiteľov a rodičov
 5. Spoznajme sa navzájom – celodenný workshop za účasti riaditeľov, koordinátora a žiakov – 25. november 2019
 6. Vyhodnotenie interného auditu – november 2019
 7. Príprava Akčného plánu školy na základe odporúčaní z interného auditu –nastavenie aktivít na obdobie január-december 2020
 8. Predstavenie programu a Akčného plánu pre školu za prítomnosti člena expertného tímu a zástupcu z Iuventy
 9. Implementácia Akčného plánu – január-december 2020
 10. Vzdelávanie pre školské tímy –január-december 2020
 11. Konzultácie – školské tímy a experti- odborná pomoc a mentoring
 12. Interný audit po implementácii Akčného plánu – december 2020
 13. Vyhodnotenie Akčného plánu zo strany škôl –záverečné hodnotenie, správa – január 2021
 14. Záverečný hodnotiaci dotazník a dokumentácia o priebehu programu – január 2021
 15. Analýza dát a zhodnotenie interného auditu po implementácii Akčného plánu expertami – január-február 2021
 16. Záverečné vyhodnotenie hodnotiaceho dotazníka a interného auditu expertami – február-marec 2021
 17. Medializácia a diseminácia počas celého priebehu programu
 18. Slávnostné odovzdanie certifikátov „Škola bez nenávisti“ – marec 2021