IT Akadémia

Projekty

IT Akadémia

Projekty

IT Akadémia

Naša škola je zapojená do projektu IT akadémia –  Vzdelávanie pre 21. Storočie.

Cieľom projektu je  vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ďalšie aktivity sú :

 • Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.
  – Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Vytvorí sa model špeciálnej triedy so zameraním na informatiku hlavne na gymnáziách, jeho súčasťou bude vytvorenie učebníc ôsmich nových predmetov pre tieto triedy. Pre orientáciu žiakov SŠ na vysokoškolské štúdium informatických študijných programov a na uplatnenie sa v IT sektore sa vytvoria dva nové motivačné predmety Informatika v prírodných vedách a matematike a Internet vecí. Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa bude realizovať v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva so školami.
 • Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.
 • Vybudované kompetenčné centrum na partnerských vysokých školách bude poskytovať vzdelávanie v oblasti IT zručností, slúžiť ako zdroj inovácií pre vzdelávací proces na Slovensku v oblasti IT a koordinovať obsah a metódy vzdelávania so súkromným IT sektorom. Výmena poznatkov a skúseností medzi univerzitami a expertmi z firiem sa bude realizovať formou spoločných pracovných stretnutí vo forme seminárov. Na základe týchto aktivít bude pripravený obsah inovovaných predmetov Bude pripravený obsah vzdelávacieho programu „IT pre prax“ pre neinformatikov, ktorý pripraví absolventov neinformatických odborov pre ich pracovné uplatnenie v IT sektore a vzdelávací systém ECDL.

Cieľová skupina

33 000 žiakov základných a stredných škôl
3 000 študentov vysokých škôl
2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
20 vysokoškolských učiteľov

Viac informácií nájdete na  www.itakademia.sk

Trieda v projekte IT Akadémia.

Nie je len pre budúcich ítečkárov.

Začíname v šk. roku 2019/2020

Šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu  svojich snov, alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorý zarezonuje v slovenskom i globálnom technologickom biznise. Výhodou softvérového vývojára oproti absolventovi manažérskej školy je, že ak má myšlienku, dokáže ju zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase, keď sa ľudská spoločnosť digitalizuje rýchlosťou svetla, bude táto znalosť čoraz dôležitejšia.

V súčasnosti existuje na trhu práce nesúlad ponuky a dopytu. Absolventi prídu do života a zistia, že to, čo prax požaduje, im chýba. Projekt IT Akadémia to chce zmeniť. Cieľom je obrátiť myslenie žiakov, aby chceli študovať vedu a techniku.

Základom IT Akadémie sú inovované metodiky, ktoré zapracujeme do výučby. Žiaci si poznatky nebudú osvojovať pasívne, dospejú k nim vlastnou poznávacou činnosťou. Budú vyzbrojení bádateľskými kompetenciami (inquiry-based education), aby dokázali študovať na náročných univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť.

Reč nie je len o informatike, zmení sa aj vyučovanie tradičných prírodovedných predmetov, ako je matematika, fyzika, chémia, biológia či geografia. Nové metodiky výučby necielia na prípravu budúcich ítečkárov. Trieda v projekte IT Akadémia je prospešná aj pre tých žiakov, ktorí v tomto sektore svoju budúcnosť nevidia. Zmyslom je ukázať význam informačných technológií a to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

Prostredníctvom IT Akadémie sa do školy zabezpečila technika: tablety, 3D tlačiarne, robotické stavebnice, senzory CO2, meteostanice, digitálne váhy či digitálne mikroskopy. Na našej škole vzniklo IT ScienceLab (Vedecko-technologické laboratórium).

IT Akadémia počíta s IT sektorom. IT firmy spolupracujú s univerzitami, ich špecialisti prednášajú alebo pomáhajú zariadiť špecializované učebne. Snažíme sa presvedčiť tínedžerov o význame matematiky, fyziky či informatiky pre ich ďalšie štúdium.

Súčasná spoločnosť potrebuje dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú vo svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Pochopenie prírodovedných disciplín, dnešnej matematiky, informatiky a technických vied  trvá veľa rokov. V žiakoch chceme vzbudiť nadšenie a budeme sa snažiť, aby si ho uchovali veľa rokov ako špičkoví vedci a odborníci napríklad vo finančnej matematike, poisťovníctve, aplikovanej informatike, ako IT špecialisti či vývojári. Je to vzdelávanie pre 21. storočie.

U č e b n ý   p l á n 
4–ročného vzdelávacieho programu na gymnáziu  7902J 00
Vzdelávací program: Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom
ISCED 344 (inovovaný)
platný v školskom roku 2019/2020
pre triedu v projekte IT Akadémia:   I. B

Poznámky  ŠVP

 1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 144 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.
 2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
 4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.
 5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.
 6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Skupiny možno vytvárať aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom žiakov 23 (etická výchova a náboženská výchova podľa bodu 7). V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.
 7. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
 8. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 23.
 9. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:
 10. a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;
 11. b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;
 12. c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov;
 13. d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
 14. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.

 

Poznámky  ŠkVP

 1. a) Pred nástupom do 3. ročníka si žiak vyberá (vyplnením písomnej prihlášky) z ponuky voliteľných predmetov, ktoré sa budú vyučovať v 3. a 4. ročníku štúdia, 3 predmety nasledovne: Jeden z predmetov Seminár z ANJ B2, Seminár z NEJ B2, Seminár z FRJ B2, Seminár z TAJ B2, Seminár z RUJ B2, ktorého dotácia je v 3. ročníku štúdia 2 hodiny týždenne a v 4. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne. Podmienkou je, že žiak sa v danom cudzom jazyku vzdelával v 1. a 2. ročníku. Dva z predmetov Seminár z ANJ B1, Seminár z NEJ B1, Seminár z FRJ B1, Seminár z TAJ B1, Seminár z RUJ B1, Seminár z matematiky, Seminár z informatiky, Seminár z fyziky, Seminár z chémie, Seminár z biológie, Seminár z dejepisu, Seminár z geografie, Seminár z občianskej náuky, Seminár z ekonomiky, Seminár zo psychológie, Seminár z umenia a kultúry, ktorých časová dotácia je v 3. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne a v 4. ročníku štúdia 4 hodiny týždenne. Podmienkou otvorenia skupiny na seminár je 10 prihlásených žiakov, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. Zmenu vo výbere voliteľných predmetov počas 3. a 4. ročníka môže žiak uskutočniť len so súhlasom riaditeľa školy na základe písomnej žiadosti.
 2. Trieda s minimálnym počtom žiakov 24 sa delí na skupiny v predmete chémia na jednej hodine v 1. ročníku, fyzika na jednej hodine v 1. ročníku, biológia na 1 hodine v 2. ročníku, matematika na 1 hodine v 3. ročníku.
 3. V predmete katolícke náboženstvo sa trieda s minimálnym počtom žiakov 24 delí na skupiny na dvoch hodinách v 1. ročníku.
 4. Trieda s počtom žiakov maximálne 25 sa v predmete informatika delí na 2 skupiny, trieda s vyšším počtom žiakov na 3 skupiny.
 5. V druhom ročníku sa vyučuje nepovinný predmet spoločenská výchova 1 hodina týždenne počas jedného polroka.
 6. V druhom a treťom ročníku sa vyučuje predmet informatika v prírodných vedách 2 hodiny blokovo každý druhý týždeň.

PONUKA KRÚŽKOV V IT SCIENCE LAB

Krúžok LEGO –  Mgr. Štefániková Veronika každý štvrtok 13:00 – 15:00 hod

Programovanie s RaspBerryMgr. Komorová Jarmila každý štvrtok 14:00 – 16:00 hod


SCIENCE LAB 

Vybavenie, ktoré sme dostali do Science Labu pozostáva najmä z:

INFORMATIKA

3D tlačiarne

16 tich sád na prácu s mikropočítačom

CHÉMIA

Senzora na meranie PH

Senzorov na meranie O2 a CO2

Teplomerov

BIOLÓGIA

EKG senzora

Spirometra

Mikroskopov

FYZIKA

Teplomerov

Merače prúdu, napätia

Vozíčkovej súpravy

GEOGRAFIA

Meteostanice

OKREM TOHO na univerzálne použitie

16 tabletov

16 SmartPen

Prezentácia predmetu Informatika v prírodných vedách

https://prezi.com/view/hKWW3UiUeWzuCwCF7BP6/


Premiéra Informatiky v prírodných vedách z biológia