Plán práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Plán práce

 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PIARISTICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO PIARISTICKÁ 6 NITRA

 

PLÁN PRÁCE ŠKD NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

VYPRACOVALI:   Mgr. DOMINIKA BLAŠKOVÁ

                                        MIRIAM DUBOVÁ

                              Mgr. SANDRA KOZÁROVÁ

                              Mgr. JOZEFA MASLÍKOVÁ

OBSAH:

 

 1. ANALÝZA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
 2. ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
 3. HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
 4. PLÁN PRÁCE ŠKD PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
 5. SPOLUPRÁCA ŠKD
 6. PLÁN ZASADNUTÍ MZ ZŠ

 

 1. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020

 

Činnosť v Školskom klube detí v školskom roku 2019/2020 prebiehala v súlade s Plánom práce Školského klubu detí na príslušný školský rok. Jednotlivé úlohy boli splnené v riadnych termínoch a vychádzali z pokynov MŠ SR. Vychovávateľky pracovali podľa Tematických výchovno-vzdelávacích plánov, vypracovaných pre svoje oddelenie. V školskom roku 2019/2020 bola prevádzka ŠKD prerušená od 13. marca 2020 do 31. mája 2020 z dôvodu epidemiologického opatrenia počas pandémie COVID-19.

V Školskom klube detí pracujeme v rôznych oblastiach výchovy, aby práca v ŠKD bola pre deti zaujímavá a rozmanitá. Taktiež, aby im ponúkla široké spektrum vyplnenia voľného času mnohými aktivitami. V tomto smere orientovali vychovávateľky svoju činnosť najmä na tieto oblasti výchovy: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, športová a zdravotná. Tieto ciele vychovávateľky plnili v rámci plnenia TVVP na príslušný školský rok.

Hlavnými cieľmi v ŠKD v školskom roku 2019/2020 bolo klásť dôraz najmä na dodržiavanie zásad výchovnej činnosti, spoluprácu s pedagógmi a rodičmi pri riešení rôznych problémoch. Medzi stanovené ciele bolo zahrnuté aj rozvíjanie a posilňovanie vzťahov medzi deťmi, dodržiavanie hygienických zásad, zabezpečiť prevenciu pre negatívnymi spoločenskými javmi. Ďalej sme v ŠKD realizovali relaxačnú činnosť detí ako prostriedok na zabezpečenie dostatku duševných síl, športovú činnosť realizovanú najmä vo vonkajšom prostredí ako vyjadrenie rešpektu voči psychohygiene dieťaťa potrebnej na jeho realizáciu. V školskom roku 2019/2020 vychovávateľky spolupracovali na všetkých školských akciách, ktoré organizovali pedagógovia ZŠ. Jednotlivé úlohy vyplývajúce z plánu práce boli realizované priebežne a prispôsobované podmienkam a potrebám ŠKD. Dôležitým stanoveným cieľom bolo rozvíjať schopnosti, danosti, záujmy a kompetencie detí. Medzi ne boli zaradené najmä relax a oddych, príprava na vyučovanie zameraná na didaktické hry či príprave domácich úloh. Vychovávateľky ŠKD sa zúčastňovali pracovných porád a MZ.

Medzi aktivity organizovaných v školskom roku 2019/2020, pri ktorých vychovávateľky ŠKD vypomáhali patrili najmä návštevy divadla a kina, príprava Vianočnej akadémie, výroba darčekov pre starých rodičov a pre budúcich prváčikov, návštevy knižnice, príprava fašiangového karnevalu, príprava DOD či didaktických hier. Iné aktivity sa neorganizovali z dôvodu prerušenia prevádzky ŠKD kvôli pandémii COVID-19.

 

 1. Školský rok 2020/2021

 

Štruktúra ŠKD

 

V školskom roku 2020/2021 sú zriadené na Piaristickej základnej škole sv. Jozefa Kalazanského 4 oddelenia ŠKD. Prevádzka je zabezpečená v čase od 6.30 hod. ráno, do 16.30 hod. popoludní.

 

Oddelenie Vychovávateľ Miestnosť ŠKD pre triedy
I. Mgr. Dominika Blašková 1. B 1.B + 4.A
II.

 

Miriam Dubová

 

1.A 1.A + 4.A

 

III. Mgr. Sandra Kozárová 3.A 2.B + 3.A

 

IV. Mgr. Jozefa Maslíková 2. A 2.A + 4.A

 

Počet detí v ŠKD v šk. roku 2020/2021:

 

Oddelenie Počet detí Spolu
  1.A 1. B 2.A 2.B 3.A 4.A  
I. 16 7          23
II. 18 6          24
III.    —     — 11  13    —         24

 

IV.    —   — 17      7          24

 

Oddelenia s nepravidelnou dochádzkou:

 

Oddelenie Prevádzka Miestnosť
Ranný klub 6.30 – 7.30 hod. 2.A
Popoludňajší stretávací klub 15.30 – 16.30 hod. 2.A

 

Oddelenia s nepravidelnou dochádzkou vedú vychovávateľky podľa rozpisu služieb.

 

Režim dňa:

Činnosť po ukončení vyučovania

 

11.40 – 13.30 hod.           Sústredenie detí v jednotlivých oddeleniach podľa ukončenia

vyučovania, príprava na obed

11.40 – 13.30 hod.           Obed, oddychová, relaxačná činnosť

14.00 – 15.00 hod.           Záujmová činnosť

15.00 – 15.45 hod.           Vzdelávacia činnosť

15.45 – 16.30 hod.           Oddychová, relaxačná činnosť

 1. Hlavné úlohy a ciele ŠKD v školskom roku 2020/2021

 

 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • rozvoj sociálnej a emocionálnej zrelosti (schopnosť nadväzovať kontakt a primerane komunikovať s vrstovníkmi i dospelými, ustálenosť citových prejavov a nálad, podradiť sa požiadavkám výučby a výchovy)
 • aktívne pristupovať k uspokojovaniu a rozvíjaniu svojich potrieb, záujmov, individuálnych predpokladov, schopností v záujmovej činnosti, v aktivitách podľa vlastného výberu a voľby
 • podieľať sa na úprave interiéru ŠKD s cieľom spríjemniť celkový vzhľad
 • viesť k formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, životnému prostrediu, primeranými aktivitami podporovať formovanie postojov k ochrane životného prostredia, skrášľovať okolia školy
 • vytvárať vhodné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj osobnosti vo voľnom čase
 • poskytovať rozličné možnosti záujmových aktivít na plnohodnotné trávenie voľného času a tak predchádzať sociálnopatologickým javom
 • eliminovať šikanovanie, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade podozrenia zo zneužívania detí bezodkladne vzniknutý problém riešiť
 • podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť, formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre
 • venovať pozornosť témam týkajúcim sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty detí voči ním
 • realizovať dobrovoľnícke činnosti v okolí

 

Východiskové dokumenty činnosti ŠKD:

 • POP MŠ SR pre školský rok 2019/2020
 • Školský výchovný program
 • Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ SR, vnútorné smernice a pokyny

vedenia školy

 

       4. Plán práce ŠKD pre školský rok 2020/2021

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD vychádza zo zásad, ktoré sú v súlade so školským zákonom a výchovným programom, ktorého činnosť je pre ŠKD záväzná.

 

Na základe jednotlivých tematických oblastí výchovy sa snažíme zabezpečiť, aby deti zmysluplne využívali voľný čas, venovali sa svojím záujmom a potrebám a rozvíjali svoje kompetencie. V rámci činnosti s deťmi sa snažíme o vzájomnú komunikáciu, rozvíjanie kreativity detí, individuálny prístup a podpora zapájania detí do rôznych činnosť. V ŠKD sa snažíme udržiavať priateľskú atmosféru, neformálne vzťahy na základe dodržiavania pravidiel a zásad ŠKD. Hlavné úlohy:

 • harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa a viesť ho k zásadám úcty voči iným a voči sebe samému, vzájomnému porozumeniu a pomoci slabším, formovať vzťahy v škole a v rodine
 • orientovať svoju pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z problematických rodín
 • rozvíjať kladný vzťah k učeniu. Venovať sa príprave na vyučovanie, viesť dieťa k potrebe vzdelávania, čitateľskej gramotnosti a osvojovania si kultúrnych vedomostí, viesť dieťa k samostatnosti
 • rozvíjať fantáziu dieťaťa, podporovať jeho záujmy a talent, formovať jeho záujem o estetickú stránku
 • dôsledne dodržiavať zdravotné a hygienické návyky detí v čase pobytu v ŠKD, ale aj mimo neho
 • podporovať zdravý životný štýl detí propagáciou dôležitosti zdravého stravovania, dodržiavania pitného režimu a pobytu na čerstvom vzduchu
 • rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme, snaha o ochranu prírody – Enviro výchova
 • predchádzať negatívnym spoločenským javom prejavujúcim sa v hrubosti, v násilí voči iným ľuďom
 • viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času a predchádzať prístupu k informačným technológiám v čase pobytu v ŠKD

 

Konkrétne ciele výchovnej činnosti:

 • Ciele výchovnej činnosti sú vypracované v záväznom dokumente ŠKD, ktorým je Výchovný plán Školského klubu detí.
 • Uskutočňovanie rekreačnej činnosti predovšetkým pobytu vo vonkajšom prostredí realizáciou rôznych pohybových aktivít, hier so športovými pomôckami, zlepšovať telesnú kondíciu detí a zvyšovať potrebu pobytu na čerstvom vzduchu.
 • Oddychovú, relaxačnú činnosť zabezpečiť pokojom a tichom po stravovaní, formovať citovú oblasť a priateľské vzťahy medzi deťmi, vzájomné spoznávanie sa.
 • V rámci vzdelávacej oblasti výchovy orientovať pozornosť na rozširovanie poznatkov získaných v procese vyučovania, využívať didaktické hry, rozvíjať samostatnosť dieťaťa a jeho záujem o získavanie poznatkov.
 • Spoločensko-vedná oblasť vo svojej podstate formuje dieťa v oblasti medziľudských vzťahov, práci v kolektíve, kultúrnych a nekultúrnych formách spávania sa, formuje vzťah k národnosti a kultúre svojej krajiny.
 • Pracovno-technická oblasť formuje manuálne a technické zručnosti dieťaťa, pomáha mu stanoviť a splniť ciele. V rámci nej sa deti učia upravovaniu a skrášľovaniu svojho okolia a priestoru, v ktorom sa nachádzajú.
 • Prírodno-environmentálna oblasť formuje najmä vzťah dieťaťa k prírode, učí ho využívať odpadové materiály, nadobúdať poznatky z dokumentárnych filmov, realizovať eko-projekty.
 • Esteticko-výchovná oblasť sa zabezpečuje najmä v hudobnej, výtvarnej a literárno-dramatickej podobe. Základom je formovať pozitívny vzťah k hudobnej kultúre, výtvarnému umeniu, formovať konkrétne talenty detí a ich záujem o rozvíjanie fantázie.
 • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť podporuje najmä telesný pohyb rôznymi telovýchovnými aktivitami – rôzne podoby športovej aktivity, pohybové hry. Športová oblasť sa realizuje najmä vo vonkajšom prostredí, pokiaľ je to možné. Kladieme dôraz aj na poskytovanie prvej pomoci či dopravnej výchove.

 

Úlohy pedagogických zamestnancov na školský rok 2020/2021

– oboznámiť deti so školským poriadkom, pravidlami a režimom dňa v ŠKD

– zabezpečiť materiál a pomôcky potrebné pre činnosť ŠKD

– dbať na zdravú výživu detí

– úprava okolia školy, starostlivosť o triedy

– tematická výzdoba tried a chodieb školy

– pomoc pri zbere druhotných surovín

– triedenie odpadu

– zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti

 

Termín: priebežne

Zodpovedné všetky vychovávateľky

 

 

 Rozdelenie čiastkových úloh

 

Termín Podujatia Zodpovednosť
September Bezpečnosť v ŠKD

Didaktické hry

Enviro projekt

 

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Október Mesiac úcty k starším

Jesenné tvorivé dielne

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D.  Blašková

Mgr. J. Maslíková

 

November Pamiatka zosnulých

Vychádzky do okolia školy

Príprava na zimu – výzdoba ŠKD

Záložky do knihy

 

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

December Mikuláš

Vianočná výzdoba

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Január Vítanie Nového roku

Zimné športy

Tematické práce na nástenky

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Február Tvorivé dielne – karnevalové masky

Karneval

 

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Marec Mesiac kníh

Deň učiteľov

Jarné upratovanie

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Apríl Darčeky pre budúcich prváčikov

Deň Zeme

Mesiac lesov

Veľká noc

 

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Máj Darček pre mamičku

Príprava na leto – výzdoba ŠKD

Škola v prírode

Plavecký kurz

 

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

Jún MDD

Deň otcov

Príprava na prázdniny

Mgr. S. Kozárová

Miriam Dubová

Mgr. D. Blašková

Mgr. J. Maslíková

 1. Spolupráca ŠKD

 

Spolupráca s učiteľmi 1. -4. roč.

 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri organizovaní spoločných akcií a podujatí
 • spolupracovať pri výzdobe priestorov školy a tried

 

Spolupráca s rodičmi

 • zorganizovať pre rodičov kultúrne, spoločenské a športové podujatia
 • spolupracovať pri riešení výchovných otázok

 

Spolupráca s MZ

 • spoluprácou s inými vychovávateľkami a učiteľmi získavať a rozširovať odborné vedomosti,

poznatky a znalosti, uplatňovať ich pri práci s deťmi

 • vymieňať si výchovno-vzdelávacie skúsenosti
 • dopĺňať si metodický materiál
 • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí MZ a uskutočňovať na nich hodnotenie výchovnej

činnosti.

 

 1. Plán zasadnutí MZ ZŠ

 

Vedúca MZ:    Mgr. Alžbeta Miškovová

Členovia MZ: Mgr. Erika Komlóšiová

Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

Mgr. Jana Čepčeková

Mgr. Martina Máčayová

Mgr. Veronika Barbuščáková

Mgr. Lenka Hlavačková

Mgr. Dominika Szeghyová

Mgr. Miriam Dobiášová

Mgr. Sandra Kozárová

Mgr. Dominika Blašková

Mgr. Jozefa Maslíková

Miriam Dubová

PaedDr. Martina Hegedüšová

 

 1. Zasadnutie

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Predloženie plánu MZ – jeho doplnenie a schválenie
 3. Školské dokumenty, povinné písomné práce
 4. Rozdelenie zodpovednosti za akcie 1. stupňa ZŠ v šk. r. 2020/2021
 5. Rôzne, diskusia
 6. Záver
 7. Zasadnutie

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače
 3. Informácie a skúsenosti s adaptáciou detí 1. ročníka
 4. Analýza a vyhodnotenie činnosti za I. polrok šk. roka 2020/2021
 5. Rôzne
 6. Záver

 

 1. Zasadnutie

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače
 3. Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 4. Hodnotenie spolupráce s triednymi učiteľkami
 5. Analýza a vyhodnotenie činnosti za III. štvrťrok šk. roka 2020/2021
 6. Rôzne
 7. Záver

 

 1. Zasadnutie

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktuality z odbornej pedagogickej literatúry a tlače
 3. Analýza a vyhodnotenie činnosti za II. polrok šk. roka 2020/2021
 4. Vyhodnotenie realizácie úloh Plánu práce MZ
 5. Rôzne
 6. Záver