Slovenský jazyk

Predmety

Slovenský jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazykovú a literárnu. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej  pestrosti v rámci Európy a sveta. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci chápať jazykovú pestrosť, kultúrnu odlišnosť v multikultúrnom prostredí, tolerovať ich a obohacovať vlastné poznanie.

Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie literárnych kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej úrovni spracovania: analytické a hodnotiace čítanie.

Základom jazykovej zložky je praktické ovládanie jazyka vo všetkých komunikačných situáciách.

Komunikovať adekvátne komunikačnej situácii:

  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii ústne
  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii písomne
  • Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty
  • Vedieť aktívne počúvať
  • Rozvíjať schopnosť učiť sa učiť
  • Vedieť adekvátne prezentovať získané kompetencie

Pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách: filozofická a pedagogická  fakulta: štúdium slovenského jazyka v učiteľskom odbore; štúdium žurnalistiky, štúdium herectva  na divadelnej a filmovej fakulte VŠMU, štúdium scenáristiky na filmovej fakulte, štúdium masmediálnej komunikácie

Slovenský jazyk je rodným jazykom väčšiny z nás. Ovládanie jeho pravidiel, bohatá slovná zásoba a schopnosť presvedčivo komunikovať vo všetkých komunikačných situáciách na verejnosti aj v súkromí je základom úspechu v mnohých oblastiach života. To sú dôvody, prečo sa žiaci musia pripravovať na maturitu zo slovenského jazyka. Kto nerozumie vlastnému jazyku, ťažko porozumie cudziemu. Aby žiaci boli úspešní v „oblasti slova“, o to sa usilujú všetci vyučujúci  slovenského jazyka.

Predmetovú komisiu slovenčiny tvoria:

PaedDr. Marcela Schultzová

SJL


predsedníčka PK SJL

Mgr. Vladimír Kopec

SJL, HUV


Mgr. Jana Nemčeková

SJL, DEJ


Mgr. Alena Čiháková

SJL, DEJ


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


predsedníčka PK SJL

Najstaršou a najtradičnejšou súťažou  v prednese poézie a prózy je Hviezdoslavov Kubín. Zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa upísali kráse slova. Školské kolá sa konajú v decembri, krajské kolá v apríli a celoslovenské kolo sa realizuje na konci júna v Dolnom Kubíne.

Naši žiaci  pravidelne konfrontujú svoje vedomosti so žiakmi z iných škôl  na olympiáde zo slovenského jazyka.

Okrem týchto súťaží je naše gymnázium organizátorom krajskej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Mladší žiaci sa zúčastňujú súťaže v prednese poézie a prózy s názvom A Slovo bolo u Boha v Topoľčanoch.

V tomto školskom roku organizujeme exkurzie:

Košariská, Bradlo – pre mladších žiakov

Múzeum lásky v Banskej Štiavnici – tercia a kvarta

Kaštieľ v Brodzanoch a knižnica v Oponiciach – žiaci prvých ročníkov

Žiakom ponúkneme aj divadelné predstavenia:

Pre mladších – Továreň na čokoládu

Pre starších – Annu Frankovú

Pre druhákov, tretiakov a maturantov – Kým kohút nezaspieva (existencionálna dráma)

V minulom školskom roku 2018/2019 sa našim recitačným talentom podarilo získať krásne ocenenia:

1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha… Ondrej Spišák (sekunda A)

2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho kubína – prednes prózy Ondrej Spišák (sekunda A)

3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho kubína – presnes prózy Ema Tinesová (sekunda A)

3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho kubína – prednes poézie Sofia Bieliková (kvinta A)

Cieľové požiadavky na MS: www.statpedu.sk ;
maturitné testy: www.nucem.sk