Slovenský jazyk

Predmety

Slovenský jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazykovú a literárnu. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej  pestrosti v rámci Európy a sveta. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci chápať jazykovú pestrosť, kultúrnu odlišnosť v multikultúrnom prostredí, tolerovať ich a obohacovať vlastné poznanie.

Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie literárnych kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej úrovni spracovania: analytické a hodnotiace čítanie.

Základom jazykovej zložky je praktické ovládanie jazyka vo všetkých komunikačných situáciách.

Komunikovať adekvátne komunikačnej situácii:

  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii ústne
  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii písomne
  • Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty
  • Vedieť aktívne počúvať
  • Rozvíjať schopnosť učiť sa učiť
  • Vedieť adekvátne prezentovať získané kompetencie

Pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách: filozofická a pedagogická  fakulta: štúdium slovenského jazyka v učiteľskom odbore; štúdium žurnalistiky, štúdium herectva  na divadelnej a filmovej fakulte VŠMU, štúdium scenáristiky na filmovej fakulte, štúdium masmediálnej komunikácie

Slovenský jazyk je rodným jazykom väčšiny z nás. Ovládanie jeho pravidiel, bohatá slovná zásoba a schopnosť presvedčivo komunikovať vo všetkých komunikačných situáciách na verejnosti aj v súkromí je základom úspechu v mnohých oblastiach života. To sú dôvody, prečo sa žiaci musia pripravovať na maturitu zo slovenského jazyka. Kto nerozumie vlastnému jazyku, ťažko porozumie cudziemu. Aby žiaci boli úspešní v „oblasti slova“, o to sa usilujú všetci vyučujúci  slovenského jazyka.

Predmetovú komisiu slovenčiny tvoria:

Mgr. Janka Svitková

SJL, FRJ


predsedníčka PK SJL

Mgr. Vladimír Kopec

SJL, HUV


Mgr. Oľga Kotorová

SJL, DEJ


Mgr. Alena Čiháková

SJL, DEJ


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


Najstaršou a najtradičnejšou súťažou  v prednese poézie a prózy je Hviezdoslavov Kubín. Zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa upísali kráse slova. Školské kolá sa konajú v decembri, krajské kolá v apríli a celoslovenské kolo sa realizuje na konci júna v Dolnom Kubíne.

Naši žiaci  pravidelne konfrontujú svoje vedomosti so žiakmi z iných škôl  na olympiáde zo slovenského jazyka. Školské kolo v kategórii C sa koná v novembri. Tento školský rok do 6. 11.; pre kategórie A a B do 7. 12.; okresné kolo pre kategóriu C sa uskutoční 28. 11.; krajské kolo 12. 2. a celoslovenské kolo 11. 4. – 12. 4.

Okrem týchto súťaží je naše gymnázium organizátorom krajskej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Mladší žiaci sa zúčastňujú súťaže v prednese poézie a prózy s názvom A Slovo bolo u Boha v Topoľčanoch.

V rámci vyučovania SJL sa každoročne konajú exkurzie na viaceré pamätné miesta. Žiaci prímy a sekundy navštevujú Košariská a Brezovú pod Bradlom, aby si pripomenuli osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Terciáni si pripomínajú snahy a zápas štúrovcov o slovenčinu a slovenskú kultúru v Modre, kvartáni lepšie pochopia Tajovského poviedky po návšteve rodného domu Jozefa Gregora v Tajove a starší gymnazisti navštevujú Literárne múzeum v Martine a Národný  cintorín v Martine, kde odpočívajú mnohé významné slovenské osobnosti a Pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch

Najväčšie úspechy dosiahli naši žiaci v krajských kolách a v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Žiačka Adela Dukátová sa stala víťazkou celoslovenského kola v školskom roku 2015/2016. V roku 2016/2017 sme boli úspešní aj na olympiáde zo SJL. Náš žiak Marek Lehocký sa v krajskom kole umiestnil na 3. mieste. V tom istom školskom roku sa Marek Lehocký  stal úspešným autorom filozofickej eseje a patril k 20 najúspešnejším  študentom – esejistom na Slovensku.

Cieľové požiadavky na MS: www.statpedu.sk ;
maturitné testy: www.nucem.sk