Slovenský jazyk

Predmety

Slovenský jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Slovenský jazyk a literatúra tvoria dve tesne zviazané a obsahovo sa prelínajúce zložky, a to jazykovú a literárnu. Cieľom oboch zložiek je viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej  pestrosti v rámci Európy a sveta. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali žiaci chápať jazykovú pestrosť, kultúrnu odlišnosť v multikultúrnom prostredí, tolerovať ich a obohacovať vlastné poznanie.

Základom literárnej zložky je postupné rozvíjanie literárnych kompetencií od analytického čítania až po schopnosť pracovať s významom literárneho textu na vyššej úrovni spracovania: analytické a hodnotiace čítanie.

Základom jazykovej zložky je praktické ovládanie jazyka vo všetkých komunikačných situáciách.

Komunikovať adekvátne komunikačnej situácii:

  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii ústne
  • Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii písomne
  • Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty
  • Vedieť aktívne počúvať
  • Rozvíjať schopnosť učiť sa učiť
  • Vedieť adekvátne prezentovať získané kompetencie

Pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách: filozofická a pedagogická  fakulta: štúdium slovenského jazyka v učiteľskom odbore; štúdium žurnalistiky, štúdium herectva  na divadelnej a filmovej fakulte VŠMU, štúdium scenáristiky na filmovej fakulte, štúdium masmediálnej komunikácie

Slovenský jazyk je rodným jazykom väčšiny z nás. Ovládanie jeho pravidiel, bohatá slovná zásoba a schopnosť presvedčivo komunikovať vo všetkých komunikačných situáciách na verejnosti aj v súkromí je základom úspechu v mnohých oblastiach života. To sú dôvody, prečo sa žiaci musia pripravovať na maturitu zo slovenského jazyka. Kto nerozumie vlastnému jazyku, ťažko porozumie cudziemu. Aby žiaci boli úspešní v „oblasti slova“, o to sa usilujú všetci vyučujúci  slovenského jazyka.

Predmetovú komisiu slovenčiny tvoria:

Mgr. Vladimír Kopec

SJL, HUV


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


Vedúci PK

Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


PhDr. Iveta Zverková

SJL,DEJ


predsedníčka PK SJL

Najstaršou a najtradičnejšou súťažou  v prednese poézie a prózy je Hviezdoslavov Kubín. Zúčastňujú sa ho žiaci, ktorí sa upísali kráse slova. Školské kolá sa konajú v decembri, krajské kolá v apríli a celoslovenské kolo sa realizuje na konci júna v Dolnom Kubíne.

Naši žiaci  pravidelne konfrontujú svoje vedomosti so žiakmi z iných škôl  na olympiáde zo slovenského jazyka.

Okrem týchto súťaží je naše gymnázium organizátorom krajskej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Mladší žiaci sa zúčastňujú súťaže v prednese poézie a prózy s názvom A Slovo bolo u Boha v Topoľčanoch.

V tomto školskom roku organizujeme exkurzie:

Košariská, Bradlo – pre mladších žiakov

Múzeum lásky v Banskej Štiavnici – tercia a kvarta

Kaštieľ v Brodzanoch a knižnica v Oponiciach – žiaci prvých ročníkov

Žiakom ponúkneme aj divadelné predstavenia:

Pre mladších – Továreň na čokoládu

Pre starších – Annu Frankovú

Pre druhákov, tretiakov a maturantov – Kým kohút nezaspieva (existencionálna dráma)

V minulom školskom roku 2018/2019 sa našim recitačným talentom podarilo získať krásne ocenenia:

1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha… Ondrej Spišák (sekunda A)

2. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho kubína – prednes prózy Ondrej Spišák (sekunda A)

3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho kubína – presnes prózy Ema Tinesová (sekunda A)

3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho kubína – prednes poézie Sofia Bieliková (kvinta A)

Cieľové požiadavky na MS: www.statpedu.sk ;
maturitné testy: www.nucem.sk