Občianska výchova

Predmety

Občianska výchova

Predmety

Informácie o predmete

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.

 • podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 • viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 • akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
 • viesť žiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 • vytvárať pozitívne vzťahy k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 • získať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 • uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
 • k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 • vytvárať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru.
Na našej škole občiansku výchovu vyučujú:

Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


Mgr. Dana Izakovičová

OBN, SJL


 • Olympiáda ľudských práv
 • Mladý Európan

Úspechy:

 • Celoslovenské kolo OĽP-2017/18
 • Mladý Európan – 4. Miesto 2017/18

Exkurzie :

 • Poľsko – Oswiencim – Krakow – október, Národná rada SR- Slavín – pamätník 2.sv.vojny -Bratislava – november,
 • Súdny proces – Krajský, Okresný súd Nitra,
 • Sereď – múzeum holokaustu – máj
 • Simulované študentské komunálne voľby – október
 • Dialógy okolo volieb – na komunálnej úrovni vybraní študenti z maturitných ročníkov  – október
Tézy z psychológie a sociológie:

Predmet psychológie, psychiku človeka, metódy psychológie, inteligencia, poruchy inteligencie, schopnosti, Gausova krivka, psychické procesy, stavy, emócie, city, kultiváciu emocionálneho života, praktické využitie psychologických poznatkov, osobnosť človeka,sociálna psychológia, sociálna komunikácia , Rodina, problémy súčasnej rodiny

Tézy z politológie:

politológia, politika, typy štátneho usporiadania ,politické strany, štát, funkcie štátu, typy volieb na Slovensku, volebný systém, členenie štátnej moci,  legislatívny proces,  demokracia, nedemokratické a  demokratické formy vlády, menšiny

Tézy z filozofie:

Orientálna filozofia – indická, čínska., antická-grécka – školy predsokratov.obdobia, Sokrates, Platón, Aristoteles, helenizmus,

stredoveká filozofia – sv. Augustínfi., sv. T. Akvínsky., renesančná fil.,

novoveká filozofia – moderná fil.  20. stor.

Tézy z práva:

ľudské práva,  azylová politika, právach dieťaťa, vnútroštátny systém ochrany právneho poriadku, medzinárodné inštitúcie ochrany ľudských práv, Ústava SR, rodinné právo, občianske, trestné právo