Občianska výchova

Predmety

Občianska výchova

Predmety

Informácie o predmete

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.

 • podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,
 • viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
 • akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí,
 • viesť žiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
 • vytvárať pozitívne vzťahy k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
 • získať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
 • uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,
 • k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 • vytvárať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru.
Na našej škole občiansku výchovu vyučujú:

Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


Mgr. Dana Izakovičová

OBN, SJL


 • Olympiáda ľudských práv
 • Mladý Európan

Úspechy:

 • Celoslovenské kolo OĽP-2017/18
 • Mladý Európan – 4. Miesto 2017/18

Exkurzie:

 • Poľsko – Oswiencim – Krakow – október, Národná rada SR- Slavín – pamätník 2.sv.vojny -Bratislava – november,
 • Súdny proces – Krajský, Okresný súd Nitra,
 • Sereď – múzeum holokaustu – máj
 • Simulované študentské komunálne voľby – október
 • Dialógy okolo volieb – na komunálnej úrovni vybraní študenti z maturitných ročníkov  – október

Aktivity:

Návšteva súdneho pojednávania

Dňa 16.10. 2018 sa žiaci III.B a septimy A zúčastnili súdneho procesu vrámci predmetu občianska náuka na Okresnom súde v Nitre v sprievode pani profesoriek Urbanovej a Masarykovej.

Pre mnohých z nás to bola jedinečná príležitosť zažiť reálny súdny proces. Všetci sme očakávali, že sa bude riešiť banálna vec ako poznáme  z relácie Súdna sieň. No po vstupe do pojednávacej miestnosti sa naše predstavy zreteľne zmenili. Po chvíli totiž vstúpili príslušníci ZSJS, ktorých bolo neúrekom a uprostred nich sme zazreli štyroch ľudí s putami na rukách. Celý proces sme sledovali so zatajeným dychom. Bolo 8. hlavné pojednávanie a hoci sme vypočúvaných svedkov poriadni nepočuli, sudca všetko zreteľne zopakoval. Táto skúsenosť bola pre nás nezabudnuteľná a možno niektorým z nás zmenila plány do budúcnosti ohľadom povolania. Keby sme mali možnosť zúčastniť sa  niečoho podobného ešte raz, určite by sme neváhali.

Exkurzia do parlamentu

Dňa 6.11. 2019 sa výber žiakov z tried III. A, III.B a septimy zúčastnil exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky spojenej s prehliadkou Slavína spolu s pedagogickým dozorom pani profesorky Jany Urbanovej a pani profesorky Zory Masarykovej.

Po príchode do NR SR nás srdečne privítal náš sprievodca a oboznámil nás o histórii a význame štátnych symbolov. Mali sme možnosť stretnúť sa s niektorými politikmi a so všetkými máme aj spoločnú fotku. Podarilo sa nám stretnúť poslanca za OĽaNO Gábora Grendela. Pán poslanec bol veľmi milý a ochotne odpovedal na naše otázky. Ďalej sme stretli podpredsedu parlamentu Bélu Bugára, ktorý mal práve stretnutie s novinármi. Jeho rozhovor s novinármi bol len kúsok od nás, a preto sme mali to šťastie, že ešte večer toho dňa sme sa niektorí videli v televízii na TV JOJ a TV Markíza. Následne sme si prezreli rokovaciu sálu a boli sme informovaní o tom, kto kde sedí počas zasadnutia rady. Pri odchode sme mali do tretice šťastie a stretli sme pána poslanca Miroslava Beblavého za stranu SPOLU – občianska demokracia. Následne sme sa išli pozrieť na Slavín, kde sme si prezreli miesto venované mnohým ľudom, ktorí padli pri oslobodzovaní našej vlasti.

Plní nových vedomostí, príjemných zážitkov a nečakaných stretnutí sme sa vybrali naspäť domov.

Tézy z psychológie a sociológie:

Predmet psychológie, psychiku človeka, metódy psychológie, inteligencia, poruchy inteligencie, schopnosti, Gausova krivka, psychické procesy, stavy, emócie, city, kultiváciu emocionálneho života, praktické využitie psychologických poznatkov, osobnosť človeka,sociálna psychológia, sociálna komunikácia , Rodina, problémy súčasnej rodiny

Tézy z politológie:

politológia, politika, typy štátneho usporiadania ,politické strany, štát, funkcie štátu, typy volieb na Slovensku, volebný systém, členenie štátnej moci,  legislatívny proces,  demokracia, nedemokratické a  demokratické formy vlády, menšiny

Tézy z filozofie:

Orientálna filozofia – indická, čínska., antická-grécka – školy predsokratov.obdobia, Sokrates, Platón, Aristoteles, helenizmus,

stredoveká filozofia – sv. Augustínfi., sv. T. Akvínsky., renesančná fil.,

novoveká filozofia – moderná fil.  20. stor.

Tézy z práva:

ľudské práva,  azylová politika, právach dieťaťa, vnútroštátny systém ochrany právneho poriadku, medzinárodné inštitúcie ochrany ľudských práv, Ústava SR, rodinné právo, občianske, trestné právo