Geografia

Predmety

Geografia

Predmety

Informácie o predmete

Naša geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem.

ISCED2- nižšie stredné vzdelávanie

V predmete geografia žiaci získavajú základné poznatky o svete. Učivo nadväzuje na poznatky, ktoré si osvojili vo vlastivede. Žiaci získavajú základné poznatky o Zemi a jej znázornení na mape, o svetadieloch a oceánoch. Súčasťou vyučovania geografie je práca s rôznymi druhmi máp, aj v digitálnej podobe. Práca s mapou nie je len prostriedkom, ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní orientovať sa podľa mapy aj v praktickom živote. V rámci geografického učiva si žiaci osvojujú základy ochrany a tvorby životného prostredia. Oboznamujú sa s hlavnými problémami súčasného sveta, učia chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. Osvojujú si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a ľudskou spoločnosťou, zručnosti pri práci s mapou, učia sa vyhľadávať a využívať dopňujúce zdroje informácií.

Geografia ako program aktivity žiakov je vytvorený tak, aby vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nie sú žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať.

ISCED3- vyššie stredné vzdelávanie

Charakteristika

Základnou zručnosťou rozvíjanou v geografii je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne interpretovať a vhodne

využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre orientovať v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti. Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho osobitosť v kontexte Európy či sveta.

 

                                                         Geografická olympiáda 2021 (úspešní riešitelia)
                                                        celoslovenské kolo ktg. Z, okresné kolo ktg. E,F,G

Meno: Trieda: Kategória: Úspešný riešiteľ (nad 60%)
Celoslovenské kolo
Šmátrala Samuel kvinta Z 25 bodov z 30
Lovászová Natália I.A Z 24
Hlavatý Samuel kvinta Z 22
Vaňo Adam I.A Z 21
Velčic Michal I.B Z 20
Barantalová Janka I.B Z 19
Okresné kolo:
Paulíková Liliana kvarta E 65 bodov z 90
Virágová Lea príma F 81 – 7. miesto
Vilina Richard príma F 76
Rejdová Tamara sekunda F 76
Ludvová Vanda Eva V.A ZŠ G 80 – 6 miesto
ISCED2- nižšie stredné vzdelávanie

Žiaci

 • vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov,
 • prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.),
 • interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe,
 • zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka,
 • zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia,
 • pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických zložiek, s dôrazom na Slovensko a miestnu krajinu
ISCED3- vyššie stredné vzdelávanie

Žiaci

 • využívajú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe ako základný zdroj geografických informácií,
 • správne a presne interpretujú informácie o krajine v rôznych formách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a i.),
 • vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov,
 • zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok v rôznych častiach Zeme a ich vplyv na život človeka,
 • rozumejú podstate rozmanitosti ľudskej spoločnosti a jej variabilným prejavom,
 • zaujmú postoj k najvážnejším otázkam existencie ľudstva na Zemi a ponúknu vhodné riešenia,
 • interpretujú zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a socioekonomických zložiek,
 • komplexne posúdia perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov.

Geografiu na našej škole vyučujú:

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

GEO, TSV


PaedDr. Milan Trnka

GEO, INF


PaedDr. Monika Krnáčová

GEO, BIO


Ocenenia:

MATURITA
maturitné témy z geografie

 1. Teoretické základy geografie

Geografia ako veda, objekt geografie, jej základné metódy, klasifikácia a postavenie v systéme vied.

Implementovaná téma- geoekológia, environmentalne kritické oblasti sveta.

 1. Planéta Zem

Zem ako vesmírne teleso, tvar a rozmery Zeme. Vysvetliť pásmovité usporiadanie javov vo fyzickogeografickej sfére.
Analyzovať pohyby Zeme a ich dôsledky pre procesy fyzickogeografickej sféry. Slapové javy. Praktické analýzy a výpočty pásmového a miestneho času.

 1. Zobrazovanie zemského povrchu

Vznik mapy, druhy máp, mierka mapy. Praktické výpočty. Určovanie azimutu. Charakterizujte vlastnosti azimutálneho, valcového a kuželového zobrazenia, obsah a význam máp. Čítanie a analyzovanie obsahu máp a kartografických metód. Porovnať mapy podľa obsahu, mierky, generalizácie. Digitálne mapy, GPS, geocashing.

FYZICKOGEOGRAFICKÉ KOMPLEXY

 1. Atmosféra

Základné poznatky, počasie a podnebie. Vysvetlite proces výmeny tepla a vlahy, zákonitosti ich rozloženia na Zemi, vzduchové hmoty a fronty. Vysvetlite všeobecnú cirkuláciu atmosféry, prúdenie vzduchu (miestne vetry, cyklón, monzún). Analyzovať ich vplyv na život človeka. Klimatotvorné činitele a ich vplyv na vybrané oblasti sveta.

 1. Hydrosféra

Základné poznatky, obeh vody v krajine.
Vodstvo oceánov – charakterizovať svetový oceán, reliéf dna morí a oceánov, vlastnosti a pohyby morskej vody, členenie svetového oceánu. Vysvetliť význam oceánu pre ľudstvo.
Vodstvo súše – vysvetliť základné pojmy hydrografie riek a hydrologických prvkov.
Na konkrétnych príkladoch charakterizovať rieky podľa režimu odtoku v závislosti na podnebí. Jazerá a umelé vodné nádrže, ľadovce, podpovrchová voda. Teoretické vedomosti doložiť príkladmi z regionálnej geografie sveta (RG) a Slovenska (SR).

 1. Litosféra

Stavba zemského telesa a zemskej kôry. Planetárne členenie litosféry, horniny. Vysvetliť, čím sú podmienené endogénne, exogénne procesy. Popísať aké typy reliéfu a formy nimi vznikajú. Uviesť príklady z RG sveta a SR.

 1. Georeliéf (krajina)

Vlastnosti georeliéfu, morfoštruktúry, morfoskulptury, popísať podľa predložených obrázkov, vysvetliť procesy ich vzniku.

 1. Pedosféra

Základné poznatky o pedosfére. Charakterizovať hlavné pôdotvorné procesy a pôdne typy Zeme. Vysvetliť horizontálnu a vertikálnu zonálnosť a azonálnosť rozšírenia pôdneho krytu.

 1. Biosféra

Základné poznatky o biosfére. Charakterizovať bioklimatické pásma Zeme a rozšírenie živočíšstva na Zemi. Porovnať bioklimatické pásma.
Ochrana prírody a krajiny – Základ starostlivosti o životné prostredia Chránené územia a národné parky sveta.

HUMÁNNOGEOGRAFICKÉ KOMPLEXY

 1. Geografia obyvateľstva a sídiel

Charakterizovať rast a vývoj obyvateľstva, jeho priestorové rozloženie, prirodzený a mechanický pohyb, súčasné migrácie a ich vplyv na ostatné charakteristiky obyvateľstva, a štruktúru obyvateľstva, analyzovať spoločenské javy vyplývajúce z nich. Analýza migrácii v európskom kontexte.

Vysvetliť základné pojmy a štruktúru sídiel, proces urbanizácie a jeho dôsledky.

Hospodárstvo

Vývoj, štruktúra, sektory; HDP- analýzy krajín; podľa factbook.com; zamestnanosť a životná úroveň; analýza demografických vzťahov a vzťahov v ekonomike- regióna, Slovensko, Miestny región.

 1. Poľnohospodárstvo sveta

Úlohy a význam poľnohospodárstva pre výživu ľudstva. Charakterizovať hlavné produkčné oblasti plodín na výživu obyvateľstva a živočíšnej výroby. Vysvetliť ako ovplyvňuje poľnohosp. prvovýroba lokalizáciu priemyselných závodov. Potravinová politika.

 1. Priemysel sveta

Základné členenie priemyslu. Hlavné produkčné oblasti priemyslu palív a energetiky a chemického priemyslu, hutníctva, strojárstva, smery exportu a importu výrobkov týchto odvetví. Charakterizuj hlavné priemyselné oblasti vo svete z pohľadu lokalizačných činiteľov. Tradičné a súčasné oblasti priemyselnej výroby.

 1. Doprava

Základné členenie dopravy, hlavné smery prepravných prúdov. Popíšte a charakterizujte, aký je podiel dopravy na znečisťovaní životného prostredia. Analýza regiónov.

 1. Cestovný ruch

Jednotlivé kategórie CR a významné oblasti CR; vo svete, na Slovensku, v miestnej krajine.

 1. Služby (infraštruktúra), Zahraničný obchod

Kategórie sociálnej a technickej infraštruktúry, príklady z miestneho regiónu.
Zahraničný obchod – import, export, platobná bilancia; prehľad v rámci V4, EÚ, integrácií, regiónov…

 Vývoj politicko-ekonomickej štruktúry sveta

Základné etapy vývoja v 20. a 21stročí. Dnešný obraz politickej mapy sveta. Svetové politické a hospodárske zoskupenia a organizácie. Všeobecný prehľad politického a ekonomického vývoja vo svete posledních 30- 40 rokov, oblasti vojnových konfliktov.

R e g i o n á l n a   g e o g r a f i a   SR 

 1. Slovenská republika – fyzickogeografické pomery

Prehľad geopolitického vývoja územia, poloha, rozloha, tvar, hranice územia SR.
Geologický vývoj, geologická stavba a nerastné suroviny.
Geomorfologické členenie Karpát a Panónskej panvy a všeobecná charakteristika reliéfu SR. Príklady a lokalizácia na mape. Miestna krajina.
Podnebie, počasie – klimatické oblasti.
Vodstvo – riečna sieť (povodia, rozvodia, úmoria) jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda.
Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia SR.

 1. Slovenská republika – socioekonomické (humánne) pomery

Územné a správne usporiadanie SR. Charakterizujte 4 základné hospodárske regióny Slovenska.
Charakterizovať dopravu a aktuálny stav v jednotlivých druhoch dopravy, služby a zahraničný obchod SR. Turisticky významné oblasti SR a miestneho regónu.
Charakterizovať odvetvovú štruktúru a lokalizovať priemyselnú výrobu SR a súčasné trendy.
Charakterizovať poľnohospodárske výrobné oblasti SR, lesné a vodné hospodárstvo.

R e g i óny s v e t avšeobecný prehľad, analýza v rámci FG a HG komplexov; témy implementované

– ovládať prvky horizontálnej a vertikálnej členitosti svetadielov a kontinentov. Vedieť lokalizovať na mape.
– vedieť analyzovať a porovnať vybrané štáty (príp. skupiny štátov) na základe vybraných kritírié a  charakteristík a tabulkových, štatistických, podkladov; práca s factbook.com

 Austrália a Oceánia

Charakterizuj polohu, prírodné podmienky, obyvateľstvo a osídlenie.
Politicko-geografická charakteristika. Hospodárska charakteristika regiónov: Austrália, Nový Zeland, Papua-Nová Guinea. Porovnať regióny z hľadiska prírodných a socioekonomických charakteristík.

 Afrika

Charakterizuj polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo Afriky. Vysvetlite príčiny častých vojnových konfliktov.
Charakterizovať hospodárstvo 5 základných regiónov Afriky: severná, západná, stredná, južná a východná. Porovnať a analyzovať životnú úroveň a demografiu jednotlivých oblastí.

Južná Amerika

Charakterizovať polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo štátov JA.
Vyčleniť regióny JA, charakterizovať a porovnať ich hospodárstvo.

Severná Amerika

Charakterizovať polohu, prírodné podmienky a obyvateľstvo SA. Charakterizovať USA a Kanadu z pohľadu výskytu nerastných surovín, poľnohospodárstvo a priemysel.

Stredná Amerika

Charakterizujte polohu, prírodné a socioekonomické podmienky. Základný región: Mexiko.

Ázia

Charakterizovať 3 fyzickogeografické regióny: suchá západná Ázia, monzúnová Ázia a severný kontinentálny región.
Porovnať podľa humánnych podmienok: Rozvinuté krajiny, novoindustrializované  a menej rozvinuté krajiny, na vybraných štátoch.

 Európa!!!

Prehľadne charakterizujte prírodné a socioekonomické podmienky.
Regióny Európy: Severná, Západná, Južná, Juhovýchodná, Východná, Stredná.
Prírodné a humánne pomery v jednotlivých regiónoch a analýza vplyvu prír.podmienok na dopravu, priemysel a poľnohospodárstvo.
Európska únia -27 štátov. Porovnať politicko-ekonomický vývoj štátov EÚ.

Teória o KRAJINE- všeobecný a teoretický prehľad; téma implementovaná v zadaniach

Environmentalistika

Základné pojmy, Topická a chórická dimenzia. Krajinná sféra, účelové vlastnosti krajiny.
Národné parky sveta, ochrana prírody – kategórie chránených území na Slovensku a v miestnej krajine.

Globálne environmentálne problémy

Znečistenie ovzdušia, využitie vodných zdrojov, znečisťovanie a ochrana. Vyčerpávanie surovinových zdrojov. Devastácia, degradácia a kontaminácia pôd, dezertifikácia, deforestácia.
Environmentálne kritické oblasti Zeme (Aralské jazero, Bad Lands, Severné more, Dažďové lesy, plošina Ordoš, Sahel …).

Naša predmetová komisia pravidelne organizuje rôzne výlety a exkurzie. Prinášame bulletiny z niektorých z nich:

Slovenský raj

Gaderská dolina

Geoexpedícia Taliansko