Diecézne stretnutie mládeže P.S. - Piaristická spojená škola Nitra