Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Výchovný poradca

Mgr. Marcela Jahnová

Konzultačné hodiny:

pondelok 13.35 hod – 14.20 hod (kabinet VP)
utorok 8.55 hod – 10.35 hod (kabinet VP)
– v prípade potreby je možné dohodnút aj iný termín

kontakt:
tel: 037 2300200
mail: skola@pgjknr.sk

Výchovná poradkyňa ponúka:

 • kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí
 • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov s ŠVVP a ich zákonných zástupcov
 • sprostredkovanie:
  • odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov
  • profesijno-orientačného diagnostikovanie
  • Poradňa

POKYNY NA VYPLNENIE PRIHLÁŠKY

    .DOC   .PDF

 


Rozhoduješ sa, na akú vysokú školu ísť?  .PDF

Potrebuješ SCIO testy?   .PDF

Užitočné linky pri výbere VŠ:

 

 

 • Máš problémy s učením? Nezvládaš stres?
 • Uniká ti životný zmysel?
 • Prežívaš pocity smútku, úzkosti, menejcennosti?
 • Máš strach z odmietnutia, výsmechu, či nepochopenia?

Túto poradňu sme založili s úmyslom byť Vám nápomocní pri objavovaní Vašich schopností, hodnôt a vnútornej sily. Môžeš kontaktovať Mgr. Marcelu Jahnovú alebo pátra Juraja Gendiara, SchP.

Vyber si komu chceš napísať:

  p. Juraja Gendiara SchPMgr. Marcelu Jahnovú

  Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov mládeže

  Kontakt:
  Mgr. Marcela Jahnová
  Telefón: 037 2300200 klapka 28

  Koordinátor prevencie plní úlohy:

  • školského poradenstva v otázkach prevencie závislostí,
  • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
  • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
  • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal’ zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
  • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
  • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
  • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.
  • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno – vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno – výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

  Kontakt:
  Mgr. Mariana Svoradová-Lacinová
  Telefón: 037 2300200 klapka 23