Naša škola môže
byť aj tvoja!

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Naša škola môže
byť aj tvoja

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Pridaj sa k nám!

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 26 (jedna trieda)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 20. marec 2024

Prvý termín prijímacej skúšky: 2. máj 2024

Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP (1.– 5. ročníka ZŠ)

  •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu  17. mája 2024,

 

  •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na osemročné štúdium: Kritériá – osemročné

Príloha č. 1 – Učebný plán pre 8-ročné štúdium

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na štvorročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 50 (dve triedy)

Termín doručenia prihlášky riaditeľovi základnej školy: 20. marec 2024

Prvý termín prijímacej skúšky:  2. máj 2024

Druhý termín prijímacej skúšky: 6. máj 2024

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP – ISCED 2 (5.– 9. ročník ZŠ)

 

  •  riaditeľ strednej školy rozhodne a zároveň doručí rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu  17. mája 2024,

 

  •  uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 22. mája 2024 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),

 

Kritéria na prijímanie žiakov na štvorročné štúdium: Kritériá – štvorročné

Príloha č. 1 – Učebný plán pre 4-ročné štúdium

 


VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY

8-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

4-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)