Naša škola môže
byť aj tvoja!

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Naša škola môže
byť aj tvoja

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Pridaj sa k nám!

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Zverejňujeme informácie k prijímaciemu konaniu na osemročné štúdium na našej škole.

Počet možných prijatých žiakov: 20 (jedna trieda)

Prvý temín prijímacej skúšky: 15. jún 2020

Druhý termín prijímacej skúšky: 18. jún 2020

Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu ŠVP – ISCED 1 (1.– 4. ročník ZŠ) Viac informácii v prílohách

 • riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní výsledkovú listinu (od 18.6.) do 24. júna 2020,
 • najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
 • uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium (rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole),
 • na uvoľnené miesta (na základe potvrdenia o nenastúpení žiaka) vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom z výsledkovej listiny, ktorí sa odvolali do 7. júla 2020 – pod podmienkou, že nie sú prijatí na inú strednú školu.

Kritéria na prijímanie žiakov na osemročné štúdium: PDF na stiahnutie

Organizácia prijímacích skúšok v čase COVID-19: PDF na stiahnutie

Príloha č. 2 – Vyhlásenie Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2: PDF na stiahnutie

Príloha č. 1 – Potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium: PDF na stiahnutie

Prijímacie konanie na štvorročné štúdium prebehlo podľa kritérií zverejnených na stránke školy. Poradie uchádzačov sme vypracovali podľa známok z povinných a doplnkových predmetov (8. a 9. ročník ZŠ), podľa celkového prospechu (6.,7.,8. ročník ZŠ) a podľa účasti na predmetových olympiádach a umeleckých výkonoch. Boli použité podklady z prihlášok zaslaných školou, podklady z elektronických prihlášok a iné podklady, ktoré uchádzači doručili našej škole.

VÝSLEDKY si môžete pozrieť kliknutím sem.

Do 4. júna sú zákonní zástupcovia PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV (1. – 42.) povinní informovať školu o tom, či ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi na našu školu. Následne budeme kontaktovať ďalších uchádzačov v poradí podľa prijímacieho konania.

Tlačivo o nastúpení/nenastúpení nájdete tu:   WORD    PDF  Poslať nám ho môžete poštou na našu adresu (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra) prípadne odfotografujte alebo zoscanujte podpísané tlačivo a pošlite na email skola@pgjknr.sk. Tí, ktorí poslali elektronickú prihlášku cez edupage, môžu potvrdiť nástup na štúdium aj na edupage. (Na edupage bude táto funkcia dostupná až nes

V školskom roku 2020/2021 otvárame

Prijatie študentov na štúdium:

Osemročné štúdium:

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

Štvorročné štúdium:

 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.  Potvrdenie vo formáte DOC  Potvrdenie vo formáte PDF
 • Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 • Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
 • Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
 • Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
 • Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
 • Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

CELÉ ZNENIE ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA O TERMÍNOCH, ORGANIZÁCII A HODNOTENÍ PRIJÍMANIA NA VZDELÁVANIE V SŠ V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠK. R. 2020/2021

Dokumenty: 

Učebný plán pre 4-ročné štúdium

Učebný plán pre 8-ročné štúdium

V prípade záujmu vie škola zabezpečiť ubytovanie na stredoškolskom internáte.

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia – prerokované pedagogickou radou

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 8-ročného štúdia – doplníme v termíne určenom MŠVVaŠ

VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY

8-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

4-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

Trieda v projekte IT Akadémia.

Nie je len pre budúcich ítečkárov.

Začíname v šk. roku 2019/2020

Šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu  svojich snov, alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorý zarezonuje v slovenskom i globálnom technologickom biznise. Výhodou softvérového vývojára oproti absolventovi manažérskej školy je, že ak má myšlienku, dokáže ju zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase, keď sa ľudská spoločnosť digitalizuje rýchlosťou svetla, bude táto znalosť čoraz dôležitejšia.

V súčasnosti existuje na trhu práce nesúlad ponuky a dopytu. Absolventi prídu do života a zistia, že to, čo prax požaduje, im chýba. Projekt IT Akadémia to chce zmeniť. Cieľom je obrátiť myslenie žiakov, aby chceli študovať vedu a techniku.

Základom IT Akadémie sú inovované metodiky, ktoré zapracujeme do výučby. Žiaci si poznatky nebudú osvojovať pasívne, dospejú k nim vlastnou poznávacou činnosťou. Budú vyzbrojení bádateľskými kompetenciami (inquiry-based education), aby dokázali študovať na náročných univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť.

Reč nie je len o informatike, zmení sa aj vyučovanie tradičných prírodovedných predmetov, ako je matematika, fyzika, chémia, biológia či geografia. Nové metodiky výučby necielia na prípravu budúcich ítečkárov. Trieda v projekte IT Akadémia je prospešná aj pre tých žiakov, ktorí v tomto sektore svoju budúcnosť nevidia. Zmyslom je ukázať význam informačných technológií a to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

Prostredníctvom IT Akadémie sa do školy zabezpečila technika: tablety, 3D tlačiarne, robotické stavebnice, senzory CO2, meteostanice, digitálne váhy či digitálne mikroskopy. Na našej škole vzniklo IT ScienceLab (Vedecko-technologické laboratórium).

IT Akadémia počíta s IT sektorom. IT firmy spolupracujú s univerzitami, ich špecialisti prednášajú alebo pomáhajú zariadiť špecializované učebne. Snažíme sa presvedčiť tínedžerov o význame matematiky, fyziky či informatiky pre ich ďalšie štúdium.

Súčasná spoločnosť potrebuje dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú vo svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Pochopenie prírodovedných disciplín, dnešnej matematiky, informatiky a technických vied  trvá veľa rokov. V žiakoch chceme vzbudiť nadšenie a budeme sa snažiť, aby si ho uchovali veľa rokov ako špičkoví vedci a odborníci napríklad vo finančnej matematike, poisťovníctve, aplikovanej informatike, ako IT špecialisti či vývojári. Je to vzdelávanie pre 21. storočie.