Vytvarná výchova

Predmety

Vytvarná výchova

Predmety

Informácie o predmete

Charakteristika predmetu: Výtvarná výchova sa vyučuje 2 hodiny týždenne v príme a 1 hodinu týždenne v sekunde. Žiaci prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení . Formou výtvarných činností sa stretávajú so svetom výtvarného umenia,  dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu.

Žiaci rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania, rozvíjajú predstavivosť a fantáziu, pozorovacie schopnosti, spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania, rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi, poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú, osvojujú si základné kultúrne postoje.

Výtvarnú výchovu okrem pani učiteliek na ZŠ vyučuje:

Mgr. Andrea Teplanová

VYV, ESV, SJL


žiaci prímy Karolína Jarábková, Gabriel Mačkaj a Ivan Vrábeľ v celoslovenskej súťaži Detská mapa sveta 2017 získali pochvalný list.

2012/2013

Roman Kovár z III. C  – v celoslovenskom kole Čestné uznanie

Roman Kovár z III. C  –  v celoslovenskej výtvarnej súťaži stredných škôl „Plagát roka 2013“ získal Cenu poroty (prvé miesto).

Ester Šabíková z III. B – vo fotografickej súťaži AMFO 2013 v krajskom kole čestné uznanie a postúpila do celoslovenského kola.

Gabriela Teleki zo sekundy A získala 2. miesto v okresnej súťaži Európa v škole.

Žiaci prímy A – Cena v celoslovenskej výtvarnej súťaži Krajina môjho srdca.

2011/2012

Peter Páleník – 1. miesto v obvodovom kole v medzinárodnej výtvarnej súťaži Európa v škole

Filip Tóth  – 3. miesto v celoslovenskej súťaži Biblia očami detí

2010/2011

Roman Kovár  Cena v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole

2009/2010

Mária Teplanová – 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Biblia očami detí

2007/2008

Mária Teplanová – 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole

Miriam Mojžišová – hlavná cena v okresnej súťaži Nitra moje mesto

Miriam Mojžišová – ocenenie v celoslovenskej súťaži Slovensko moje

2006/2007

Pavla Peňažková, Pavlína Juríková, Juliana Svitková – ocenené v súťaži Nitra moje mesto

Eva Maťová – 1. miesto v celoslovenskom kole Biblia očami detí

  • besedy,
  • výstavy prác,
  • exkurzie,
  • enviro projekty,
  • vorba predmetov na vianočný predaj – pre sociálny fond školy.