Umenie a kultúra

Predmety

Umenie a kultúra

Predmety

Informácie o predmete

Umenie a kultúra je maturitným predmetom. Vyučuje sa v treťom a štvrtom ročníku gymnázia 1 hodinu týždenne. Predmet zahŕňa základy kulturológie, estetickej výchovy, mediálnej výchovy, dejiny umenia, reklamu a marketing. Z predmetu umenie a kultúra je možné vypracovať  ročníkovú prácu  – voľba podľa záujmu a zamerania študenta.


Voliteľný predmet Seminár z umenia a kultúry

Seminár z umenia a kultúry je prípravou na maturitu z predmetu umenie a kultúra. Seminár si volia študenti v druhom ročníku, navštevujú ho v treťom a štvrtom. Vyučuje sa v treťom ročníku gymnázia 3 hodiny a vo štvrtom ročníku 4 hodiny týždenne. Predmet zahŕňa základy kulturológie, estetickej výchovy, mediálnej výchovy, žurnalistiky, dejiny umenia, reklamu a marketing.

Žiak získa povedomie kultúrnej identity, spozná hodnoty iných kultúr, pochopí význam estetických faktorov, činnosti a umenia v živote človeka a spoločnosti,  rozlíši hlavné umelecké druhy, získa  kultivovanú vizuálna, jazykovú gramotnosť, schopnosť kreatívne vyjadrovať myšlienky prostredníctvom médií,  dokáže pracovať s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách a získa schopnosť porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, reklame a marketingu,  formuje kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám. Formuje si vlastné názory a hodnotové postoje  – zaujatie racionálneho postoja k „novým médiám“ schopnosť ich využívať, poznať nebezpečenstvá ich zneužívania a vedieť sa efektívne brániť aj posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov.

Predmet Umenie a kultúra vyučuje:

Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


Študentka Daniela Klbečková získala hlavnú Cenu ministra školstva za prácu Hľadanie koreňov v celoslovenskom kole súťaže. V práci podrobne zmapovala svoj rodostrom, nakreslila ho a výtvarne doplnila kombinovanou technikou, natočila videofilm a napísala a dala vytlačiť knihu k tejto téme. Cenou ministra bola ocenená aj Mgr. Andrea Teplanová, ktorá žiačku viedla.

V súťaži SOČ 2017(Stredoškolskej odbornej činnosti) v krajskom kole získal 1. miesto v odbore Umenie  Pavel Kuna z III.C prácou: Sociálna fotografia – Cigáni, kde mapoval život v rómskych osadách na Slovensku.

V SOČ  2017 v krajskom kole sa umiestnila na 2. mieste v odbore Voľný čas Viktória Šinkorová s prácou: Vplyv hudby na študentov stredných škôl.

V SOČ 2017 v krajskom kole získal 1. miesto v odbore Riadenie, ekonomika Richard Tasnádi  prácou: Marketingová kampaň – Rehoľa Piaristov.

V SOČ 2015 v krajskom kole získala 2.miesto v odbore Umenie Mária Lenčešová kresbou Spravodlivosť.

V SOČ 2015 Natália Částová získala 1. miesto v odbore Umenie: Balada o dome so zmoknutými stenami a stratenými oknami, divadelným predstavením jedného herca. Zároveň žiačka prijala ponuku významného umelca Richarda Ricona, ktorý hudbou sprevádzal jej vystúpenie v Synagóge počas podujatia Talenty Nitry.

V krajskej súťaži fotografií AMFO 2017, v kategórii do 21 rokov, v čiernobielej fotografii získal 2. miesto Pavel Kuna.

exkurzie, návštevy galérií, múzeí, aktuálnych kultúrnych podujatí, besedy, tvorivé formy vyučovania: muzikoterapia, tvorivé dielne v galérii, výroba darčekových predmetov na predaj – zbierka pre sociálny fond školy,  zábavné súťaže a fotoreportáže, spoznávanie kultúrnych pamiatok.


Seminár z umenia a kultúry:

príprava vernisáže v školskej galérii, exkurzie: návštevy galérií, múzeí, aktuálnych kultúrnych podujatí, besedy, moderné tvorivé formy vyučovania, zábavné súťaže a fotoreportáže.

Maturita z UKL je vhodná pre študentov,  ktorí chcú študovať na vysokých školách: marketing a reklamu, kultúrny manažment, architektúru, dejiny umenia, estetiku, dizajn, žurnalistiku, masmédiá, masmediálnu komunikáciu, nové médiá, fotografiu, výtvarné, hudobné, divadelné, filmové umenie, cestovný ruch, kulturológiu, na školách, kde je potrebný všeobecný kultúrny prehľad a všetkým, ktorí majú radi umenie a kultúru.

Tézy k maturitnej skúške