Telesná výchova

Predmety

Telesná výchova

Predmety

Informácie o predmete

Telesná a športová výchova sa vyučuje s hodinovou dotáciou dva krát do týždňa počas celého štúdia na škole a je klasifikovaná.
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností.
Predmetová komisia TSV organizuje a zapája žiakov do rôznych školských aj mimoškolských športových aktivít.
Z predmetu telesná a športová výchova je možné vypracovať  ročníkovú prácu  – témy zadané vyučujúcim TSV alebo podľa záujmu a zamerania študenta.

Študenti získajú vedomosti o zdraví ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, preberú zodpovednosť za svoje zdravie, získajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím. Získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z vybraných športových disciplín a schopnosť ich aplikácie v živote.

Do predmetovej komisie telesnej výchovy patria:

Vedúci PK

Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


Mgr. Jaroslav Votoček

TSV, INF


Každoročne žiakov zapájame do vybraných športových súťaží organizovaných odborom školstva (futbal, futsal, floorball, šach, cezpoľný beh, stolný tenis).
Už tradične spomedzi všetkých súťaži to je orientačný beh a atletika, na ktorých naši žiaci dosahujú pekné umiestnenia.

Na škole organizujeme medzitriedne súťaže vo futbale a futsale, Mikulášsky turnaj v stolnom tenise, súťaž v šachu, každoročné „Školské športové dni“, v rámci ktorých prebieha „Zumbamaratón“ pre nižšie gymnázium (NG) a ZŠ, silový viacboj pre vyššie gymnázium (VG) a turnaj vo vybíjanej pre NG aj VG.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (LVVK) – každoročne organizujeme pre ročníky – sekunda, kvinta a pre prvé ročníky gymnázia štvorročného štúdia.

Mladí záchranári CO
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaží  „Mladí záchranári CO“ a dosahujú v nich pekné výsledky.

Projekty
Zapájame sa do projektov Európsky týždeň  športu, Hovorme o jedle (Mliečny deň, Jabĺčkový deň, Deň chleba). V rámci projektu „Vieme čo jeme“ organizuje RÚVZ Odborné prednášky pre vybrané triedy ZŠ a NG.

Mimoškolské súťaže v šk. roku 2018/2019

 Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

SŠ – D
Brázdilová Tereza  kvinta A – 2.m, Bodo Michaela sexta A – 12m. , Greksová Sára septima A – 15.m

SŠ – CH
Čurilla Jakub oktáva A – 8.m, Tomek Marek IV. A -15.m, Skladaný Daniel IV. A – 16.m

ZŠ – D
Gavorová Terézia tercia A – 15.m, Zubková Emma kvarta A – 20.m, Ardonová Sarah tercia A – 63.m

ZŠ – CH
Lidik Matej kvarta A – 34.m,  Pindeš Matúš kvarta A – 51.m,   Zubko Nikolaj – kvartaA –  85.m

Súťaž družstiev SŠ – D
2.m
Brázdilová Tereza  kvinta A,  Bodo Michaela sexta A, Greksová Sára septima A

Súťaž družstiev SŠ – CH
5.m
Čurilla Jakub oktáva A, Tomek Marek IV. A , Skladaný Daniel IV. A

Súťaž družstiev ZŠ – D
2.m
Gavorová Terézia tercia A, Zubková Emma kvarta A, Ardonová Sarah tercia A

“Matičný stolnotenisový turnaj ku Dňu ústavy SR”

Na turnaji sa zúčastnilo 64 detí:

Damián Dukát 4. miesto (II. kategória 9-13rokov)

Ema Bakytová 2. miesto (kategória dievčatá)

Terézia Gavorová 3. miesto (kategória dievčatá)

Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ (kvalifikácia)

Brázdil Jakub oktáva A, Černák Radoslav septima A, Čurilla Jakub oktáva A, Kaščák Boris III.A, Korman Štefan III.C, Kozík Tomáš oktáva A, Ligač Lukáš III.C, Lukáčik Patrik III.A, Pivarči Tomáš III.A, Ivančík Samuel septima A, Vondera Benjamín IV.A, Vyhnálik Tomáš III.C

Školské majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ

5.-6. m

Čurilla Jakub oktáva A, Tóth Filip oktáva A, Hajdúšek Martin IV.B. , Korman Štefan III.C., Malý Viktor II.A., Tomáš Filo IV.B., Šmitala Dáavid IV.B. , Tomek Marek IV.A. , Vrabec Marek IV.B., Zalabai Juraj oktáva A

 Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov SŠ
4. m
Ivančík Samuel septima A, Kiss Tomáš septima A, Siegel Patrik kvinta A, Václav Juraj kvinta A

Školské majstrovstvá okresu veľký futbal  žiaci SŠ
3. miesto
Blaškovič Ľuboš II.B, Čurilla Jakub VIII.A, Tóth Filip  VIII.A, Filo Tomáš IV.B, Hajdušek Martin  IV.B,
Korman Štefan  III.C, Kozík Tomáš VIII.A, Krajčír Šimon VIII.A, Labat Martin  II.B, Ligač Lukáš III.C,
Mačala Michal  VIII.A, Malý Viktor  II.A, Nagy Adrián  IV.B, Pavlovič Adam  III.A, Šmitala Dávid  IV.B,

Tomek Marek IV.A, Vrabec Marek  IV.B, Zalabai Juraj  8.A

Školské majstrovstvá okresu v orientačnom  behu

SŠ-CH

 1. miesto družstvo A : Čurilla Jakub oktáva A, Skladaný Daniel, Tomek Marek IV.A, Halvoň Patrik kvinta A
 2. miesto družstvo B: Rác Jakub, Malý Viktor II.A, Svoboda Vladimír, Jahn Matúš kvinta A

SŠ-D

 1. miesto družstvo A : Tábiová Anna, Dulíková Ema, Greksová Sára septima A, Bodo Michaela kvinta A
 2. miesto družstvo B: Kollárová Laura, Hrabinová Tamara sexta A, Kaka Mirna III.B, Tomíková Karin II.A

ZŠ-CH

 1. miesto družstvo A: Zubko Nikolaj, Lidik Matej, Mihalčín Filip kvarta A, Toman Tomáš tercia A
 2. miesto družstvo B: Bodo Maximilián tercia A, Pauk Lukáš, Spišák Ondrej príma A, Janček Martin tercia A

ZŠ-D

 1. miesto družstvo A: Zubková Emma kvarta A, Gavorová Terézia, Široká Kristína, Ardonová Sarah tercia A
 2. miesto družstvo B: Bieliková Sofia kvarta A, Kučerková Terézia, Toráčová Michaela sekunda A

Súťaž jednotlivcov:
SŠ-CH
Skladaný Daniel IV.A 2.miesto, Čurilla Jakub oktáva A 6.miesto, Tomek Marek IV.A 8. miesto, Halvoň Patrik kvinta A 10. miesto

SŠ-D
Dulíková Ema septima A 2.miesto, Greksová Sára septima A 10. miesto, Kollárová Laura sexta A 14. miesto
ZŠ-CH
Zubko Nikolaj kvarta A 17. miesto
ZŠ-D
Zubková Emma kvarta A 4. miesto

 Školské majstrovstvá kraja v orientačnom  behu

Súťaž družstiev SŠ-CH

2.miesto : Čurilla Jakub oktáva A, Skladaný Daniel, Tomek Marek IV.A, Jakub Hrnčár septima A

Súťaž jednotlivcov:

SŠ-D

5.miesto: Dulíková Ema septima A

8.miesto: Greksová Sára septima A

SŠ-CH

4.miesto: Skladaný Daniel IV. A

9.miesto: Čurilla Jakub oktáva A

10.miesto: Tomek Marek IV.A

21.miesto: Rác Jakub II.A

ZŠ-D

3 miesto: Zubková Emma kvarta A

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja žiakov a žiačok stredných škôl v atletike, 29.4.2019

 100m chlapci:

MO 8.; MK 11.- Furka Ľuboslav, 12,05s, II.A

400m chlapci:

MO 4.; MK 7.- Krajčír Šimon, 1:00.18s, oktáva A

800m chlapci:

MO 3.; MK 5.-. Ivančík Samuel 2:24,47, septima A

Skok do diaľky chlapci:

MO 13.; MK 20.- Malý Viktor, 4,57m, II.A

MO 14., MK 21.-  Ľuboslav Furka, 4,56m, II.A

MO 16., MK 23.- Pavlovič Adam 4,52m, III.A

Vrh guľou chlapci:

MO 1.; MK 1.- Greguš Jaroslav 18,61m, III.A

Skok do výšky:

MO 1.; MK 1.- Tomáš Pivarči, 180cm, III.A

3000m chlapci

MO 5.; MK 11.- Daniel Skladaný, 11:37,24, IV.A

MO 6.; MK 12.- Patrik Siegel, 11:56,21, Kvinta A

Hod diskom chlapci:
MO 1., MK 1.- Greguš Jaroslav,  50,74 m, III.A

Hod oštepom chlapci:

MO 5., MK 10.- Skladaný Daniel, 28,20 m, IV.A

MO 10., MK17.- Malý Viktor, 22,53m, II.A

MO 11., MK 18.- Tomáš Pivarči, 20,18, III.A
100 m dievčatá:

MO 9., MK 14.- Krajčovičová Natália, 15.49s, III.B

400 m dievčatá:
MO 4.; MK 7.- Chalková Karolína 1:20.04, III.B

800m dievčatá:

MO 1.; MK 2.- Teraza Brázdilová, 2:42,23, Kvinta A

Skok do výšky dievčatá:

MO 6.; MK 9.- Molnárová Soňa Mária, 130 cm, II.A

MO 8.; MK 11. Tábiová Anna, 120 cm, septima A
Skok do diaľky dievčatá:
MO 3., MK 5.- Tábiová Anna,  4,19 m, septima A
MO 9., MK 15-. Krajčovičová Natália,  3,61m, II.B 

 Školské majstrovstvá okresu v atletike žiakov a žiačok ZŠ, 20.5.2019

 Guľa 4kg žiaci: 11. Magula Jozef, 8,95m; 22. Matej Lidik, 8,19m;

Kriket žiaci: 13. Magula Jozef, 50,19m

Poradie družstiev – chlapci: 15.miesto

 300m žiačky: 21. Ardonová Sarah, 55,50

800m žiačky: 12. Zubková Ema, 3:12, 23

Diaľka žiačky: 11.m. Gavorová Terézia, 361cm; 13. Diana Kunová, 354cm

Výška žiačky: 9. Sofia Bieliková, 115cm

Poradie družstiev – dievčatá: 15.miesto

Na majstrovstvách Slovenska, 9. mája v Trnave, nás reprezentovali: Tomáš Pivarči, ktorý sa umiestnil  na 6. mieste v skoku do výšky a Jaroslav Greguš  získal dve strieborné medaily, v hode diskom a vo vrhu guľou. V druhej menovanej disciplíne sa Jaro predstavil aj na Svetovom školskom šampionáte v Splite, 13.- 19. mája, kde v medzinárodnej konkurencii obsadil 3. miesto.

Školské majstrovstvá Slovenska  v orientačnom  behu
SŠ – D
6.miesto:
Dulíková Ema septima A
SŠ – CH
17.miesto:
Skladaný Daniel IV. A
ZŠ – D
25. miesto:
Zubková Emma kvarta A

 

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zapojili do týchto súťaží:

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

ZŠ – D
Gavorová Terézia sekunda A-29.m., Turbová Chiara tercia A-37.m., Zubková Ema tercia A-  38.m.

ZŠ – CH
Halvoň Patrik kvarta A-30.m., Lidik Matej tercia A-34.m., Zubko Nikolaj tercia A-84.m.

SŠ – D
Tomíková Karin I.A-9.m., Hrabinová Tamara kvinta A-24.m., Dolníková Natália II.A-26.m.

SŠ – CH
Kmeťo Dominik IV.A-5.m., Čurilla Jakub septima A-8.m., Massanyi Peter oktáva A-18.m.

Súťaž družstievSŠ – CH
2.miesto: Kmeťo Dominik IV.A, Čurilla Jakub septima A, Massanyi Peter oktáva A

Školské majstrovstvá okresu v bedmintone – žiaci SŠ

Súťaž družstiev 2.miesto
Masár Filip oktáva A, Massanyi Peter oktáva A

Okresné kolo v šachu jednotlivcov

ZŠ – CH
2.miesto: Piroška Samuel príma A

ZŠ – D
4. miesto: Rakayová Zuzana sekunda A

SŠ – CH
4.miesto: Kuna Martin  4.A
8.miesto: Zalabai Juraj septima A

Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise ZŠ – CH

4.miesto – Juraj Václav  kvarta A, Patrik Halvoň kvarta A, Patrik Siegl kvarta A, Filip Kozík kvarta A, Jakub Jando kvarta A

Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu

Súťaž jednotlivcov:

ZŠ – D
1.m Brázdilová Tereza – kvarta A
6.m Zubková Ema – tercia A
7.m Juríková Nela – tercia A
8.m Bodo Christina Viktoria – tercia A

ZŠ – CH
5.m Lidik Matej – tercia A
12.m Jahn Matúš – kvarta A

Súťaž družstiev:

ZŠ – D
3. miesto družstvo B: Bodo Victoria tercia A, Ardonová Sarah sekunda A, Gavarová Terézia sekunda A, Brázdilová Tereza kvarta A
4. miesto družstvo A: Zúbková Ema tercia A, Juríčková Nela tercia A, Krnáčová Ema sekunda A, Široká Kristína sekunda A

ZŠ – CH
4. miesto družstvo B: Jahn Matúš kvarta A, Lidik Matej tercia A, Mihalčín Filip tercia A, Toman Tomáš sekunda A
5. miesto družstvo A: Jando Jakub kvarta A, Halvoň Patrik kvarta A, Svoboda Vladimír kvarta A, Zubko Nikolaj tercia A,

Súťaž jednotlivcov:

SŠ – D
3.m Grexová Sára sexta A
4. Víteková Pavlína IV.A
5. Škoricová Petra oktáva A
6. Bodo Cathleen Michaela kvinta A
7. Jahnová Kristína oktáva A

SŠ – CH
2.m Masár Filip oktáva A
3. Masányi Peter oktáva A
4. Čurila Jakub septima A
5. Černák Radoslav sexta A
6. Súkennik Sebastian oktáva A
7. Halvoň Pavol sexta A
8. Tomek Marek III.A

SŠ – D družstvá
1.miesto družstvo A: Viteková Paulína IV.A, Škoricová Petra, Jahnová Kristína oktáva A, Grexová Sára sexta A
3.miesto družstvo B: Bodo Cathleen Michaela, Hrabinová Tamara, Krajčírová Katarína, Kollárová Laura, kvinta A

SŠ – CH družstvá
1.miesto družstvo A: Čurilla Jakub septima A, Skladaný Daniel III.A, Masár Filip, Massányi Peter oktáva A
3.miesto družstvo B: Súkennik Sebastián oktáva A, Tomek Marek III.A, Halvoň Pavol, Černák Radoslav sexta A

Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu

Súťaž jednotlivcov:
SŠ – D
7. m Bodo Cathleen Michaela

SŠ – D družstvá
3. miesto: Greksová Sára sexta A, Jahnová Kristína oktáva A, Škoricová Petra oktáva A, Víteková Pavlína IV.A

Súťaž jednotlivcov:
SŠ – CH
13.m Černák Radoslav sexta A

SŠ – CH družstvá
2. miesto: Masár Filip oktáva A, Čurilla Jakub septima A, Tomek Marek III.A, Skladaný Daniel III.A

Súťaž jednotlivcov:

ZŠ – D
4.m Zubková Ema tercia A
5.m Juríčková Nela tercia A
17.m Brázdilová Tereza kvarta A

Majstrovstvá okresu a Nitrianskeho kraja žiakov a žiačok stredných škôl v atletike
100m chlapci:

11.Kukučka Adrián, 12,40s, IV.A
19.Kmeťo Dominik, 12,73s, IV.A
26. Halvoň Pavol, 12,94s, sexta A
27. Furka Ľuboslav 13,10s, I.A200m chlapci:
7. 7. Kukučka Adrián, 25,37s, IV.A
8. 8. Halvoň Pavol, 25,50s, sexta A
28. Krajčír Šimon, 26,35s, septima A400m chlapci:
12. 12. Krajčír Šimon, 57,46s, septima A
27.Furka Ľuboslav, 67,22s, I.A

800m chlapci:
4. Kmeťo Dominik 2:15,56, IV.A
7. Ivančík Samuel 2:24,47
18. Baráth David 2:49,50Skok do diaľky chlapci:
19. Ivančík Samuel 449cm
20. Pavlovič Adam 449cm
24. Malý Viktor 433cm

Vrh guľou chlapci:
1. Greguš Jaroslav 17,13 m, II.A
9. Balla Matej 12,10 m, IV.A
16. Nagy Adrián 10,38 m, III.B

3000m chlapci
18. Masár Filip, 12:19,00, oktáva A

Hod diskom chlapci:
1. Greguš Jaroslav 49,65 m, II.A

Hod oštepom chlapci:

12. Skladaný Daniel, 22,80 m
13. Malý Viktor, 22,05m,
14. Balla Matej 22,0m, IV.A100 m
dievčatá:
14. Krajčovičová Natália 15,57s, I.B
24. Fančovičová Veronika 16,41s, I.B
15. Koscelníková tatiana 17,17s, I.B

400 m dievčatá:
8. Chalková Karolína 79.48, II.B

800m dievčatá:
13. Tábiová Anna, 3:21,90, sexta A

1500 m dievčatá:
12. Greksová Sára 7:16.24, sexta A
14. Stoláriková Petra 7:47.92, II.C

Skok do výšky dievčatá:
9. Molnárová Soňa Mária, 135 cm, I.A
10. Tábiová Anna, 120 cm, sexta A

Skok do diaľky dievčatá:
10. Tábiová Anna, 4,19 m, sexta A
21. Krajčovičová Natália, 361cm, I.B
23. Koscelníková Tatiana,  340cm, I.B

Vrh guľou dievčatá:
18. Farkašová Dominika, 6,10m, IV.A

Umiestnenie na majstrovstvách okresu

1.miesto – Greguš Jaroslav- hod diskom
1.miesto– Greguš Jaroslav- vrh guľou
2. miesto– Dominik Kmeťo- beh na 800m
3. miesto– Chalková Karolína, beh na 400m

100m – 8. Kukučka Adrián, 15. Kmeťo Dominik;
11. Krajčovičová Natália, 14. Fančovičová Veronika
Hod oštepom- 4. Skladaný Daniel, 5. Malý Viktor, 6. Balla Matej
800m- 4. Ivančík Samuel; 10. Baráth David 5. Tábiová Anna
Skok do diaľky- 7.  Ivančík Samuel, 8. Pavlovič Adam, 13. Malý Viktor ;
7. Tábiová Anna, 13. Krajčovičová Natália
Skok do výšky: 4. Molnárová Soňa Mária, 6. Tábiová Anna
Vrh guľou – 5. Farkašová Dominika
6. Balla Matej, 8. Nagy Adrián
1500m- 6. Greksová Sára, 8. Stoláriková Petra

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty k lyžiarskemu výchovno-výcvikovému kurzu

 1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Informovaný súhlas .DOC
 2. Vyhlásenie o dodržiavaní ŠP .DOC
 3. Vyhlásenie o prevzatí žiaka z lyžiarskeho kurzu pred jeho ukončením   .DOC
 4. Informácie o lyžiarskom výchovno-výcvikovom kurze .DOC
 5. Zásady správania sa počas LVVK   .DOC
 6. Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti žiaka na LVVK .DOC
 7. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI
 8. LVVK potreby .PDF

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty k plaveckému výcviku

 1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti .DOC
 2. Vyhlásenie o dodržiavaní ŠP .DOC
 3. Vyhlásenie o prevzatí žiaka   .DOC
 4. Informácie o plaveckom výcviku .DOC
 5. Zásady správania sa počas plaveckého výcviku  .DOC
 6. Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti žiaka na plavecký výcvik .DOC
 7. Zoznam vecí na plavecký výcvik .DOC
 8. Zdravotný záznam žiaka .DOC

Interné kritériá hodnotenia v predmete telesná a športová výchova  ZŠ, SŠ

 

Metodický pokyn č. 21/2011 MŠVVaŠ SR a Metodický pokyn č. 22/2011 MŠVVaŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných a základných škôl vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dodržiavať všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov. Interné kritériá vychádzajú z Čl..16. Klasifikácia v predmete. Pri klasifikácii výsledkov sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.

 

Druh skúšok Motorické testy:
– prednosy na rebrinách (počet za minútu)
– člnkový beh (dosiahnutý čas)- hod plnou loptou- autový spôsob (dĺžka hodu, NG 2kg, VG 4kg)
– skok do diaľky z miesta (dĺžka skoku)- výdrž v zhybe podhmatom (dosiahnutý čas)- sed/ľah (30 resp 60 sekúnd)
Minimálny počet známok Žiak musí mať v priebehu polroka minimálne 4 známky
– dodržiavať zásadu hodnotenia – 50% prístup a 50% výkon.
Počet skúšok/ hodnotení Podľa plánu učiteľa

Účastník LVVK je hodnotený dvomi známkami- pokrok a úroveň lyžovania a prístup- správanie.

Kurz OŽZ- plnenie aktivít a záverečný test

 

Hodnotiaca stupnica  Prístup:

–          snaha o najlepší výkon

–          nosenie hygienických potrieb a vhodného cvičebného úboru (nesmie byť znečistený, prípadne zapáchajúci); viac ako 3-násobné zabudnutie cvičebného úboru za polrok bude hodnotené ako nedostatočný prístup žiaka k povinnostiam a bude hodnotené zníženou známkou 

–          aktivita, správanie, disciplinovanosť a  dodržiavanie bezpečnosti na hodinách TSV a pri iných aktivitách ( LVVK, OŽZ, exkurzie, súťaže a iné) a včasný nástup na vyučovaciu hodinu (aktivitu)

–          vzťah žiaka k pohybovým aktivitám, telesnej výchove a športu

–          ak žiaka nie je možné objektívne ohodnotiť z dôvodu  aktívnej účasti v počte menej ako 50%  hodín TSV v priebehu klasifikačného obdobia, žiak je neklasifikovaný (podmienka sa nevzťahuje na žiakov zaradených do tretej zdravotnej skupiny)

 

PK TSV prijala stanovisko, na základe ktorého žiaci, ktorým bolo udelené pokarhanie riaditeľkou školy alebo triednym profesorom, žiaci s problémovým správaním, sa LVVK nezúčastnia. LVVK sa nezúčastňujú ani žiaci úplne oslobodení od TSV. Žiaci klasifikovaní s úľavami musia predložiť odporučenie a súhlas od odborného lekára.

 

 

 

 

 

Výkon:

–          vyučujúci hodnotí podľa zváženia špecifických podmienok; osobitnou skupinou sú žiaci so zníženou zdravotnou schopnosťou

–          optimálne technické prevedenie pohybových činností, zručností a schopností budú hodnotené podľa obsahového a výkonového štandardu

–           v merateľných ukazovateľoch zlepšenie výkonnosti v rámci individuálneho maximálneho výkonu každého žiaka;

–           ak žiak neabsolvuje niektorú zo stanovených činností v čase previerky skupiny, absolvuje ju v náhradnom termíne po dohode s vyučujúcim. Neabsolvovaná činnosť/disciplína bude hodnotená známkou nedostatočný.

–          vytvárať na vyučovaní priestor i pre vzájomné hodnotenie žiakov a viesť ich k sebakontrole a sebahodnoteniu

–          individuálny prístup a úroveň pohybovej výkonnosti každého žiaka

 

Váha známok –          v hodnotení  žiakov vychádzať z ich individuálnych, najmä zdravotných, telesných a pohybových predpokladov

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP

 

Postupovať podľa Individuálneho výchovnovzdelávacieho programu.

Podľa druhu zaradenia do III. resp IV. zdravotnej skupiny

–          klasifikovaný s úľavami

–          oslobodený od telesnej výchovy

Na základe rozhodnutia a odporúčania odborného lekára