Telesná výchova

Predmety

Telesná výchova

Predmety

Informácie o predmete

Telesná a športová výchova sa vyučuje s hodinovou dotáciou dva krát do týždňa počas celého štúdia na škole a je klasifikovaná.
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností.
Predmetová komisia TSV organizuje a zapája žiakov do rôznych školských aj mimoškolských športových aktivít.
Z predmetu telesná a športová výchova je možné vypracovať  ročníkovú prácu  – témy zadané vyučujúcim TSV alebo podľa záujmu a zamerania študenta.

Študenti získajú vedomosti o zdraví ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, preberú zodpovednosť za svoje zdravie, získajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím. Získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti z vybraných športových disciplín a schopnosť ich aplikácie v živote.

Do predmetovej komisie telesnej výchovy patria:

Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


Mgr. Edmund Kósa

TSV


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


Každoročne žiakov zapájame do vybraných športových súťaží organizovaných odborom školstva (futbal, futsal, floorball, šach, cezpoľný beh, stolný tenis).
Už tradične spomedzi všetkých súťaži to je orientačný beh a atletika, na ktorých naši žiaci dosahujú pekné umiestnenia.

Na škole organizujeme medzitriedne súťaže vo futbale a futsale, Mikulášsky turnaj v stolnom tenise, súťaž v šachu, každoročné „Školské športové dni“, v rámci ktorých prebieha „Zumbamaratón“ pre nižšie gymnázium (NG) a ZŠ, silový viacboj pre vyššie gymnázium (VG) a turnaj vo vybíjanej pre NG aj VG.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (LVVK) – každoročne organizujeme pre ročníky – sekunda, kvinta a pre prvé ročníky gymnázia štvorročného štúdia.

Mladí záchranári CO
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaží  „Mladí záchranári CO“ a dosahujú v nich pekné výsledky.

Projekty
Zapájame sa do projektov Európsky týždeň  športu, Hovorme o jedle (Mliečny deň, Jabĺčkový deň, Deň chleba). V rámci projektu „Vieme čo jeme“ organizuje RÚVZ Odborné prednášky pre vybrané triedy ZŠ a NG.

V uplynulom školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zapojili do týchto súťaží:

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

ZŠ – D
Gavorová Terézia sekunda A-29.m., Turbová Chiara tercia A-37.m., Zubková Ema tercia A-  38.m.

ZŠ – CH
Halvoň Patrik kvarta A-30.m., Lidik Matej tercia A-34.m., Zubko Nikolaj tercia A-84.m.

SŠ – D
Tomíková Karin I.A-9.m., Hrabinová Tamara kvinta A-24.m., Dolníková Natália II.A-26.m.

SŠ – CH
Kmeťo Dominik IV.A-5.m., Čurilla Jakub septima A-8.m., Massanyi Peter oktáva A-18.m.

Súťaž družstievSŠ – CH
2.miesto: Kmeťo Dominik IV.A, Čurilla Jakub septima A, Massanyi Peter oktáva A

Školské majstrovstvá okresu v bedmintone – žiaci SŠ

Súťaž družstiev 2.miesto
Masár Filip oktáva A, Massanyi Peter oktáva A

Okresné kolo v šachu jednotlivcov

ZŠ – CH
2.miesto: Piroška Samuel príma A

ZŠ – D
4. miesto: Rakayová Zuzana sekunda A

SŠ – CH
4.miesto: Kuna Martin  4.A
8.miesto: Zalabai Juraj septima A

Školské majstrovstvá okresu v stolnom tenise ZŠ – CH

4.miesto – Juraj Václav  kvarta A, Patrik Halvoň kvarta A, Patrik Siegl kvarta A, Filip Kozík kvarta A, Jakub Jando kvarta A

Školské majstrovstvá okresu v orientačnom behu

Súťaž jednotlivcov:

ZŠ – D
1.m Brázdilová Tereza – kvarta A
6.m Zubková Ema – tercia A
7.m Juríková Nela – tercia A
8.m Bodo Christina Viktoria – tercia A

ZŠ – CH
5.m Lidik Matej – tercia A
12.m Jahn Matúš – kvarta A

Súťaž družstiev:

ZŠ – D
3. miesto družstvo B: Bodo Victoria tercia A, Ardonová Sarah sekunda A, Gavarová Terézia sekunda A, Brázdilová Tereza kvarta A
4. miesto družstvo A: Zúbková Ema tercia A, Juríčková Nela tercia A, Krnáčová Ema sekunda A, Široká Kristína sekunda A

ZŠ – CH
4. miesto družstvo B: Jahn Matúš kvarta A, Lidik Matej tercia A, Mihalčín Filip tercia A, Toman Tomáš sekunda A
5. miesto družstvo A: Jando Jakub kvarta A, Halvoň Patrik kvarta A, Svoboda Vladimír kvarta A, Zubko Nikolaj tercia A,

Súťaž jednotlivcov:

SŠ – D
3.m Grexová Sára sexta A
4. Víteková Pavlína IV.A
5. Škoricová Petra oktáva A
6. Bodo Cathleen Michaela kvinta A
7. Jahnová Kristína oktáva A

SŠ – CH
2.m Masár Filip oktáva A
3. Masányi Peter oktáva A
4. Čurila Jakub septima A
5. Černák Radoslav sexta A
6. Súkennik Sebastian oktáva A
7. Halvoň Pavol sexta A
8. Tomek Marek III.A

SŠ – D družstvá
1.miesto družstvo A: Viteková Paulína IV.A, Škoricová Petra, Jahnová Kristína oktáva A, Grexová Sára sexta A
3.miesto družstvo B: Bodo Cathleen Michaela, Hrabinová Tamara, Krajčírová Katarína, Kollárová Laura, kvinta A

SŠ – CH družstvá
1.miesto družstvo A: Čurilla Jakub septima A, Skladaný Daniel III.A, Masár Filip, Massányi Peter oktáva A
3.miesto družstvo B: Súkennik Sebastián oktáva A, Tomek Marek III.A, Halvoň Pavol, Černák Radoslav sexta A

Školské majstrovstvá kraja v orientačnom behu

Súťaž jednotlivcov:
SŠ – D
7. m Bodo Cathleen Michaela

SŠ – D družstvá
3. miesto: Greksová Sára sexta A, Jahnová Kristína oktáva A, Škoricová Petra oktáva A, Víteková Pavlína IV.A

Súťaž jednotlivcov:
SŠ – CH
13.m Černák Radoslav sexta A

SŠ – CH družstvá
2. miesto: Masár Filip oktáva A, Čurilla Jakub septima A, Tomek Marek III.A, Skladaný Daniel III.A

Súťaž jednotlivcov:

ZŠ – D
4.m Zubková Ema tercia A
5.m Juríčková Nela tercia A
17.m Brázdilová Tereza kvarta A

Majstrovstvá okresu a Nitrianskeho kraja žiakov a žiačok stredných škôl v atletike
100m chlapci:

11.Kukučka Adrián, 12,40s, IV.A
19.Kmeťo Dominik, 12,73s, IV.A
26. Halvoň Pavol, 12,94s, sexta A
27. Furka Ľuboslav 13,10s, I.A200m chlapci:
7. 7. Kukučka Adrián, 25,37s, IV.A
8. 8. Halvoň Pavol, 25,50s, sexta A
28. Krajčír Šimon, 26,35s, septima A400m chlapci:
12. 12. Krajčír Šimon, 57,46s, septima A
27.Furka Ľuboslav, 67,22s, I.A

800m chlapci:
4. Kmeťo Dominik 2:15,56, IV.A
7. Ivančík Samuel 2:24,47
18. Baráth David 2:49,50Skok do diaľky chlapci:
19. Ivančík Samuel 449cm
20. Pavlovič Adam 449cm
24. Malý Viktor 433cm

Vrh guľou chlapci:
1. Greguš Jaroslav 17,13 m, II.A
9. Balla Matej 12,10 m, IV.A
16. Nagy Adrián 10,38 m, III.B

3000m chlapci
18. Masár Filip, 12:19,00, oktáva A

Hod diskom chlapci:
1. Greguš Jaroslav 49,65 m, II.A

Hod oštepom chlapci:

12. Skladaný Daniel, 22,80 m
13. Malý Viktor, 22,05m,
14. Balla Matej 22,0m, IV.A100 m
dievčatá:
14. Krajčovičová Natália 15,57s, I.B
24. Fančovičová Veronika 16,41s, I.B
15. Koscelníková tatiana 17,17s, I.B

400 m dievčatá:
8. Chalková Karolína 79.48, II.B

800m dievčatá:
13. Tábiová Anna, 3:21,90, sexta A

1500 m dievčatá:
12. Greksová Sára 7:16.24, sexta A
14. Stoláriková Petra 7:47.92, II.C

Skok do výšky dievčatá:
9. Molnárová Soňa Mária, 135 cm, I.A
10. Tábiová Anna, 120 cm, sexta A

Skok do diaľky dievčatá:
10. Tábiová Anna, 4,19 m, sexta A
21. Krajčovičová Natália, 361cm, I.B
23. Koscelníková Tatiana,  340cm, I.B

Vrh guľou dievčatá:
18. Farkašová Dominika, 6,10m, IV.A

Umiestnenie na majstrovstvách okresu

1.miesto – Greguš Jaroslav- hod diskom
1.miesto– Greguš Jaroslav- vrh guľou
2. miesto– Dominik Kmeťo- beh na 800m
3. miesto– Chalková Karolína, beh na 400m

100m – 8. Kukučka Adrián, 15. Kmeťo Dominik;
11. Krajčovičová Natália, 14. Fančovičová Veronika
Hod oštepom- 4. Skladaný Daniel, 5. Malý Viktor, 6. Balla Matej
800m- 4. Ivančík Samuel; 10. Baráth David 5. Tábiová Anna
Skok do diaľky- 7.  Ivančík Samuel, 8. Pavlovič Adam, 13. Malý Viktor ;
7. Tábiová Anna, 13. Krajčovičová Natália
Skok do výšky: 4. Molnárová Soňa Mária, 6. Tábiová Anna
Vrh guľou – 5. Farkašová Dominika
6. Balla Matej, 8. Nagy Adrián
1500m- 6. Greksová Sára, 8. Stoláriková Petra

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty k lyžiarskemu výchovno-výcvikovému kurzu

  1. Informovaný súhlas rodiča  .DOC  .PDF
  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   .DOC   .PDF
  3. Vyhlásenie o dodržiavaní ŠP   .DOC   .PDF
  4. Zdravotný záznam žiaka  .DOC   .PDF
  5. Vyhlásenie o prevzatí žiaka z lyžiarskeho kurzu pred jeho ukončením   .DOC   .PDF
  6. Informácie o LVVK   .DOC   .PDF
  7. Zásady správania sa počas LVVK   .DOC   .PDF