Ruský jazyk

Predmety

Ruský jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Štúdium ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka  je založené na rovnomernom rozvoji jazykových komunikačných schopností, a to počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. Komunikácia v cudzom jazyku je založená na schopnosti žiakov porozumieť, vyjadriť myšlienky, pocity, názory a fakty v ústnej i písomnej forme. Žiak by mal rozumieť vetám a často používaným výrazom, ktoré sa vzťahujú na oblasti bezprostredne sa ho týkajúce – informácie o sebe a rodine, o nakupovaní, zamestnaní, záľubách…

Všeobecným cieľom vyučovacieho predmetu ruský jazyk je zamerať činnosť žiakov tak, aby sa dokázali zapojiť do komunikačných činností. Žiaci štvorročného gymnázia dosiahnu na konci štúdia jazykovú úroveň A2.

Svoje znalosti z ruštiny môžu študenti ďalej rozvíjať, napríklad, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na filozofickej fakulte na katedre rusistiky v rôznych odboroch – učiteľstvo, tlmočníctvo a prekladateľstvo, Ruský jazyk v obchodnej a interkultúrnej komunikácii, Východoslovanské jazyky a kultúry. Viac info na http://www.krus.ff.ukf.sk/index.php/moznosti-studia

Ruský jazyk vyučuje na našej škole:

Mgr. Juraj Polakovič


  • Olympiáda z ruského jazyka – svoje znalosti z ruštiny môžu žiaci prezentovať na rôznych úrovniach v rôznych kategóriách na olympiáde, v školnom aj celoštátnom kole.
  • Mladý prekladateľ
  • Stredoškolská odborná činnosť
  • Exkurzia – Brodzany – Múzeum A.S. Puškina
  • Ochutnávka ruskej kuchyne
  • praktické vyučovanie – projekty, módna prehliadka, situačné dialógy,…