Nemecký jazyk

Predmety

Nemecký jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk a je zaradený do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie nemeckého jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa dôraz pri jeho vyučovaní  kladie na praktické využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca  založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikačné kompetencie v cudzích jazykoch sa rozvíjajú postupne. Stanovenou výstupnou úrovňou druhého cudzieho jazyka v štvorročnom štúdiu je úroveň A2 a v osemročnom štúdiu úroveň B1.

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť v priebehu vzdelávania.

Súčasná hodinová dotácia

Štvorročné štúdium:

 1. ročník – 3 hodiny týždenne
 2. ročník – 3 hodiny týždenne
 3. ročník – 3 hodiny týždenne (v prípade záujmu + 2 hodiny Seminár z nemeckého jazyka)
 4. ročník – 2 hodiny týždenne (v prípade záujmu + 3 hodiny Seminár z nemeckého jazyka)

Osemročné štúdium:

Príma – 2 hodiny týždenne

Sekunda – 3 hodiny týždenne

Tercia – 3 hodiny týždenne

Kvarta – 3 hodiny týždenne

Kvinta – 3 hodiny týždenne

Sexta – 3 hodiny týždenne

Septima – 3 hodiny týždenne (v prípade záujmu + 2 hodiny Seminár z nemeckého jazyka)

Oktáva – 2 hodiny týždenne (v prípade záujmu + 3 hodiny Seminár z nemeckého jazyka)

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.

Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup – na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine; vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity; lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Členovia:

PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


Mgr. Tatiana Hudecová

NEJ, ANJ


 • Olympiáda v nemeckom jazyku
 • Mladý  prekladateľ
 • Prelož a zaspievaj
 • Projekt Erasmus +   súťaž o najlepšie logo zoologických záhrad verzus ochrana živočíšnych druhov
 • Projekt Erasmus +  návšteva Köthenu/ Nemecko – Ludwigsgymnasium
 • Projekt Comenius
 • Exkurzie do Viedne v spolupráci s PK biológia a  chémia
 • Partnerská škola vo Würselene/ Nemecko
 • Európsky týždeň jazykov

Okresné kolo olympiády v NJ 2018 (zúčastnili sa J. Píš, T. Ťažárová, M. Toráč)

Prelož a zaspievaj: 25. september 2015 v celoslovenskej súťaži obsadili naše žiačky krásne 2. miesto, v rámci nemeckého jazyka bola pieseň “Die Kirschen – čerešne”  v podaní žiačok Zdenka Holčíková, Katarína Ščasná, Rebeka Kúrová, Patrícia Godárová, Scarlett Lauková, Deana Kóňová  najlepšia.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM. Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška v úrovni B 2 SERR pozostáva z dvoch častí – externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu. Maturitná skúška v úrovni B 1 SERR pozostáva len z ústnej formy internej časti.