Katolícke náboženstvo

Predmety

Katolícke náboženstvo

Predmety

Informácie o predmete

Piaristická škola ponúka absolventovi možnosť integrálnej výchovy a vzdelávania, a teda formuje osobnosť žiaka nielen po intelektuálnej, ale aj morálnej a duchovnej stránke. S veľkým rešpektom pristupujeme ku všetkým žiakom bez rozdielu ich vierovyznania.

Hlavným prostriedkom pri vyučovaní náboženstva je dialóg, snaha učiteľa formou otázok vzbudiť v žiakoch zdravú zvedavosť a túžbu hľadať odpovede na rôzne existenciálne témy

  • Hlavným cieľom pri vyučovaní náboženstva je privádzať žiaka k vnímaniu viery ako hlbokého, osobného vzťahu človeka s Bohom, ktorý sa konkretizuje v schopnosti vytvárať významné a trvalé vzťahy s druhými ľuďmi, a tiež budovať potizívny postoj k stvorenému svetu.
  • K tomuto cieľu napomáha postupné osvojovanie si obsahov biblického zjavenia a učenia Cirkvi, ktoré sa snažíme žiakom podávať tak, aby boli schopní nadobudnuté poznatky aplikovať vo svojom živote.

V školskom roku 2018/2019 vyučujú katolícke náboženstvo traja pátri piaristi, sestra karmelitánka a katechétka.

p. Mgr. Marek Kotras, SchP.

KNB, SJL, DEJ


Vedúci PK

p. Mgr. Matúš Palaj, SchP.

KNB


Špirituál školy

p. Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


Mgr. Dominika Szeghyová

KNB


Mgr. Ing. Jana Urbanová

KNB, OBN


PaedDr. Richard Gurbicz

KNB,ANJ


Mgr. Štefan Murárik

KNB, ANJ


Mgr. Šimona Maslíková

KNB


Každoročne sa škola zapája do Biblickej olympiády, v ktorej sa naši študenti umiestňujú na rôznych úrovniach, vrátane celoslovenského kola.

Triedne kolo absolvujú všetci žiaci, a tak majú aj takouto formou možnosť pracovať s biblickým textom a hlbšie pouvažovať nad jeho aplikovaním v každodennom živote.

Piaristická škola ponúka mladším aj starším žiakom okrem vyučovania náboženstva aj pestrú paletu duchovných aktivít a podujatí: duchovné obnovy, besedy s pozvanými hosťami, exkurzie, školské aj triedne sväté omše, ustavičnú modlitbu, adorácie, modlitba ruženca a krížovej cesty, víkendové obnovy pre žiakov, animátorský krúžok, miništrantský krúžok a iné.

Vzhľadom k dvojhodinovej dotácii v predmete katolícke náboženstvo je možnosť pristúpiť aj k maturitnej skúške. Tá sa odporúča predovšetkým pre tých, ktorí zvažujú cestu duchovného povolania ako kňaz či rehoľná sestra a chcú študovať teológiu alebo katechetiku

Vzdelávacie materiály:

BIBLIA – video

https://thebibleproject.com/explore/

KATECHIZMUS – 3-minútové videá

https://m.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4