Matematika

Predmety

Matematika

Predmety

Informácie o predmete

Matematika – povinný vyučovací predmet od 1. ročníka ZŠ až po predmaturitný ročník gymnázia. Rozvíja matematické myslenie potrebné na riešenie rôznych problémov v každodennom živote.  Zameriava sa na rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentácie, čítanie s porozumením, využívanie osvojených postupov a algoritmov, spracovanie informácií a osvojenie základných matematických pojmov, poznatkov, znalostí a postupov.

Tematické okruhy:

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Geometria a meranie

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Logika, dôvodenie, dôkazy


Seminár z matematiky – voliteľný predmet v predmaturitnom (3 hodiny) a maturitnom (4 hodiny) ročníku. Jeho cieľom je bezprostredná príprava žiakov na maturitnú skúšku, rozširuje povinný predmet matematika a ďalšie témy, prehlbuje jednotlivé tematické okruhy tak, aby sa žiak pripravil na maturitnú skúšku v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Je tiež prípravou žiakov na štúdium technických, informatických a ekonomických odborov na vysokých školách.

Vyučujúci matematiky:

Mgr. Daniel Antalík

MAT, INF, GEO


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


PaedDr. Alžbeta Horáková

MAT, CHE


Mgr. Anna Hrešková, PhD.

MAT, ANJ


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

MAT, CHE


Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


Vyučovanie predmetov matematika a seminár z matematiky

Príprava žiakov na súťaže –  olympiády, Pytagoriáda, Matematický klokan, SOČ

Vedenie ročníkových prác – u študentov predmaturitného ročníka

Zabezpečenie a organizácia kurzov finančnej gramotnosti – v spolupráci s Nadáciou Partners a interné kurzy realizované vyučujúcimi matematiky

Príprava prijímacích skúšok a maturít

Príprava žiakov na testovania T9  a T5

Školský rok 2020/21

Vyhodnotenie okresného kola matematickej olympiády

 

kategória  Z5
Poradie Meno Trieda Pripravoval
43 ÚR Jakub Paulík V. A ZŠ Mgr. Kotruszová

 

 

kategória  Z6
Poradie Meno Trieda Pripravoval
6. – 13. ÚR Karolína Frivaldská príma A Mgr. Antalík
18. – 20. ÚR Annamária Zaujecová príma A Mgr. Antalík
21. – 26. ÚR Katarína Bystrianka VI. A ZŠ PaedDr. Horáková
21. – 26. ÚR Lea Virágová príma A Mgr. Antalík
42. – 45. ÚR Gabriel Trubíni príma A Mgr. Antalík

 

kategória  Z7
Poradie Meno Trieda Pripravoval
17. – 19. ÚR Andrej Pauk sekunda A Mgr. Antalík
20. – 22. ÚR Alexandra Gubková sekunda A Mgr. Antalík
23. – 25. ÚR Jakub Ondruš sekunda A Mgr. Antalík
31. – 32. Adrián Kondé sekunda A Mgr. Antalík

 

 

kategória  Z9
Poradie Meno Trieda Pripravoval
3. ÚR Lukáš Pastier kvarta A Mgr. Fusková

 

 

 Vyhodnotenie krajského kola matematickej olympiády

 

kategória Z9
Poradie Meno Trieda Pripravoval
12. – 16. ÚR Lukáš Pastier kvarta A Mgr. Fusková

 

 

kategória C
Poradie Meno Trieda Pripravoval
18. – 26. ÚR Igor Čurilla I. B. Mgr. Kotruszová
18. – 26. ÚR Samuel Hlavatý kvinta A Mgr. Kotruszová

 

 

 

Vyhodnotenie okresného kola Pytagoriády

 

kategória  P3
Poradie Meno Trieda Pripravoval
35. – 38. ÚR Lukáš Poliak III. A ZŠ Mgr. Barbuščáková
113. – 121. Filip Bryndza III. A ZŠ Mgr. Barbuščáková
126. Adam Barimov III. A ZŠ Mgr. Barbuščáková

 

 

kategória  P4
Poradie Meno Trieda Pripravoval
81. – 85. Martin Spišák IV. A ZŠ Mgr. Čepčeková
91. – 97. Klára Košťálová IV. A ZŠ Mgr. Čepčeková
98. – 100. Matej Cabánek IV. A ZŠ Mgr. Čepčeková
104. Samuel Poliak IV. A ZŠ Mgr. Čepčeková
105. Nela Ondrušová IV. A ZŠ Mgr. Čepčeková

 

kategória  P5
Poradie Meno Trieda Pripravoval
15. – 18. ÚR Vanda Eva Ludvová V. A ZŠ Mgr. Kotruszová
60. – 61. ÚR Gregor Stýblo V. A ZŠ Mgr. Kotruszová
86. – 89. ÚR Patrik Farkaš V. A ZŠ Mgr. Kotruszová
94. – 101. Daniel Bohún V. A ZŠ Mgr. Kotruszová
94. – 101. Adam Ondrík V. A ZŠ Mgr. Kotruszová

 

kategória  P6
Poradie Meno Trieda Pripravoval
18. – 19. ÚR Lea Virágová príma A Mgr. Antalík
20. – 22. ÚR Karolína Frivaldská príma A Mgr. Antalík
31. – 32. ÚR Natália Výbochová príma A Mgr. Antalík
52. ÚR Gréta Ferencziová VI. A ZŠ PaedDr. Horáková
69. – 79. Ondrej Javor príma A Mgr. Antalík
80. – 89. Sára Cabáneková VI. A ZŠ PaedDr. Horáková
90. – 97. Matej Murárik VI. A ZŠ PaedDr. Horáková

 

kategória  P7
Poradie Meno Trieda Pripravoval
20. – 21. ÚR Nina Pavlovičová sekunda A Mgr. Antalík
28. – 29. ÚR Ema Krajňáková sekunda A Mgr. Antalík
43. – 51. Alexandra Gubková sekunda A Mgr. Antalík
52. – 63. Daša Martincová sekunda A Mgr. Antalík
64. – 74. Romana Hrnčárová sekunda A Mgr. Antalík

 

 

 

 

kategória  P8
Poradie Meno Trieda Pripravoval
14. ÚR Daniel Dukát tercia A Mgr. Fusková
16. ÚR Dávid Gábik tercia A Mgr. Fusková
39. – 51. Lukáš Pauk tercia A Mgr. Fusková

 

 

 

 

Školský rok 2018/19

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória B:  9. Matej Štěpánek (ÚR) – sexta A

Krajské kolo: kategória C: 34. Miriam Jančovičová, Samuel Macek – I. A, 39. Tereza Mániová – I. B, Patrik Siegl, Marcel Szabó – kvinta A

Okresné kolo: kategória Z9: 24. Sofia Bieliková, Jozef Magula – kvarta A

Okresné kolo: kategória Z8: 7. Samuel Šmátrala, 18. Samuel Hlavatý,  – tercia A

Okresné kolo: kategória Z7: 9. Lukáš Pastier (ÚR), Diana Kunová (ÚR)– sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: 21. Dávid Gábik, 24. Natália Pekarová– príma A

Okresné kolo: kategória Z5: 30. Samuel Šafár – 5. A ZŠ

Pytagoriáda

Okresné kolo: kategória P5: 17. Petra Pechočiaková – 5. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P6: 5. Lukáš Pauk (ÚR), 31. Matúš Dávid – príma A

Okresné kolo: kategória P7: 29. Diana Kunová, 40. Juraj Pauček – sekunda A

Okresné kolo: kategória P8: 12. Samuel Šmátrala, 17. Samuel Hlavatý – tercia A

Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria: Hana Tarková (2. A. ZŠ), Gabriel Trubíni, Karolína Frivaldská (4. A. ZŠ), Adrian Kondé (5. A. ZŠ), Dominika Denková, Lukáš Pauk (príma A), Diana Kunová (sekunda A), Tomáš Toman, Martin Janček (tercia A).

Náboj 2018

Súťaže matematicko-fyzikálneho zamerania sa zúčastnili 2 družstvá zložené zo žiakov kvarty A. Prvé družstvo v zložení J. Magula, S. Bieliková, A. Kukla, L. Horka obsadilo 19. miesto, druhé družstvo v zložení M. Lidik, V. Poláčková, P. Balážová, E. Bakytová obsadilo 24. miesto.

Matematický B-deň 2018

Súťaže matematicko-fyzikálneho zamerania sa zúčastnili 2 družstvá zložené zo žiakov kvarty A. Prvé družstvo v zložení J. Magula, S. Bieliková, A. Kukla, L. Horka obsadilo 19. miesto, druhé družstvo v zložení M. Lidik, V. Poláčková, P. Balážová, E. Bakytová obsadilo 24. miesto.

Stredoškolská odborná činnosť

Celoslovenské kolo  – účasť: Adam Bóssi (III. C) s prácou Matematika v Rubikovej kocke. Odbor 02 Matematika, fyzika.

Matematická olympiáda

Zadania súťažných úloh

Súťažné kategórie:

Z5 – 5. ročník ZŠ, Z6 – príma, 6. ročník ZŠ, Z7 – sekunda, Z8 – tercia, Z9 – kvarta, C – kvinta, 1. ročník, B – sexta, 2. ročník, A – septima, oktáva, 3. a 4. ročník

Dôležité termíny:

Domáce kolo: Z6, Z7, Z8 – 28. 2. 2022

Domáce kolo: Z5, Z9 – 17. 12. 2021

Domáce kolo: A – 30. 11. 2021

Domáce kolo: B, C – 17. 1. 2022

________________________

Školské kolo: A – 7. 12. 2021

Školské kolo: B, C – 25. 1. 2021

________________________

Okresné kolo: Z6, Z7, Z8 – 12. 4. 2022

Okresné kolo: Z5, Z9 – 26. 1. 2022

________________________

Krajské kolo: Z9 – 29. 3. 2022

Krajské kolo: A – 11. 1. 2022

Krajské kolo: B, C – 5. . 2022

Pytagoriáda

Zadania súťažných úloh (archív)

Súťažné kategórie:

P5 – 5. roč. ZŠ, P6 – príma, 6. ročník ZŠ, P7 – sekunda, P8 – tercia

Dôležité termíny:

Školské kolo: P3, P4, P5 – 8. 12. 2021, P6, P7, P8 – 9. 12. 2021

________________________

Okresné kolo: P3, P4, P5 – 29. 3. 2022, P6, P7, P8 – 30. 3. 2022

Matematický klokan

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť u svojho vyučujúceho matematiky.

Korešpondenčný matematický seminár

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť individuálne.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku

Obsahujú požiadavky, ktoré má zvládnuť maturnat z matematiky. Sú určené štátom a zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Pomôžu vám pri príprave na externú aj internú časť maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky z matematiky

Externá časť maturitnej skúšky

Informácie o externej časti maturitnej skúšky sú publikované na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Nájdete tu dôležité termíny, informácie, požiadavky, vzorové odpoveďové hárky a testy z predchádzajúcich školských rokov.

Web NUCEM

Maturitné tézy

Maturitné tézy obsahujú požiadavky pre zvládnutie ústnej formy maturitnej skúšky z matematiky na Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazanského. Pomocou nich sa pripravíte na ústnu časť vašej maturitnej skúšky.

Maturitné tézy

Internetové stránky, ktoré vám pomôžu pri vyučovaní a štúdiu matematiky

B-akadémia – stránka s videokurzami matematiky, ktoré vám pomôžu zvládnuť učivo, koré vám robí problémy, doučiť sa témy, ktoré ste v škole zameškali. Bezplatné sú kurzy najmä pre základnú školu (nižšie gymnázium).

Nauč sa matiku – stránka obsahuje výukové videá s nahovoreným komentárom, učivo je rozdelené do prehľadných kategórií. Určená je predovšetkým pre študentov stredných škôl.

Zbierka riešených úloh – zbierka obsahuje riešené úlohy z matematiky zo všetkých tematických celkov stredoškolskej matematiky a tiež mnohé úlohy, ktoré je potrebné zvládnuť na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Interaktívne cvičenia – ak chcete vedieť, či ste učivo dostatočne zvládli, môžete sa otestovať. Stránka obsahuje interaktívne cvičenia zo všetkých oblastí matematiky, po vyplnení testov sa dozviete správne odpovede.

Elektronické učebnice – české elektronické učebnice matematiky a fyziky, v jednotlivých lekciách nájdete teóriu i príklady na precvičovanie. Študijné materiály sú plnofarebné, vo formáte .pdf a obsahujú učivo základnej i strednej školy a aj niečo navyše.

Pomocné materiály

Obrazy kociek v rovnobežnom premietaní, vhodné na precvičovanie rezov a vzájomných polôh priamok a rovín
kocky_na_rezy.pdf

Súradnicové sústavy vhodné pre znázorňovanie bodov a náčrt grafov funkcií
sur_sustavy.pdf

Súradnicové sústavy vhodné pre náčrt goniometrických funkcií
sur_sustava_goniometria.pdf