Matematika

Predmety

Matematika

Predmety

Informácie o predmete

Matematika – povinný vyučovací predmet od 1. ročníka ZŠ až po predmaturitný ročník gymnázia. Rozvíja matematické myslenie potrebné na riešenie rôznych problémov v každodennom živote.  Zameriava sa na rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentácie, čítanie s porozumením, využívanie osvojených postupov a algoritmov, spracovanie informácií a osvojenie základných matematických pojmov, poznatkov, znalostí a postupov.

Tematické okruhy:

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Geometria a meranie

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Logika, dôvodenie, dôkazy


Seminár z matematiky – voliteľný predmet v predmaturitnom (3 hodiny) a maturitnom (4 hodiny) ročníku. Jeho cieľom je bezprostredná príprava žiakov na maturitnú skúšku, rozširuje povinný predmet matematika a ďalšie témy, prehlbuje jednotlivé tematické okruhy tak, aby sa žiak pripravil na maturitnú skúšku v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Je tiež prípravou žiakov na štúdium technických, informatických a ekonomických odborov na vysokých školách.

Vyučujúci matematiky:

Mgr. Daniel Antalík

MAT, INF, GEO


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


PaedDr. Alžbeta Horáková

MAT, CHE


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

MAT, CHE


Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


Vyučovanie predmetov matematika a seminár z matematiky

Príprava žiakov na súťaže –  olympiády, Pytagoriáda, Matematický klokan, SOČ

Vedenie ročníkových prác – u študentov predmaturitného ročníka

Zabezpečenie a organizácia kurzov finančnej gramotnosti – v spolupráci s Nadáciou OTP Ready a Nadáciou Partners

Príprava prijímacích skúšok a maturít

Príprava žiakov na testovania T9  a T5

Školský rok 2017/18

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória A:  10. Filip Masár (ÚR), 16. Daniel Magula – oktáva A, 37. Matej Štěpánek – kvinta A

Krajské kolo: kategória C: 38. Matúš Masár – kvinta A

Okresné kolo: kategória Z7: 21. – 26. Samuel Hlavatý – sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: 30. – 32. Alexandra Hudecová, 30. – 32. Samuel Piroška, 35. – 37. Juraj Pauček – príma A

Pytagoriáda

Okresné kolo: kategória P3: 13. Karolína Frivaldská (ÚR) – III. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P4: 22. – 32. Adrián Kondé – IV. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P5: 27. Ondrej Spišák (ÚR) – V. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P7: 22. – 30. Dominik Šedík – sekunda A

Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria: Daniel Bohún (II. A. ZŠ), Karolína Frivaldská (III. A. ZŠ), Dávid Gábik (V. A. ZŠ), Diana Kunová (príma A), Samuel Šmátrala (sekunda A). Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 40 žiakov.

Náboj 2018

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili družstvo Junior (Matúš Masár, Andrej Stupka, Andrej Gerhát, Tomáš Tines, Matej Štěpánek – kvinta A) – 67. miesto, a družstvo Senior (Filip Pavlovič, Jakub Čurilla, Juraj Zalabai, Jozef Voros, Jakub Brázdil) – 53. miesto

Stredoškolská odborná činnosť

V odbore 02 – Matematika, fyzika  – Šimon Krajčír (septima A) s prácou “Matematika v športovej streľbe” obsadil v celoštátnom kole 2. miesto (ÚR).

Matematická olympiáda

Zadania súťažných úloh

Súťažné kategórie:

Z5 – 5. ročník ZŠ, Z6 – príma, Z7 – sekunda, Z8 – tercia, Z9 – kvarta, C – kvinta, 1. ročník, B – sexta, 2. ročník,
A – septima, oktáva, 3. a 4. ročník

Dôležité termíny:

Domáce kolo: Z6, Z7, Z8 – 28. 2. 2019

Domáce kolo: Z5, Z9 – 10. 12. 2018

Domáce kolo: A – 3. 12. 2018

Domáce kolo: B, C – 21. 1. 2019

________________________

Školské kolo: A – 11. 12. 2018

Školské kolo: B, C – 29. 1. 2019

________________________

Okresné kolo: Z6, Z7, Z8 – 9. 4. 2019

Okresné kolo: Z5, Z9 – 30. 1. 2019

________________________

Krajské kolo: Z9 – 19. 3. 2019

Krajské kolo: A – 15. 1. 2019

Krajské kolo: B, C – 2. 4. 2019

Pytagoriáda

Zadania súťažných úloh (archív)

Súťažné kategórie:

P5 – 5. roč. ZŠ, P6 – príma, P7 – sekunda, P8 – tercia

Dôležité termíny:

Školské kolo: P3, P4, P5 – 12. 12. 2018, P6, P7, P8 – 13. 12. 2018

________________________

Okresné kolo: P3, P4, P5 – 26. 3. 2019, P6, P7, P8 – 27. 3. 2019

Matematický klokan

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť u svojho vyučujúceho matematiky.

Korešpondenčný matematický seminár

Web stránka súťaže

Do súťaže sa môžete prihlásiť individuálne.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku

Obsahujú požiadavky, ktoré má zvládnuť maturnat z matematiky. Sú určené štátom a zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu. Pomôžu vám pri príprave na externú aj internú časť maturitnej skúšky.

Cieľové požiadavky z matematiky

Externá časť maturitnej skúšky

Informácie o externej časti maturitnej skúšky sú publikované na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Nájdete tu dôležité termíny, informácie, požiadavky, vzorové odpoveďové hárky a testy z predchádzajúcich školských rokov.

Web NUCEM

Maturitné tézy

Maturitné tézy obsahujú požiadavky pre zvládnutie ústnej formy maturitnej skúšky z matematiky na Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazanského. Pomocou nich sa pripravíte na ústnu časť vašej maturitnej skúšky.

Maturitné tézy

Internetové stránky, ktoré vám pomôžu pri vyučovaní a štúdiu matematiky

B-akadémia – stránka s videokurzami matematiky, ktoré vám pomôžu zvládnuť učivo, koré vám robí problémy, doučiť sa témy, ktoré ste v škole zameškali. Bezplatné sú kurzy najmä pre základnú školu (nižšie gymnázium).

Nauč sa matiku – stránka obsahuje výukové videá s nahovoreným komentárom, učivo je rozdelené do prehľadných kategórií. Určená je predovšetkým pre študentov stredných škôl.

Zbierka riešených úloh – zbierka obsahuje riešené úlohy z matematiky zo všetkých tematických celkov stredoškolskej matematiky a tiež mnohé úlohy, ktoré je potrebné zvládnuť na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Interaktívne cvičenia – ak chcete vedieť, či ste učivo dostatočne zvládli, môžete sa otestovať. Stránka obsahuje interaktívne cvičenia zo všetkých oblastí matematiky, po vyplnení testov sa dozviete správne odpovede.

Elektronické učebnice – české elektronické učebnice matematiky a fyziky, v jednotlivých lekciách nájdete teóriu i príklady na precvičovanie. Študijné materiály sú plnofarebné, vo formáte .pdf a obsahujú učivo základnej i strednej školy a aj niečo navyše.

Pomocné materiály

Obrazy kociek v rovnobežnom premietaní, vhodné na precvičovanie rezov a vzájomných polôh priamok a rovín
kocky_na_rezy.pdf

Súradnicové sústavy vhodné pre znázorňovanie bodov a náčrt grafov funkcií
sur_sustavy.pdf

Súradnicové sústavy vhodné pre náčrt goniometrických funkcií
sur_sustava_goniometria.pdf