Informatika

Predmety

Informatika

Predmety

Informácie o predmete

Cieľom informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky, viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi. V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna je zameraná na budovanie základov informatiky a druhá na získavanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Voliteľný predmet: Seminár z informatiky 

Počet hodín v  predmaturitnom (3 hodiny) a maturitnom (4 hodiny) ročníku. Jeho cieľom je príprava žiakov na maturitnú skúšku, rozširuje povinný predmet  a ďalšie témy, prehlbuje jednotlivé tematické okruhy tak, aby sa žiak pripravil na maturitnú skúšku v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Je tiež prípravou žiakov na štúdium technických, informatických odborov na vysokých školách.

Do našej predmetovej komisie INF patria:

Mgr. Daniel Antalík

INF, MAT, GEG


Mgr. Jarmila Komorová

INF, MAT, FYZ


Mgr. Veronika Štefániková

INF, FYZ


Vedúci PK

PaedDr. Milan Trnka

INF, GEG


p. Mgr. Ing. Peter Valachovič. SchP.

INF, KNB


Mgr. Jaroslav Votoček

INF, TSV


Peter Čurgali

správca PC siete


Naše aktivity

  • Príprava žiakov na súťaže.
  • Vedenie ročníkových prác.
  • Príprava maturít.
  • Tvorba letákov, plagátov, školského časopisu.
  • Tvorba zvonenia na škole.
  • Exkurzie  – Volkswagen Bratislava.
  • Práca s legom.
IT v Nitre
1. ročník v  súťaže v programovaní – IT v Nitre. Z našej školy sa úspešnými riešiteľmi stali:

Súťaž iBobor – informatický bobor. Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Súťaž Zenit v programovaní je súťaž “Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť” zameraná na programovanie, je určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti, schopnosti a zručnosti v programovaní .

KSP – Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Vždy v septembri a vo februári začíname odznova a môžeš sa zapojiť aj ty. Po každom polroku pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Olympiáda v informatike

Je predmetová olympiáda pre stredoškolákov. OI má na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

Víťazi Olympiády v informatike každoročne reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v informatike (IOI). Za 27 rokov konania tejto medzinárodnej súťaže získali slovenskí žiaci 27 zlatých, 38 strieborných a 26 bronzových medailí. V historických tabuľkách Medzinárodnej olympiády je Slovensko siedmou najlepšou krajinou sveta. Počtom a kvalitou získaných medailí je OI na Slovensku najúspešnejšou z predmetových olympiád.

iBobor

V dňoch 11.-15.11.2019 sa na našej škole konala informatická súťaž iBobor. Z našej škola sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 154 žiakov.  Všetkým súťažiacim a úspešným riešiteľom jednotlivých kategórií blahoželáme.

Zenit

Dňa 19. 11. 2019 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit. V A kategórii žiak Martin Repka  obsadil 3. miesto a žiak Michal Magula 16. miesto. V B kategórii obsadil Filip Kozík pekné 6. miesto. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Kliknutím na obrázok stiahni cieľové požiadavky na maturitnú skúšku z Informatiky:

Odkazy na stránky.

Hardvér – teoretické poznatky

Základné informácie, pojmy, cykly

Archívne informácie z predmetu Informatika v minulých rokoch