Hudobná výchova

Predmety

Hudobná výchova

Predmety

Informácie o predmete

Hudobná edukácia v nižšom strednom vzdelávaní predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie hudobnej edukácie primárneho stupňa. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-výchovným a činnostným.

práce žiakov prímy – vlastnoručne zhotovené elementárne nástroje

triedny koncert žiakov prímy

Mgr. Erika Komlóšiová

HUV, 1-4roč.


Mgr. Denisa Neuvirthová

HUV, ANJ


  • získať hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností,
  • realizovať hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností,
  • na základe vlastnej skúsenosti si osvojiť konkrétne poznatky z oblasti hudobnej teórie a histórie,
  • pochopiť podstatu umenia, vytvoriť si vzťah k umeniu, získať priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií – emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť (improvizácia, kompozícia), na základe toho reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia,
  • zvládnuť hru na jednom klasickom hudobnom nástroji – zobcová flauta.

Zapájame sa do súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska.

V spolupráci s pedagógmi anglického jazyka pripravujeme študentov na spevácku súťaž v anglickom jazyku SONG.