Fyzika

Predmety

Fyzika

Predmety

Informácie o predmete

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, pričom podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vo vyučovaní je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k získavaniu a prehlbovaniu poznatkov prostredníctvom IKT, exkurzií, projektov.


Voliteľný predmet: Seminár z Fyziky

Predmet je ponukou pre študentov, ktorí chcú maturovať z fyziky, študovať na matematicko-fyzikálnej fakulte, prírodovedeckej fakulte a na technických fakultách. Tiež je prípravou pre študentov, ktorí chcú študovať v Českej republike na lekárskej fakulte. Obsahom seminára sú témy zo stredoškolskej fyziky 1. – 3. ročníka. Tie sú doplnené tematickými celkami, ktoré sa na hodinách neprebrali, no sú súčasťou cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky.

  • Naučiť žiakov, aby pochopili základné fyzikálne princípy a vzájomnú súvislosť javov.
  • Aplikovať fyzikálne javy na bežné javy v každodennom živote, vedieť ich správne pochopiť, spracovať a interpretovať.
  • Možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

Na našej škole vyučujú predmet Fyzika:

Mgr. Jarmila Komorová

FYZ, INF, MAT


Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


RNDr. Miroslava Jenisová

FYZ, MAT


Fyzikálny náboj – je medzinárodná fyzikálna súťaž v rýchlostnom počítaní pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Náboj nie je o bezhlavej aplikácii nadobudnutých vedomostí zo školy. Úlohy si vyžadujú istú dávku kreativity a dôvtipu.

Fyzikálna olympiáda –  je určená žiakom základných škôl, nižších ročníkov osemročných gymnázií (kategórie E, F a Archimediáda) a žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Čo vieš o hviezdach? – Celoslovenská vedomostná súťaž. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoria otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Súťaž je trojstupňová – okresné, krajské a celoslovenské kolo.

Staň sa na deň fyzikom!
Dňa 25.3.2019 sa študenti našej školy M. Magula a M. Benc zúčastnili  medzinárodného podujatia International Masterclasses, ktoré sa konalo na FPV UKF v Nitre.Študenti odhaľovali tajomstvá časticovej fyziky, objavovali svet kvarkov, leptónov. Po zaujímavých prednáškach spracovávali a vyhodnocovali dáta z urýchľovača z CERN-u. Na záver študentov čakala videokonferencia s CERNOM.

Fyzika naživo – fyzikálna show, ktorá sa konala na katedre UKF v Nitre. Žiaci zažili veľa zaujímavých a netradičných experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré boli sprevádzané hovoreným slovom. Mnohé z nich nie je možné realizovať na vyučovacích hodinách.
Boli to napr. experimenty s tekutým dusíkom, s vývevou, nazreli sme i do sveta elektriny a vlnenia a zistili sme ako dokážeme vytiahnuť vajíčko z fľaše. Táto exkurzia ponúkla mnoho nápadov na zamýšľanie sa nad bežnými činnosťami v prepojení s fyzikou.

Energ(et)ická exkurzia –  žiaci kvarty sa každoročne zúčastňujú zaujímavej, inovatívnej formy vyučovania na tému Energia. Exkurzia je v priestoroch voľakedajšej elektrárne v Piešťanoch. Žiaci pod vedením odborných inštruktorov absolvujú vzdelávanie v rôznych blokoch. Blok Energia v súvislostiach – žiaci sami objavujú v pracovných tímoch s použitím tabletov záhady o energii. O zistené poznatky sa navzájom tímy podelia. Blok Osvieť si svoj dom – žiaci pomocou netradičných vodivých materiálov, kartónových krabíc, batérií a LED diód zostroja a osvetlia malý model domu. Zoznámia sa so sériovým a paralelným zapojením elektrických obvodov, s prepínačmi a naučia sa ich zapájať do obvodov.

Hvezdáreň – Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom – Program  je zameraný hlavne na rozšírenie poznatkov z astronómie. Skladá sa z pásma v planetáriu, videofilmu alebo odbornej prednášky a pozorovania astronomickou technikou.

Elektráreň Mochovce – jadrová elektráreň. Najmodernejšie informačné a vzdelávacie centrum Energoland. Nachádza sa tam 33 interaktívnych sekcií, ktoré  poskytujú všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Volkswagen – bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediný na svete, v ktorom sa vyrábajú vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.  V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa môžete pozrieť, ako prichádzajú na svet autá značiek, ktoré pozná celý svet.

Úspešne zvládnuté KK Fyzikálnej olympiády

Diana Kunová, kvarta A
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v kategórii E
5.-6. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii E

Diplom

Fyzikálny náboj

Dňa 8.11.2019 sa žiaci kvinty A Hannah Hillová, Lukáš Horka, Karolína Košudová, Jozef Magula, Matúš Pindes (tím juniori) a žiaci  Rudolf Bezák (4.C), Michal Magula (8.A), Matej štepánek (7.A), Martin Repka (4.C), Andrej Stupka (7.A) (tím seniori) zúčastnili fyzikálnej súťaži Fyzikálny náboj 2019. Družstvo seniorov  v rámci SR obsadilo pekné 27.miesto a družstvo juniorov 52. miesto.

Taktiež dňa 22.11.2019 sa žiaci kvarty A Terézia Gavorová, Samuel Hlavatý, Dominik Šedík, Samuel Šmátrala zúčastnili súťaže Junior náboj. Žiaci v rámci kraja obsadili pekné 13. miesto.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Čo vieš o hviezdach –  V okresnom kole 28. ročníka  astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach sa umiestnila v III. kategórii na 3. mieste naša žiačka Leka Holčíková zo sexty A.

Dňa 11.03.2019 sa žiaci našej školy M. Benca, L. Holčíková (septima A), F. Žitný (II.A), K. S. Frivaldská a R. Vilina (IV.A ZŠ) zúčastnili astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Žiačka K. S. Frivaldská obsadila pekné 4. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

SOČ – V celoštátnom kole 40. ročníka v odbore Matematika, fyzika obsadil 5. miesto Jakub Danáč s prácou Elektrický prúd v plynoch.

Fyzikálna olympiáda
Dňa 13.03.2019 sa žiaci: S. Hlavatý (tercia A) a S. Bieliková (kvarta A) zúčastnili 60. ročníka OK FO. Žiakom ďakujeme za účasť a riešenie súťažných úloh.

Linka na cieľové požiadavky, na tézy a laboratórne cvičenia: https://fyzika-pgjknr6.webnode.sk/na-stiahnutie/

Vzdelávacie materiály:

https://fyzika-pgjknr6.webnode.sk/seminar-z-fyziky/ – príklady na precvičovanie

https://www.priklady.eu/sk/fyzika.alej – príklady na precvičovanie

https://fyzika-pgjknr6.webnode.sk/zaujimavosti/ – zaujímavosti z astronómie

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics – fyzikálne simulácie