Francúzsky jazyk

Predmety

Francúzsky jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Francúzsky jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a je súčasťou vzdelávacej oblasti s názvom Jazyk a komunikácia.

Slovensko je súčasťou Európskej únie, zoskupenia krajín, kde sa hovorí rôznymi jazykmi, preto potreba znalosti cudzích jazykov je veľmi dôležitá. Francúzsky jazyk možno využívať v súkromnej aj profesijnej oblasti života. Komunikácia vo francúzskom jazyku je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou aj písomnou formou na úrovniach A1, A2 a B1 tak, aby sa žiak dorozumel v bežných komunikačných situáciách ako samostatný používateľ jazyka

Cieľom vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk je umožniť žiakom:

  • Účinne používať všeobecné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti života
  • Porozumieť hovorenému slovu a napísanému textu ako poslucháč alebo čitateľ
  • V produktívnych a v interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách vytvoriť ústny alebo písomný text
  • Používať písané a hovorené texty v komunikačných situáciách na konkrétne ciele
  • Pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách v odboroch na ekonomických fakultách, kde sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka; na filozofických fakultách v učiteľských odboroch a odboroch zameraných na preklad a tlmočenie; na žurnalistike, v odbore masmediálna komunikácia

Francúzsky jazyk je zaradený do predmetovej komisie cudzie jazyky. Francúzsky jazyk sa ako druhý cudzí jazyk  učí na našom piaristickom gymnáziu od obnovenia jeho činnosti. Žiaci si ho môžu zvoliť zo skupiny piatich cudzích jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk
Učiacu sa skupinu francúzštiny tvorí menší počet žiakov, čo umožňuje vyučujúcemu individuálny prístup k žiakom a zároveň žiakom dáva väčšiu možnosť uplatniť svoje zručnosti v rôznych formách jazykovej komunikácie na vyučovacej hodine.

Francúzsky jazyk vyučuje:

  • K pravidelným súťažiam, ktoré sa konajú každý rok, patrí olympiáda vo francúzskom jazyku.Školské kolo tejto súťaže sa pravidelne uskutočňuje v decembri daného školského roka, krajské kolo v marci a celoslovenské kolo v máji. Naše piaristické gymnázium sa stalo organizátorom krajského kola tejto súťaže a každoročne privíta na svojej pôde žiakov, pre ktorých sa francúzština stala obľúbeným predmetom.

V rámci vyučovania predmetu žiaci pravidelne realizujú praktické hodiny, na ktorých  skúšajú pripraviť niektoré obľúbené jedlá z francúzskej kuchyne, napr. slaný syrový koláč, ovocný šalát a pod. Dnešní sextáni v rámci predmetu pripravili už ako primáni malé divadelné predstavenie Chaperon rouge pre žiakov základnej školy. Aj to je možnosť ako sa učiť jazyk iným spôsobom.

V septembri počas Dňa európskych jazykov žiaci navštevujú Francúzsky inštitút v Bratislave.

Odmenou pre žiakov býva poznávací výlet do Paríža, kde si žiaci na vlastnej koži môžu vyskúšať znalosť francúzštiny v praxi. V školskom roku 2018/2019 naši žiaci opäť zavítajú do Paríža, aby mohli spojiť teóriu s praxou. Výlet sa uskutoční od 21. do 25. júna 2019 a bude príjemnou bodkou za školským rokom.

K najväčším úspechom počas vyučovania francúzskeho jazyka je účasť našich žiakov v krajských a celoslovenských kolách olympiády z francúzskeho jazyka. K naj- lepším žiakom sa zaraďujú Daniel Magula, Hana Izakovičová a Gabriela Charlotte Teleki. Títo traja žiaci sa stali víťazmi krajských kôl, Hana Izakovičová a Gabriela Charlotte Teleki dokonca trikrát.

Najväčším úspechom bolo umiestnenie Hany Izakovičovej v celoslovenskom kole, keď jej 3. miesto uniklo len o 1 bod. Aj ďalší dvaja účastníci celoslovenského kola boli úspešnými účastníkmi celoslovenského kola. Hoci je francúzsky jazyk nepovinným predmetom, predsa sa niektorí žiaci rozhodnú maturovať z tohto krásneho románskeho jazyka, dokonca niektorí ho uprednostnia pred angličtinou.

PhDr. Janka Svítková

FRJ, SJL