Ekonomika

Predmety

Ekonomika

Predmety

Informácie o predmete

Na našej škole sa vyučuje voliteľný predmet ekonomika v treťom ročníku a v septime s dotáciou 3 hodiny týždenne a vo štvrtom ročníku a v oktáve s dotáciou 4 hodiny týždenne.

Žiaci, ktorí si zvolili ekonomiku ako voliteľný predmet, sa z neho pripravujú na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy s ekonomickým zameraním. Tu majú možnosť získať veľmi slušné vedomostné základy z ekonómie, čo im umožňuje nie len úspešne zvládnuť prijímacie pohovory, ale aj úspešne absolvovať štúdium na vysokej škole. Okrem toho, štúdium ekonomiky umožňuje žiakom v budúcnosti lepšie sa orientovať v rôznych životných situáciách napr. pri riešení samostatného bývania a pod., vedie ich ku kritickému hodnoteniu javov, k rozvoju finančnej gramotnosti a tým aj k zodpovedným a správnym rozhodnutiam.

Ekonomiku na našej škole vyučuje:

PaedDr. Michal Hudec , PhD.

EKO


Cieľom výučby predmetu v tretích ročníkoch a v septime je:

 • aby žiaci pochopili nevyhnutnosť vzniku a vývoja hospodárskej činnosti ľudí a vývoja ekonómie ako vednej disciplíny,
 • aby sa žiaci oboznámili so základnými predpokladmi fungovania ekonomických systémov a pochopili súvislosti spojené s fungovaním ekonomických systémov,
 • aby žiaci pochopili trhové hospodárstvo a trhový mechanizmus,
 • aby žiaci vedeli vysvetliť výrobné faktory a pochopili trh výrobných faktorov,
 • aby žiaci pochopili vecnú stránku činnosti podnikov a nevyhnutnosť majetku podniku pre jeho hospodársku činnosť,
 • aby sa žiaci oboznámili so základnými princípmi podnikania a pochopili význam podnikateľskej činnosti v trhovom hospodárstve

Cieľom výučby predmetu vo štvrtých ročníkoch a v oktáve je:

 • aby žiaci porozumeli hospodáreniu podnikov, vedeli vysvetliť procesy získavania výrobných faktorov a aby porozumeli ekonomickej stránke činnosti podniku,
 • aby si žiaci prakticky precvičili ekonomické postupy a sami interpretovali výsledky,
 • aby sa žiaci oboznámili s bankovým systémom v trhovej ekonomike a pochopili význam a úlohu peňazí,
 • aby žiaci získali poznatky o základných makroekonomických ukazovateľoch, vedeli vysvetliť ekonomické cykly, ich príčiny a dôsledky a aby pochopili pojem ekonomický rast,
 • aby žiaci pochopili ekonomickú funkciu štátu v trhovej ekonomike a vedeli vysvetliť nástroje hospodárskej politiky,
 • aby žiaci porozumeli medzinárodným ekonomickým vzťahom a zahranično-obchodnej politike európskeho spoločenstva,
 • aby žiaci vedeli vysvetliť medzinárodné menové vzťahy a medzinárodnú ekonomickú integráciu.