Chémia

Predmety

Chémia

Predmety

Informácie o predmete

Obsah učiva chémie tvoria predovšetkým  poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.


Voľiteľný predmet Seminár z chémie.

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť žiakom ucelený pohľad na chémiu ako experimentálnu vedu, poskytnúť súbor vedomostí, zručností a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami.

Žiaci môžu absolvovaním krúžku s názvom „Mladí medik“ získať rozširujúce vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na medicínu, farmáciu a veterinu.

Vyučovanie predmetu chémia zabezpečuje:

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


  • Chemická olympiáda,
  • SOČ,
  • Labák – online súťaž

2016/2017

CHO kat. C úspešný riešitelia krajského kola – Samuel Ivančík (6. miesto), Martin Repka (10. miesto)

2017/2018

Labák  – Samuel Ivančík (4. miesto), Lenka Holčíková (7. miesto)
CHO kat. B úspešný riešitelia krajského kola – (Samuel Ivančík, Lenka holčíková)
CHO kat. D úspešný riešitelia okresného kola – (Tereza Brázdilová, Monika Horková)

2018/2019

Chemická olympiáda
Úspešní riešitelia krajského kola chemickej olympiády C kategórie:

Peter Zubrický I.A, Šrefan Gritti I.A, Tereza Brázdilová kvinta A

2020/2021

Chemický úspech na krajskom kole

Úspešné začiatky chémie prvákov, kvintánov

2021/2022

Chemický úspech na krajskom kole

úspešných riešiteľov krajského kola chemickej olympiády v C kategórii – žiaci kvinty A Terezka Kučerková (5.-6. miesto), Juraj Pauček (16. miesto).
Veľa chemických úspechov.

2022/2023

23.1. 2024 sa asi 80 žiakov našej školy z tried I.A, I.B, kvinta A, II.B pod vedením RNDr. Gregušovej, PaedDr. Horákovej v spolupráci s NPPC (Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Modra) podieľalo na vedeckom výskume degustácie nápojov s pridanou hodnotou, ktoré sú určené pre dodržanie pitného režimu na školách. Pre tento účel pracovníci NPPC otestovali formou degustácie dva nápoje ako formu „zdravej tekutej desiaty“ .Súčasťou výskumu bolo aj vyhodnotenie krátkeho dotazníka o týchto nápojoch, ktorý bol súčasťou degustácie.