Chémia

Predmety

Chémia

Predmety

Informácie o predmete

Obsah učiva chémie tvoria predovšetkým  poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na životné prostredie. V obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu.


Voľiteľný predmet Seminár z chémie.

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť žiakom ucelený pohľad na chémiu ako experimentálnu vedu, poskytnúť súbor vedomostí, zručností a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami.

Žiaci môžu absolvovaním krúžku s názvom „Mladí medik“ získať rozširujúce vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na medicínu, farmáciu a veterinu.

Vyučovanie predmetu chémia zabezpečuje:

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


  • Chemická olympiáda,
  • SOČ,
  • Labák – online súťaž

2016/2017

CHO kat. C úspešný riešitelia krajského kola – Samuel Ivančík (6. miesto), Martin Repka (10. miesto)

2017/2018

Labák  – Samuel Ivančík (4. miesto), Lenka Holčíková (7. miesto)
CHO kat. B úspešný riešitelia krajského kola – (Samuel Ivančík, Lenka holčíková)
CHO kat. D úspešný riešitelia okresného kola – (Tereza Brázdilová, Monika Horková)

2018/2019

Chemická olympiáda
Úspešní riešitelia krajského kola chemickej olympiády C kategórie:

Peter Zubrický I.A, Šrefan Gritti I.A, Tereza Brázdilová kvinta A

2020/2021

Chemický úspech na krajskom kole

Úspešné začiatky chémie prvákov, kvintánov

2021/2022

Chemický úspech na krajskom kole

úspešných riešiteľov krajského kola chemickej olympiády v C kategórii – žiaci kvinty A Terezka Kučerková (5.-6. miesto), Juraj Pauček (16. miesto).
Veľa chemických úspechov.

2022/2023