Biológia

Predmety

Biológia

Predmety

Informácie o predmete

Predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.


Voliteľný predmet Seminár z biológie je vhodný pre žiakov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, psychológie, prírodovedeckej fakulty – predmet biológia alebo kombinácie predmetov s biológiou.

 • viesť žiakov k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky avyužívať ich v praktickom živote,
 • poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka,
 • rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,
 • rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach,
 • identifikovať a správne používať základné pojmy,
 • objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov,
 • vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov,
 • predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať,
 • vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
 • vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
 • zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
 • využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh.
 • Seminár z biológie má za cieľ prehĺbiť a upevniť poznatky z biológie, rozvíjať samostatnosť, kreativitu žiakov pri práci s informáciami a pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Učitelia biológie:

RNDr. Monika Gregušová

BIO, CHE


PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEG


Mgr. Andrea Kotruszová

BIO, MAT


Mgr. Karin Fusková

BIO, MAT


PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP.

BIO, KNB


Každoročne žiakov zapájame do súťaží biologickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorých dosahujú žiaci krásne výsledky. Výsledky v súťažiach pomohli už mnohým žiakom pri prijatí na vysoké školy s prírodovedným zameraním.

 • biologická olympiáda sa realizuje v kategóriách A, B, C, D, E, F Pokyny bio ol.docx V biologickej olympiáde v najvyšších kategóriách A, B zaznamenávame každoročne vynikajúce výsledky na úrovni krajského a celoslovenského kola. (obr. vo fotogalérii dám ich do priečinku)
 • SOČ – v odbore 04 Biológia každý rok žiaci dosahujú popredné umiestnenia v krajskom, dokonca aj na úrovni celoslovenskej prehliadky.  Viac informácií o SOČ

Exkurzie

 • pre žiakov kvinty A , I. ročníka – exkurzia do Prírodovedného múzea vo Viedni. Exkurzia je zameraná na zoológiu. Žiaci pracujú počas exkurzie na zadaných úlohách, ktoré potom spracujú do výstupného projektu s vlastnou fotodokumentáciou. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • pre žiakov sexty A, II. ročník – botanická exkurzia do Arboréta Tesárske Mlyňany. Žiaci sami pracujú na zadaných projektových úlohách, objavujú rastliny parku a výsledky spracujú do výstupného projektu s vlastnou fotodokumentáciou. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • ekologická exkurzia pre terciu, ôsmy ročník ZŠ – Elektrárňa Piešťany. Žiaci pracujú v tímoch na ekologických témach Energia v súvislostiach, spoznávajú liečivé rastliny, alebo sa dozvedia informácie o alternatívnych zdrojoch energie. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • ZOO Bojnice, Bratislava
 • Zubria zvernica Veľké Lovce
 • Národný žrebčín Topoľčianky
 • Mendelovo múzeum Brno. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.

Projekty

Medzinárodný projekt Voda v krajine s podporou Nórskych fondov (trval v rokoch 2014 – 2016)
Medzinárodný projekt ERASMUS+ Zoologické záhrady verzus ochrana ohrozených druhov
IT akademia

Prírodovedné vychádzky

 • park Sihoť
 • Rolfesova baňa – dolomitový lom
 • školský dvor

Besedy s odborníkmi

 • RNDr. Roman Slobodník, PhD. – Ochrana a výskum vtáctva
 • Mgr. Brázdilová – Prvá pomoc
 • Besedy s lekármi z praxe
 • Besedy s bývalými absolventmi gymnázia

Úspechy zaznamenávajú naši žiaci aj pri prijatí na prestížne vysoké školy – medicínu, farmáciu, veterinu a školy s prírodovedným zameraním, doma i v zahraničí.


Pri príležitosti jubilejného 50. ročníka Biologickej olympiády sa konalo 1.12. 2016 jej slávnostné zasadnutie v Bratislave. Pri tejto príležitosti boli ocenení účastníci za aktívnu prácu v biologickej olympiáde. Boli pozvaní aj 16. vybraní učitelia gymnázií, ktorí posledné roky aktívne pracujú v oblasti Biologickej olympiády a ich žiaci dosiahli na celoslovenských kolách, ba niekedy aj medzinárodných kolách, za jednotlivé roky úspechy.  Medzi pozvanými a ocenenými pedagógmi bola aj naša pani profesorka RNDr. Monika Gregušová. Prevzala ocenenie z rúk predsedníčky Slovenskej komisie BIO doc. Mgr. Miroslavy Slaninovej, PhD. Predsedníčka komisie vo svojom príhovore poďakovala pozvaným učiteľom, ako aj ostatným pozvaným hosťom, ktorí aj napriek nedocenenej práci venujú čas a energiu svojim žiakom, aj mimo vyučovania. V príhovore sa prihovoril aj prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., ktorý bol v začiatkoch biologickej olympiády, ktorá siaha do roku 1916.