Biológia

Predmety

Biológia

Predmety

Informácie o predmete

Predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.


Voliteľný predmet Seminár z biológie je vhodný pre žiakov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, psychológie, prírodovedeckej fakulty – predmet biológia alebo kombinácie predmetov s biológiou.

 • viesť žiakov k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky avyužívať ich v praktickom živote,
 • poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka,
 • rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,
 • rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach,
 • identifikovať a správne používať základné pojmy,
 • objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov,
 • vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov,
 • predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať,
 • vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,
 • vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
 • zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
 • využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh.
 • Seminár z biológie má za cieľ prehĺbiť a upevniť poznatky z biológie, rozvíjať samostatnosť, kreativitu žiakov pri práci s informáciami a pripraviť žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Učitelia biológie:

RNDr. Monika Gregušová

BIO, CHE


PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEG


Mgr. Andrea Kotruszová

BIO, MAT


Mgr. Karin Fusková

BIO, MAT


57. ročník Biologickej olympiády 2022/2023

Najzapojenejšia škola v biologickej olympiáde

V rámci C. kategórie biologickej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci tercie, kvarty, VIII.A ZŠ,  sme získali titul najzapojenejšej školy do školských kôl Biologickej olympiády, ktorú organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Na základe vyhodnotenia tejto súťaže (využitím elektronických dát zo školského informačného systému EduPage) sa na našej škole – Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského – do kategórie C-TP zapojili 60 žiaci, ktorí tvoria 96% všetkých žiakov školy, ktorí do tejto kategórie patria (62). Všetci zapojení žiaci boli odmenení USB kľúčmi s kapacitou 32 GB, ktoré im odovzdal RNDr. Roman Lehotský, riaditeľ odboru predmetových súťaží a olympiád.

Blahoželáme.

TOP ÚSPECH MEDAILA NA CELOSLOVENSKOM KOLE Z BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE MONIKU HORKOVÚ ZO SEPTIMY A

 

Naši žiaci na krajskom kole 55. ročníka biologickej olympiády v teoreticko – praktickej časti

 

 Veľký úspech 1. miesto na krajskom kole 55. ročníka biologickej olympiády v najvyššej A kategórii a postup do celoslovenského kola.

               

                Netradičné online školské kolo 55. ročníka biologickej olympiády v A, B kategóriách 2020/2021

Kompletné výsledky si pozri tu:

55_školské kolo_BIO_Bkat  

55_školské kolo_BIO A. kategória

 

Biologická olympiáda

Náš študent Andrej Stupka sa po víťazstve v krajskom kole stal úspešným riešiteľom celoslovenského  kola 54. ročníka biologickej olympiády, v projektovej časti skončil z pomedzi 15 súťažiacich na 8. mieste. Blahoželáme!

Stredoškolská odborná činnosť

V odbore 04 Biológia žiak II.A triedy Peter Zubrický obsadil 1. miesto s prácou „Očná anomália kólií – výskyt ochorenia v populácii dlhosrstých kólií na Slovensku.“  (konzultant práce RNDr. Monika Gregušová).

V odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia Ľubomír Furka z IIIA. s prácou „Vplyv antimikrobiálnej aktivity rastlinných silíc proti rôznym druhom kvasiniek.“ obsadil 2. miesto (konzultant práce PaedDr. Monika Krnáčová).

4. miesto – Filip Šmitala zo septimy A v odbore 04 Biológia

V obľúbenej biologickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila včera 11. februára 2020 súťažilo šesť žiakov v teoreticko – praktickej časti kategórie A z ročníkov oktávy, IV.A. IV.B, IV.C a III.B. Postupujúci žiaci do krajského kola olympiády sú Samuel Ivančík (oktáva A) a Laura Švajdleníková (IV.A). V projektovej časti A kategórie postupuje Andrej Stupka (septima A).

Do B kategórie sa zapojilo tiež šesť žiakov, z ktorých do krajského kola postupujú Peter Zubrický (II.A) a Viktória Niki Iliopoluos (sexta A).

Krajské kolo tých súťaží sa uskutoční 11. – 12. marca 2020.

Každoročne žiakov zapájame do súťaží biologickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorých dosahujú žiaci krásne výsledky. Výsledky v súťažiach pomohli už mnohým žiakom pri prijatí na vysoké školy s prírodovedným zameraním.

 • biologická olympiáda sa realizuje v kategóriách A, B, C, D, E, F Pokyny bio ol.docx V biologickej olympiáde v najvyšších kategóriách A, B zaznamenávame každoročne vynikajúce výsledky na úrovni krajského a celoslovenského kola. (obr. vo fotogalérii dám ich do priečinku)
 • SOČ – v odbore 04 Biológia každý rok žiaci dosahujú popredné umiestnenia v krajskom, dokonca aj na úrovni celoslovenskej prehliadky.  Viac informácií o SOČ

Návšteva študentov Pedagogickej fakulty Katedry antropologie a zdravovědy Univerzity Palackého z Olomouca pod vedením doc.Hřivnovej,PhD,v spolupráci s UKF Nitra RNDr.Annou Sandanusovou,PhD.Predstavili sme školu,štúdium,projekty,dobročinnosť,históriu kostola.Prehliadky sa zúčastnila aj žiačka katolíckej školy z Cirkevního gymnázia Německého rádu v Olomouci,ktorá v rámci rovesníckeho učenia sa prišla pozrieť na našu školu.Všetci boli nadšení👍


Zážitkové učenie biológie,usilovné včielky zo 6.A. Ďakujeme včelárovi Ing.Rudolfovi Kotruszovi za odborný výklad a skvelý,sladký medík😀

Žiak sekundy Oliver Banás-mladý zanietený poľovník s názornou ukážkou prednášal na hodine seminára z BIO maturantom s názornou ukážkou roha a parožia”😃Maturanti ho odmenili potleskom👏

Po troch tokoch opäť Arborétum Mlyňany

Exkurzie

 • pre žiakov kvinty A , I. ročníka – exkurzia do Prírodovedného múzea vo Viedni. Exkurzia je zameraná na zoológiu. Žiaci pracujú počas exkurzie na zadaných úlohách, ktoré potom spracujú do výstupného projektu s vlastnou fotodokumentáciou. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • pre žiakov sexty A, II. ročník – botanická exkurzia do Arboréta Tesárske Mlyňany. Žiaci sami pracujú na zadaných projektových úlohách, objavujú rastliny parku a výsledky spracujú do výstupného projektu s vlastnou fotodokumentáciou. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • ekologická exkurzia pre terciu, ôsmy ročník ZŠ – Elektrárňa Piešťany. Žiaci pracujú v tímoch na ekologických témach Energia v súvislostiach, spoznávajú liečivé rastliny, alebo sa dozvedia informácie o alternatívnych zdrojoch energie. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.
 • ZOO Bojnice, Bratislava
 • Zubria zvernica Veľké Lovce
 • Národný žrebčín Topoľčianky
 • Mendelovo múzeum Brno. Aktivitu podporil AMAVET klub č. 888.

Projekty

Medzinárodný projekt Voda v krajine s podporou Nórskych fondov (trval v rokoch 2014 – 2016)
Medzinárodný projekt ERASMUS+ Zoologické záhrady verzus ochrana ohrozených druhov
IT akademia

Prírodovedné vychádzky

 • park Sihoť
 • Rolfesova baňa – dolomitový lom
 • školský dvor

Besedy s odborníkmi

 • RNDr. Roman Slobodník, PhD. – Ochrana a výskum vtáctva
 • Mgr. Brázdilová – Prvá pomoc
 • Besedy s lekármi z praxe
 • Besedy s bývalými absolventmi gymnázia

Objavné vyučovanie v areáli Katedry botaniky a genetiky, FPV UKF Nitra

Krásny slnečný deň 13. februára 2020 sa trieda s prírodovedným zameraním I.B v sprievode RNDr. Moniky Gregušovej zúčastnila objavného vyučovania v areáli Katedry botaniky a genetiky, Fakulty prírodných vied UKF Nitra. Na exkurzii sme sa dozvedeli o liečivých a jedovatých účinkoch rastlín, navštívili sme laboratóriá fyziológie rastlín a mikrobiologické laboratórium. Veľmi zaujímavá bola prednáška z antropológie, kde sme sa dozvedeli, čo všetko sa dá zistiť z ľudských kostí.

Prezentácia štúdia na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity s MUDr. Davidom Marxom, Ph.D.

Beseda, na ktorej sa zúčastnili nielen naši študenti, ale aj študenti z iných gymnázií Nitrianskeho kraja sa konala u nás dňa 9. októbra popoludní. Pán doktor Marx predstavil štúdium všeobecného lekárstva na tejto fakulte pred asi 110 žiakmi a ich rodičmi. Fakulta zavádza moderné integrované kurikulum zodpovedajúce aktuálnym trendom vo vyučovaní medicíny aj na špičkových univerzitách vo svete.

Zábavná genetika

O siedmej ráno už zástupy študentov tretieho ročníka a septimy – horlivých mladých biológov, čakali pred školou na autobus, ktorý smeroval s nimi do Brna. Bolo to 10. októbra 2019 a našim cieľom bolo Mendelovo múzeum v Brne. Po dlhej ceste nás privítal vždy usmiaty augustinián otec Angelo pôvodom z Talianska, s ktorým sme začali taliansko-slovensko-českou prehliadkou v Bazilike minor Nanebovzatia Panny Márie. V Mendelovom múzeu sme sa sami zahrali na genetikov a vyskúšali si kríženie hrachu, tak ako Mendel. Vstúpili sme do jadra bunky, naučili sa hravou formou princíp komplementarity dusíkatých báz v DNA, kde si každý našiel svoj pár, či interaktívnou formou sme opeľovali rastliny štetcom, tak ako to voľakedy robil pracne Mendel. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva vzácnej knižnice s vyše tisíc zväzkami kníh. Po vyčerpávajúcom programe sme vyskúšali aj českú kuchyňu pri rozchode v centre Brna.

Ako nahliadnuť do metabolizmu srdca pomocou magnetickej rezonancie

Ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov? Tým sa vo svojom výskume zaoberá assoc. prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD. na Ústave merania Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite. Ladislav Valkovič pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie. V poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce.

Našim žiakom III.B a maturantom SEB v rámci hodiny biológie prednášal online cez Zoom na tému „Ako nahliadnuť do metabolizmu srdca pomocou magnetickej rezonancie“.

Projekt bol realizovaný v rámci projektu Európskej noci výskumníkov v spolupráci s British Embassy Bratislava, za našu školu projekt zastrešila RNDr. Monika Gregušová.

 

Žiaci sexty A na chvíľu v úlohe záhradníkov v Botanickej záhrade SPU v Nitre

Krásny májový deň (2.5. 2022) sa žiaci sexty A spolu s vyučujúcou biológie RNDr. Gregušovou dozvedeli na odbornej exkurzii v Botanickej záhrade SPU v Nitre akými spôsobmi sa rozmnožujú bylinné a drevinné druhy rastlín, ktoré sú vysadené v areáli Botanickej záhrady v Nitre.

Mnohí žiaci si sami vyskúšali namnožiť rastliny odrezkami, alebo si skúsili vrúbľovanie ihličnatých drevín. Za odmenu si mohli jednu takúto namnoženú rastlinu vziať.

Ďakujeme riaditeľke Botanickej záhrady doc. Ing. Hillovej, PhD. a pracovníkom, ktorí sa venujú rozmnožovaniu a starostlivosti rastlín v Botanickej záhrade SPU.

 


Deň fascinácie rastlinami na UKF v Nitre s fascinovanou sextou A

 

“Prvý tretiacky seminár z biológie v školskom roku 2022/2023 sme začali besedou so študentmi medicíny Danielom Magulom, piatakom na Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine a Kristínou Jahnovou, piatačkou na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Dali cenné rady o štúdiu na VŠ ,nádejným budúcim medikom.

Úspechy zaznamenávajú naši žiaci aj pri prijatí na prestížne vysoké školy – medicínu, farmáciu, veterinu a školy s prírodovedným zameraním, doma i v zahraničí.


Pri príležitosti jubilejného 50. ročníka Biologickej olympiády sa konalo 1.12. 2016 jej slávnostné zasadnutie v Bratislave. Pri tejto príležitosti boli ocenení účastníci za aktívnu prácu v biologickej olympiáde. Boli pozvaní aj 16. vybraní učitelia gymnázií, ktorí posledné roky aktívne pracujú v oblasti Biologickej olympiády a ich žiaci dosiahli na celoslovenských kolách, ba niekedy aj medzinárodných kolách, za jednotlivé roky úspechy.  Medzi pozvanými a ocenenými pedagógmi bola aj naša pani profesorka RNDr. Monika Gregušová. Prevzala ocenenie z rúk predsedníčky Slovenskej komisie BIO doc. Mgr. Miroslavy Slaninovej, PhD. Predsedníčka komisie vo svojom príhovore poďakovala pozvaným učiteľom, ako aj ostatným pozvaným hosťom, ktorí aj napriek nedocenenej práci venujú čas a energiu svojim žiakom, aj mimo vyučovania. V príhovore sa prihovoril aj prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., ktorý bol v začiatkoch biologickej olympiády, ktorá siaha do roku 1916.

Naša škola bola ocenená Katedrou genetiky PRIF UK v Bratislave za spoluprácu na projekte Genetika na kolesách. Projekt bol podporený grantom agentúry KEGA. Do projektu sa zapojili naši žiaci tak, že  zhotovili náučné video na tému Geneticky modifikované organizmy.

 

Prinášame originálne študentské práce z genetiky, ktoré vypracovali žiaci po návšteve Mendeleho múzea v Brne. 

Matúš Masár – septima A

Andrej Stupka – septima A

Tomáš Tines – septima A

František Jenis – II. A – Bunka ako mesto

KRITÉRIÁ PRE RIEŠENIE  58. ročníka BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V ŠK. ROKU 2023/2024

Súťažné kategórie:

·      Kategória A – študenti oktávy, štvrtého ročníka, tretieho ročníka, septimy

·      Kategória B –študenti sexty, kvinty, druhého roč., prvého roč.

·      Kategória D – príma, sekunda, 6., 7. ZŠ

·      Kategória C – tercia, kvarta, 8., 9. ZŠ

·      Kategória E (botanika, zoológia, geológia) – prvý stupeň osemročných gym., 5. – 9. ZŠ

·      Kategória F – 3., 4., 5. ZŠ

Termínovník:

kategória

školské kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoštátne kolo

A

do 16.2. 2024

       –

20.3.2024

12.-14.4/25.-27.4.2024

B

do 16.2. 2024

       –

21.3.2024

12.-14.4/25.-27.4.2024

D

 25.3.2024

25.4.2024

E

 6.2.2023

11.4.2024

14.5.2024

14.-15.6.2024

C

11.1. 2024

13.2. 2024

18.3.2024

25. -27.4.2024

F

do 19.4. 2024

15.5.2024

Informácie na k predmetovým olympiádam https://www.iuventa.sk/olympiady/

Biologická olympiáda A, B

Biologická olympiáda v kategóriách A, B má dve nezávislé časti- teoreticko-praktickú a projektovú časť. Súťažiť je možné samostatne v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V prípade účasti v oboch častiach, sú tieto hodnotené nezávisle.

Tematické okruhy teoretických a praktických úloh školského kola v teoreticko-praktickej časti

Kategória B

 1. Biológia bunky
 2. Anatómia a fyziológia rastlín a húb
 3. Anatómia a fyziológia živočíchov
 4. Ekológia
 5. Biosystematika – evolúcia

Kategória A

 1. Biológia bunky
 2. Anatómia a fyziológia rastlín a húb
 3. Anatómia a fyziológia živočíchov a človeka
 4. Ekológia
 5. Biosystematika – evolúcia
 6. Genetika
 7. Biochémia
 8. Molekulárna biológia
 9. Mikrobiológia, virológia
 10. Etológia

Informácie nájdete na stránke www.olympiády.sk

PROJEKTOVÁ ČASŤ

Do projektovej časti BIO môžu žiaci prihlasovať dva typy prác:

 1. Projekt s posterom
 2. Samostatná písomná práca

 

Keďže oba typy prác aj keď majú v základe spĺňať rovnaké kritériá, majú niektoré špecifiká,

budú všetky ich parametre rozobraté v dvoch samostatných kapitolách.

Kategória A: Do kategórie A patria študenti 3. a 4. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom

a septimy a oktávy gymnázií s osemročným štúdiom. Opäť platí, že v tejto časti súťaže

študent vytvára svoj vlastný projekt a predpokladá sa, že si ho vyberá podľa úrovne svojich

vedomostí.

Kategória B: Do kategórie B patria študenti 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom

a kvinty a sexty gymnázií s osemročným štúdiom. V tejto časti súťaže študent vytvára svoj

vlastný projekt a predpokladá sa, že si ho vyberá podľa úrovne svojich vedomostí.

V prípade mimoriadneho záujmu môžu v kategórii A súťažiť aj nadaní študenti zaradení

podľa vyššie uvedených kritérií do kategórie B. Žiadny študent nemôže súťažiť v nižšej

kategórii ako vo vyššie uvedených kritériách. V jednom školskom roku môže študent súťažiť

iba v jednej kategórii v projektovej časti.

 

 

Biologická olympiáda C, D

 

Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Súťažiaci sa môžu súťaže zúčastniť v teoreticko-praktickej časti alebo projektovej časti, prípadne podľa vlastného rozhodnutia v oboch častiach. V prípade účasti v oboch častiach BiO sú tieto časti  hodnotené samostatne.

Súťažné kolá v jednotlivých kategóriách pozostávajú z riešenia praktických úloh, teoretických úloh a spracovania projektu:

 

Súťažné kolo Súťažné úlohy  

 

Kategória C

Školské kolo 2 praktické úlohy

 

Projektová časť– projekt s posterom
Obvodné kolo Teoreticko-praktická časť
Projektová časť – projekt s posterom
Krajské kolo Teoreticko-praktická časť
Projektová časť – projekt s posterom
Celoštátne kolo Projektová časť – projekt s posterom

 

Súťažné kolo Súťažné úlohy  

 

Kategória D

Školské kolo 2 praktické úlohy

 

Projektová časť– projekt s posterom
Obvodné kolo Teoreticko-praktická časť
Projektová časť – projekt s posterom

 

 1. kategória

Súťaž prebieha so zameraním v odbornostiach botanika, zoológia, geológia. Zvlášť sa súťaží v jednotlivých odbornostiach.