Anglický jazyk

Predmety

Anglický jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Pri vyučovaní anglického jazyka sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B2 podľa SERR:

  • žiak rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii
  • žiak komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie
  • žiak dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností
  • efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností;
  • využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom;
  • v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ;
  • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text;
  • používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Predmetová komisia:


Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


Mgr. Jozef Bubnár

ANJ


PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Ivana Vojteková .DiS. art

ANJ, 1-4. ZŠ


Mgr. Denisa Neuvirthová

ANJ


PaedDr. Martina Hegedűšová

ANJ, 1-4. ZŠ


Vedúci PK

30. ročník olympiády v anglickom jazyku – školské kolo

Termín: do 23.novembra 2019

kateg. 1A,1B,1C, ročníky: 5. a 6. ročník ZŠ, príma – kvarta

kateg. 2A, ročníky: kvinta, sexta, I. a II. ročník

kateg. 2B, 2C2, septima, oktáva, III. a IV. ročník

 

13. ročník prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores

(pokiaľ škola bude zaradená do súťaže na základe náhodného výberu)

Organizátor: Európska komisia pre preklad, Brusel, Belgicko

Termín: 21.november 2019

 

7. ročník prekladateľskej súťaže Mladý prekladateľ  

     Organizátor: Katedra translatológie, Filozofická fakulta, UKF, Nitra

Termín: november 2019

 

Jazykový kvet  jazykovo-umelecká súťaž akreditovaná MŠVVaŠ SR, vetva poézia

a próza, dráma a monodráma, vlastná a prevzatá tvorba

Organizátor: Medzinárodná asociácia fanúšikov jazykov

Termín: február 2020 (okresné kolo)

 

21.ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy

     Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra

romanistiky FF UKF v Nitra, Okresný úrad Nitra, Odbor školstva

     Termín: apríl 2020

 

Okresná súťaž v speve v anglickom jazyku

Organizátor: CVČ Domino, Nitra

Termín: máj 2020

Európsky deň jazykov dňa 26.9.2019

Viete, že aj jazyky majú svoj deň? Európsky deň jazykov sa oslavuje od roku 2001 a organizuje ho Rada Európy a Európska únia. My sme tento sviatok oslávili v rámci výučby všetkých cudzích jazykov. Žiaci sa zapojili do rôznych jazykových hier, kvízov a projektových úloh. Hľadali podobnosti a rozdielnosti medzi európskymi jazykmi. Na túto tému vytvorili rôzne komiksy a plagáty, ktoré sú vystavené v priestoroch školy.

Európskym dňom jazykov sme oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili sme jazykové vzdelávanie.


Organizácia Active English Week v spolupráci s jazykovou školou Sidas v Košiciach, 2x za školský rok počas EČ a ÚFIČ podľa záujmu žiakov.

Štúdium žiakov v zahraničí

Záujmové vzdelávanie, krúžky:

Dramatický krúžok v anglickom jazyku pre 5. a 6. ročník ZŠ a nižší stupeň osemročného gymnázia príma až kvarta.


Exkurzie

Účasť na divadelnom predstavení „Jack and Joe“ v anglickom jazyku

organizovanom Divadelným centrom v Martine.

Termín: 3. december 2019

Ročník: tercia A, kvarta A

Miesto: Nájomná jednotka OC MAX, Nitra

 

Exkurzia do južného Anglicka

Poznávací zájazd pre žiakov (historické pamiatky, prírodné krásy)

Termín: II. polrok šk. roka, máj – jún 2020, podľa ponuky cestovných kancelárií

Ročník: podľa záujmu žiakov z jednotlivých ročníkov štvorročného štúdia a vyššieho stupňa osemročného gymnázia

Školský rok 2018/2019:


Olympiáda v anglickom jazyku 1B kategória okresné kolo

úspešný riešiteľ Jozef Kolník, kvarta A

Olympiáda v anglickom jazyku 2A kategória okresné kolo

5. miesto Samuel Fraňo, sexta A

Olympiáda v anglickom jazyku 2B kategória okresné kolo

5. miesto Michal Mačala, oktáva A

„Mladý prekladateľ“ – Katedra translatológie FF UKF Nitra Jazyková úroveň B2 krajské kolo

3. miesto v kategórii beletria – preklad z AJ do SJ Martin Repka, III.C

SOČ celoslovenské kolo

úspešná riešiteľka Alexandra Šabová III.B

„Jazykový kvet“ Jazykovo-umelecká súťaž II. kategória (5. – 9. ročník ZŠ, príma – kvarta osemročných gymnázií) v sekcii dráma – prevzatá tvorba krajské kolo

3. miesto Lucia Valkounová Martina Kollárová Ema Tinesová Michaela Veselá Natália Pekarová Ondrej Spišák Carrick Patrick Murray príma A

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka sa  v školskom roku 2018/2019 uskutoční dňa 13. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

CHARAKTERISTIKA EČ a PFIČ MS

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odsek 7 až 10).

Cieľové požiadavky na úroveň B2 a tematické okruhy na ÚFIČ:

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_anglicky_jazyk_b2_2013_2014.pdf