Anglický jazyk

Predmety

Anglický jazyk

Predmety

Informácie o predmete

Pri vyučovaní anglického jazyka sa kladie dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B2 podľa SERR:

  • žiak rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii
  • žiak komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie
  • žiak dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností
  • efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností;
  • využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom;
  • v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ;
  • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text;
  • používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.

Predmetová komisia:


Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


predsedníčka PK ANJ

PaedDr. Elena Gálová

ANJ, BIO, MAT


Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


Mgr. Jana Kamenická

ANJ


PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Denisa Olšanská

ANJ, NEJ


Mgr. Zuzana Poliaková

ANJ, NEJ


Mgr. Ivana Vojteková

ANJ, 1-4. ZŠ


Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
Termín: november 2018
kateg. 1A,1B,1C, ročníky: 5. ročník ZŠ, príma – kvarta, – zodp.: Mgr. Vojteková,
Mgr. Hrešková, PhD.
kateg. 2A, ročníky: kvinta, sexta, I. a II. ročník – zodp.: Mgr. Jahnová, Mgr. Olšanská
kateg. 2B, 2C2, septima, oktáva, III. a IV. ročník – zodp.:  Mgr. Hudecová, PaedDr. Gálová

Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores
(ak bude škola zaradená do súťaže na základe náhodného výberu)
Termín: november 2018
Zodp.: Mgr. Hudecová

Prekladateľská súťaž Mladý prekladateľ
organizátor: Katedra translatológie, Filozofická fakulta, UKF, Nitra
Termín: október 2018
Zodp.: Mgr. Hudecová

Jazykový kvet verzia Movie
jazykovo-umelecká súťaž akreditovaná MŠVVaŠ
Organizátor: Medzinárodná asociácia fanúšikov jazykov
Termín: február 2019
Zodp.: Mgr. Hudecová

20. ročník divadelného festivalu základných, stredných a jazykových škôl:
organizátor: Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, UKF, Nitra
Termín: apríl 2019
Zodp.: Mgr. Hudecová
Súťaž v speve
Termín: máj 2019
Zodp.: Mgr. Vojteková, Mgr. Komlóšiová

Európsky deň jazykov – 26.9.2018, tvorivé aktivity pre žiakov

Active English Week – aktívny týždeň anglického jazyka s lektormi v spolupráci s jazykovou školou Sidas v Košiciach, 2x za školský rok počas EČ a ÚFIČ

Ponuky na štúdium žiakov v zahraničí

Školský rok 2017/2018:


Olympiáda v anglickom jazyku:

Obvodné kolo:

Kategória 2A: Samuel Fraňo, sexta A, 2. miesto

Krajské kolo:

Kategória 1C: Carrick Patrick Murray, 5. ročník ZŠ

Súťaž Mladý prekladateľ:

Špeciálna cena poroty:

Peter Vaško, III.A (umelecký preklad z anglického jazyka) Viktória Depešová, IV.B (preklad anglických titulkov)

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka sa  v školskom roku 2018/2019 uskutoční dňa 13. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2019. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2019.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

CHARAKTERISTIKA EČ a PFIČ MS

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Žiadosť žiaka so ZZ o úpravu podmienok MS je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na MS. Obsahuje osobné údaje žiaka, požadované úpravy a odborný posudok (Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, § 14, odsek 7 až 10).

Cieľové požiadavky na úroveň B2 a tematické okruhy na ÚFIČ:

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_anglicky_jazyk_b2_2013_2014.pdf